คณะกรรมการบริหาร

บริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี

การบริหารกิจการกองทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานกองทุนฯ เป็นฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นประจำทุกปี และต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนอยู่เสมอ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

รองประธานกรรมการ

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม

รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการ

ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการด้านกฎหมาย

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายอรรถพล สังขวาสี

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายขจร ศรีชวโนทัย

อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

นางอภิญญา ชมภูมาศ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ผู้จัดการ กสศ.

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2