คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

คู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

หมายเหตุ

  1. การให้บริการข้างต้นไม่มีค่าธรรมเนียม
  2. กฎหมายที่่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
  3. การให้บริการ E-Service (ระยะเวลา: ทันทีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)