ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เพิ่มโอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ ของวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

โครงการนี้มีเป้าหมายพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และแรงงานฝีมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำร่องใน 50 พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนความยากจนการว่างงานสูง และมีดัชนีความก้าวหน้าของคนต่ำ โดยจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนากำลังแรงงานให้สามารถยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผนประกอบอาชีพ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคาดว่าในปีแรกจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 5,000-10,000 คน

เปิดฉากโรคระบาดแห่งศตวรรษ…วิกฤติโควิด-19 ทำร้ายใครมากที่สุด?
ค้นหาพื้นที่นวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based) ในการยกระดับการประกอบอาชีพพัฒนาทักษะแรงงานของคนในชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน
Little Big Community : เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ รวบรวมบทความของผู้เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ยกระดับทักษะ

เพื่อให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการยกระดับทักษะ มีอาชีพที่เป็นไปตาม ศักยภาพและความต้องการ

ศึกษาและพัฒนา

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ค้นหานวัตกรรมชุมชน

เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการและกรอบแนวคิดโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชุมชน หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดย กสศ. จะคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ และทําสัญญาสนับสนุนกับหน่วยเสนอโครงการ โดยตั้งอยู่บนหลักการสําคัญ 4 แนวคิด ได้แก่

1) ใช้ชุมชนเป็นฐาน

การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มี กระบวนการ เสริมศักยภาพ และใช้ทุนของชุมชน ในการพัฒนาอาชีพ มีการกําหนด แผนธุรกิจ และแผนกําลังคนที่เหมาะสม โดย ขั้นแรกให้ชุมชน สามารถพึ่งพา ภายในชุมชน (Self-Sufficient) ก่อนนําไปสู่การ แลกเปลี่ยน ระหว่างชุมชน (Barter Trade) การส่งขาย นอกชุมชน (Domestic Trade) และอาจนําไปสู่การส่งออก (Export) ได้

2) พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยตนเอง

การพัฒนาทักษะการประกอบการด้วยตนเองบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน / แรงงานฝีมือใน ชุมชน โดยให้ความ สําคัญกับการเพิ่ม ทักษะใหม่ที่จําเป็น (Reskill) การเสริมทักษะ ใน บริบทใหม่ (Upskill) การพัฒนาข้อมูลทักษะ อาชีพรายบุคคล (Career Profile) ผ่านทักษะสําคัญ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
ทักษะสุขภาพเกี่ยวกับ COVID-19 (COVID-19 Literacy) และการฟื้นฟูทางจิตใจ – ส่งเสริมชุมชนเข้าสู่วิถีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีการสร้างความเข้าใจระดับชุมชนที่ถูกต้อง การป้องกันและลดการตีตราทางสังคมตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ – บัญชีครัวเรือนการออม รายรับ รายจ่าย การบริหารหนี้สิน
ทักษะเฉพาะอาชีพ – การประกอบการด้วยตนเอง ปฏิบัติ งานจริง ในชุมชนหรือสถานประกอบการ
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21 – คิดแบบเติบโต ความสามารถในการ ปรับตัว และการหางาน การใช้ IT

3) เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน

โดยจะส่งเสริมบทบาทในการเป็นเจ้าภาพหลัก

4) ติดตามประเมิน ถอดความรู้

เพื่อประเมินผลสําเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การนำเสนอโครงการ

คุณภาพของ ข้อเสนอโครงการ

ความสอดคล้องกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการ

กรอบแนวคิดโครงการมีความสมเหตุสมผล

มีการออกแบบโครงการและมีแผนการดําเนินงานที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

โครงการไม่ซ้ำซ้อนกับข้อเสนอโครงการจากแหล่งอื่น

และมีลักษณะริเริ่มทํางานใหม่และเป็นนวัตกรรม

เป็นโครงการต่อยอดจากผลการดําเนินงานโครงการฯ ปี 2562

หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนในการนํามาต่อยอด

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

– อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ระดับการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– รายได้ต่ำกว่า 6,500 บาท ต่อเดือน

การสนับสนุนจาก กสศ.

พัฒนานวัตกรรมชุมชน

พัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและสนับสนุนวิชาการ

พัฒนาให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายชุมชน

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วม โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564
20 สิงหาคม 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วม โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564
5 กรกฎาคม 2564

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

ประกาศ ผลการคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563
7 สิงหาคม 2563

ประกาศ ผลการคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
31 กรกฎาคม 2563

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ประกาศผลการพิจารณาหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
30 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
29 พฤษภาคม 2562

ประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส คือ หนึ่งในคำตอบที่สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2