คณะกรรมการบริหาร

บริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี

การบริหารกิจการกองทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานกองทุนฯ เป็นฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นประจำทุกปี และต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนอยู่เสมอ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

รองประธานกรรมการ

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม

รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการ

ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการด้านกฎหมาย

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายขจร ศรีชวโนทัย

อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

นางอภิญญา ชมภูมาศ

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ผู้จัดการ กสศ.