เสนอแนะ ติชม ร้องเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับทุกข้อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา ทุกคำแนะนำและข้อเสนอของท่านจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการพัฒนา
โดยท่านสามารถติดต่อเสนอแนะ ติชม ร้องเรียน ได้ 3 ช่องทาง
 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง


 1. ผ่านทาง Email : whistleblower@eef.or.th
 2. ส่งจดหมาย/ไปรษณีย์ :
  สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป
  สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  เลขที่ 388 อาคาร เอสพี ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน

Back To Top