การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กสศ.

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ
กิจกรรมการส่งเสริมความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และการมีส่วนร่วม

Back To Top