โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง
(Teacher and School Quality Program: TSQP)

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ
(Whole School Approach) ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์ของโครงการ

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

องค์ประกอบและมาตรการสนับสนุน
“โรงเรียนพัฒนาตนเอง”

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่มุ่งหวังการขยายผลได้โดยหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าหมายการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานปี 2564

สร้างโครงการ/การวิจัยและสร้างความรู้พื้นฐาน Generate Interventions

สร้างโครงการ/การวิจัยและสร้างความรู้พื้นฐาน
 • สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาโรงเรียนจากนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ
 • วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
 • วิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและแกนนำ
 • จัดทำระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ทดลอง พัฒนาต้นแบบ
Pilot & Incubate

สร้างโครงการ/การวิจัยและสร้างความรู้พื้นฐาน
 • มีระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่าย
 • ระบบช่วยเหลือครูและนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

ขยายผลและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
Scale & Accelerate

 • ภายใต้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเดิม 727 แห่ง
 • ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ. อปท. และ สช.

ผลักดันเชิงนโยบาย
Advocate

 • สื่อสารผลงานควบคู่กับนโยบายสู่หน่วยงานต่าง ๆ และในระดับสังคม
 • จัดทำข้อเสนอขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
 • ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้และขยายผลเชิงระบบ

ติดตามผล ประเมินผล
Monitor & Evaluate

 • ติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพระดับเครือข่าย และตัวโรงเรียน
 • ถอดบทเรียนเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนา
 • ประเมินและวิเคราะห์ผล (ด้านผลผลิตและผลลัพธ์)

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง
(Teacher and School Quality Program: TSQP)

มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ (Whole School Approach) ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารจัดการ

แนวทางการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

 • การสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย
  ซึ่งพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรการที่กำหนดไว้ในโครงการ TSQP และประยุกต์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน จากเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้ง 11 เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
 • การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info)
  ให้มีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการและการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ รวมไปถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ส่วนที่ 2 กระบวนการวิจัย ติดตาม
ถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสารและขยายผล

 • การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)
 • การสนับสนุนให้เกิดการขยายผลจากโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมสูง
 • การนำเครื่องมือที่ได้จากการวิจัยมาใช้วัดผล
 • การวิจัยเพื่อเก็บเกี่ยวผลการศึกษา
 • การจัดให้มีการสื่อสารสังคม (Public Advocacy)
 • การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

TSQP กับการยกระดับเป้าหมายเพื่อความท้าทาย ปี 2564

เป้าหมายระดับนโยบาย (Ultimate goal)

ลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา

ลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาต่อเนื่องตามตามศักยภาพของเด็ก/เยาวชน

ผลผลิต Output

มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นรายบุคคล

เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพิ่ม Active Learning

สื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างการรับรู้ในระดับโรงเรียน และเครือข่าย

โรงเรียนต้นแบบ ร้อยละ 10 เป็นแกนนำโรงเรียนพัฒนาตนเองและเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผล

ผู้บริหารและผู้อำนวยการ มีภาวะในการเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถมีบทบาทในการ coaching ได้

ครูจำนวน 13,281 คน เกิดการพัฒนาตนเอง สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก และประเมินผลนักเรียนได้

โรงเรียนเป้าหมาย ร้อยละ 80 เกิดการพัฒนาคุณภาพได้ทั้งระบบ

ผลลัพธ์ Outcome

นักเรียน 174,364 คน มีผลการเรียนและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น

นักเรียน 60,230 คน ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

อัตราขาดเรียนและการหลุดออกจากระบบการศึกษาลดลง

หน่วยงานต้นสังกัดในระดับพื้นที่และบุคลากรร่วมเรียนรู้และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและดูแลการศึกษาของนักเรียน

มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ผลกระทบ Impact

นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเกิดการพัฒนาสมรรถะการจัดการเรียนรู้ใหม่

นักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

การจัดการเรียนรู้แนวใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

กสศ. ร่วมกับสถานศึกษาต้นแบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลการทำงานลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนทุกมิติ เตรียมขยายผลทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
22 สิงหาคม 2566

กสศ. ร่วมกับสถานศึกษาต้นแบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลการทำงานลดความเหลื่อมล้ำของนักเรียนทุกมิติ เตรียมขยายผลทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ

ถอดกระบวนการสร้างสรรค์ ‘บอร์ดเกม’ เพื่อเรียนรู้แบบ Active Learning
21 กรกฎาคม 2566

ถอดกระบวนการสร้างสรรค์ ‘บอร์ดเกม’ เพื่อเรียนรู้แบบ Active Learning

โรงเรียนพัฒนาตนเอง: เสริมทักษะเด็กเมื่อเผชิญปัญหา เรียนรู้จากภายในด้วยกระบวนการ ‘จิตตปัญญา’
14 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนพัฒนาตนเอง: เสริมทักษะเด็กเมื่อเผชิญปัญหา เรียนรู้จากภายในด้วยกระบวนการ ‘จิตตปัญญา’

โรงเรียนพัฒนาตนเอง กสศ. 6 จังหวัดภาคอีสาน ฉายภาพความสำเร็จ 3 ปี ชู Open Class ช่วยสร้างการเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน เด็กมีความสุขกับการศึกษามากขึ้น
8 มีนาคม 2566

โรงเรียนพัฒนาตนเอง กสศ. 6 จังหวัดภาคอีสาน ฉายภาพความสำเร็จ 3 ปี ชู Open Class ช่วยสร้างการเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน เด็กมีความสุขกับการศึกษามากขึ้น

‘เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนก็เปลี่ยน’ กสศ. ลงพื้นที่ขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเอง 6 จังหวัดภาคอีสาน
1 มีนาคม 2566

‘เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนก็เปลี่ยน’ กสศ. ลงพื้นที่ขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเอง 6 จังหวัดภาคอีสาน

3 ผู้บริหารโรงเรียน กล้า บ้าบิ่น ดึงพลังครู มุ่งเป้าหมายผลลัพธ์ “ผู้เรียน” เรียนรู้อย่างมีความสุข
2 กุมภาพันธ์ 2566

3 ผู้บริหารโรงเรียน กล้า บ้าบิ่น ดึงพลังครู มุ่งเป้าหมายผลลัพธ์ “ผู้เรียน” เรียนรู้อย่างมีความสุข

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2