คณะกรรมการบริหาร

บริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี

การบริหารกิจการกองทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานกองทุนฯ เป็นฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นประจำทุกปี และต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนอยู่เสมอ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

รองประธานกรรมการ

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาสังคม

รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการ

ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาการด้านกฎหมาย

นายภัทระ คำพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน

นายชาลี จันทนยิ่งยง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายประภาศ คงเอียด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายประยูร รัตนเสนีย์

อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

นางสุภัชชา สุทธิพล

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายสุภกร บัวสาย

ผู้จัดการ กสศ. กรรมการและเลขานุการ