ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

วันที่หัวข้อหมวดหมู่ดาวน์โหลดnotice_category_hfilter
15 พฤษภาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา I SEE THE FUTURE ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_บริหารจัดการโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา

procurement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000247.pdf

announcement-contract-agreement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000255.pdf

announcement-contract-agreement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารสาธารณะ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000261.pdf

announcement-contract-agreement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียน นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000256.pdf

announcement-contract-agreement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000250.pdf

announcement-contract-agreement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมภายใต้แนวคิด ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240516143845.pdf

procurement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนและผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240517134632.pdf

procurement
13 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000230

announcement-contract-agreement
13 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240515135145.pdf

procurement
13 พฤษภาคม 2567ดาวน์โหลดเอกสาร All For Education ร่วมคิด ร่วมสร้าง การศึกษาเพื่อเด็กทุกคนnotice_etc
13 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000248

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภารกิจ ALL FOR EDUCATION network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240516141412.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000270

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000238.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดำเนินการถ่ายทอดสดชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240514094948.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ-วสศ.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาและผลิตวิดีโอ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับใช้งานในระบบ E-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240513110249.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน.pdf

monthly-procurement-summary
7 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) โดยวิธีคัดเลือก

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000267

announcement-contract-agreement
7 พฤษภาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000265.pdf

announcement-contract-agreement
7 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 26

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 26

procurement_plan
1 พฤษภาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา I SEE THE FUTURE ระยะที่ 2

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 บริหารโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา

announcement
1 พฤษภาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร.pdf

announcement
30 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 25

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 25

procurement_plan
30 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินและตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อเสนอตามสัญญาของภาคีร่วมดำเนินงานของทั้ง 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240503101536.pdf

procurement
29 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240502113223.pdf

procurement
26 เมษายน 2567เปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567community-base fund
26 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบเนื้อหาและผลิตนิทรรศการเส้นทางชีวิตการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240429160215.pdf

procurement
26 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 24

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 24

procurement_plan
25 เมษายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์ All for Education

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการรณรงค์-All-for-Education.pdf

announcement
25 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์ All for education ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์-All-for-education.pdf

procurement
23 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.pdf

procurement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000206.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตเสื้อเพื่อการสื่อสารโครงการการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Movement TSQM)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000222.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการส่งเสริมนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000223.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารผลลัพธ์โรงเรียนพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000224.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการงานประชุมพิจารณาแบบเสนอชื่อทุนการศึกษา จากภาคเอกชนสานฝันให้น้องได้เรียนต่อ ปีการศึกษา 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000227.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้า กสศ. สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000228.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe ของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000257.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำแผนการออกแบบและพัฒนา policy tracker platform สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไทย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000241.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและน้ำดื่ม (ชนิดขวด)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000245.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเฝ้าระวังและสื่อสารป้องกันความเสี่ยงทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000237.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000231.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบันทึกภาพ วิดีโอ และผลิตสื่อเผยแพร่งาน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000221.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนงานปัจฉิมนิเทศ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000209.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000203.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและงานแผนงบประมาณ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000200.pdf

announcement-contract-agreement
22 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับภูมิภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000184.pdf

announcement-contract-agreement
19 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000210

announcement-contract-agreement
19 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000242.pdf

announcement-contract-agreement
19 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Build Mindset for Effective Work โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240423140121.pdf

procurement
19 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240423133600.pdf

procurement
19 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 23

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 23

procurement_plan
18 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

procurement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000244.pdf

announcement-contract-agreement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000226.pdf

announcement-contract-agreement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000220.pdf

announcement-contract-agreement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระบบนิเวศการเรียนรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000216.pdf

announcement-contract-agreement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสวัสดิการ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000217.pdf

announcement-contract-agreement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบงานกราฟิกเพื่อสนับสนุนงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000219.pdf

announcement-contract-agreement
18 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนจัดการเสริมสร้างกระบวนการอบรมทักษะพื้นฐานชีวิต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000239.pdf

announcement-contract-agreement
11 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการทดลองขยายผลและส่งต่อนวัตกรรมสังคมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000213.pdf

announcement-contract-agreement
11 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ.pdf

procurement
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
11 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสื่อสารการทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000212.pdf

announcement-contract-agreement
11 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000201.pdf

announcement-contract-agreement
10 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ เพื่อการศึกษาที่ยืดหยุ่นสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240417173658.pdf

procurement
10 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418160432.pdf

procurement
10 เมษายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 ผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรม

announcement
10 เมษายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพฯ.pdf

announcement
10 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพฯ.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000225

announcement-contract-agreement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียน นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418173819.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เปล่งแสงแปลงกาย บันทึกการเดินทางของเด็กทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240417171513.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240417163956.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418163305.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe ของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418143144.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418140344.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศ-กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไตรมาส-2-ปีงบประมาณ-2567.pdf

procurement
5 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานฯ (TSQM)

procurement
5 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนประชาสัมพันธ์ทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240410102826.pdf

procurement
5 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 22

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 22

procurement_plan
4 เมษายน 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม.pdf

monthly-procurement-summary
4 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240405143102.pdf

procurement
4 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240405140510.pdf

procurement
4 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและน้ำดื่ม (ชนิดขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240409102504.pdf

procurement
3 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบเนื้อหาและจัดพิมพ์เล่มแผนกลยุทธ์ กสศ. ปี 2568 – 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240409105513.pdf

procurement
2 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนการออกแบบและพัฒนา policy tracker platform สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240410085655.pdf

procurement
1 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนจัดการเสริมสร้างกระบวนการอบรมทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240404145045.pdf

procurement
29 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

procurement
29 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างการออกแบบแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบฯ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240402160254.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครองผ่าน link symphony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240402153506.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฝ้าระวังและสื่อสารป้องกันความเสี่ยงทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240404140413.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตของที่ระลึกสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240404113624.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ฯ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกวดราคาจ้างโครงการ-จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการฯ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ-วสศ.pdf

announcement
28 มีนาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 21

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 21

procurement_plan
27 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240401144249.pdf

procurement
27 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการคัดกรองความยากจนด้วยการวัดรายได้ทางอ้อม ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240329094740.pdf

procurement
26 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน – ธันวาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ เดือน เม.ย.-ธ.ค. 67 (Final)

procurement
26 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ราคากลาง-Final.pdf

announcement
25 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานประชุมพิจารณาแบบเสนอชื่อทุนการศึกษา จากภาคเอกชนสานฝันให้น้องได้เรียนต่อ ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240329142659.pdf

procurement
25 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_เช่าใช้คลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

procurement
25 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้า กสศ. สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240401101304.pdf

procurement
25 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างฯ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000205.pdf

announcement-contract-agreement
22 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000195

announcement-contract-agreement
22 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ-2.pdf

announcement
21 มีนาคม 2567โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าfund
20 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตเสื้อเพื่อการสื่อสารโครงการการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Movement TSQM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240325140903.pdf

procurement
20 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารผลลัพธ์โรงเรียนพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240325134631.pdf

procurement
20 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240325114807.pdf

procurement
19 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบันทึกภาพ วิดีโอ และผลิตสื่อเผยแพร่งาน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240322132001.pdf

procurement
19 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ จัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM)

20240307165008_แบบ-บก.06 (2)

announcement
18 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

procurement
18 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบงานกราฟิกเพื่อสนับสนุนงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240319153814.pdf

procurement
18 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240319145308.pdf

procurement
18 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน – ธันวาคม 2567

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 บริการสารสนเทศภาครัฐ เม.ย. – ธ.ค. 67

announcement
18 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240320105720.pdf

procurement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000187.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อสารผลลัพธ์นักเรียนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000182.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการซื้อสิทธิการใช้งาน Antivirus

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000172.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000185.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์และพัสดุ ปลายทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000155.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการกิจกรรมสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครู นักการศึกษาและภาคนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000179.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000191.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาชีวศึกษาสำหรับทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000192.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000197.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000186.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000198.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000092.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000199.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้ แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย -ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000196.pdf

announcement-contract-agreement
15 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000188.pdf

announcement-contract-agreement
14 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ.pdf

announcement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการติดตามนักศึกษาทุนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315160152.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระบบนิเวศการเรียนรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315145316.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทดลองขยายผลและส่งต่อนวัตกรรมสังคมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315133459.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสื่อสารการทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315104928.pdf

procurement
13 มีนาคม 2567ประกวดราคาเช่าโครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกวดราคาเช่าโครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร.pdf

procurement
13 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร-1.pdf

announcement
13 มีนาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 20

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 20

procurement_plan
12 มีนาคม 2567ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567fund
12 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินฯ

procurement
12 มีนาคม 2567(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

procurement
12 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการการขยายผลนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
12 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย

announcement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000181.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างจัดพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000165.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดทักษะพื้นฐานการสอนโครงงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000125.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000169.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000178.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย Zero Dropout

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000157.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อหนุนเสริมพลังภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000138.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ ERP Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000132.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการบำรุงรักษาระบบสมัครทุนและระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักเรียนทุนก้าวเพื่อน้องปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000177.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๗ ระยะที่ ๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000170.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างกระบวนกรสำหรับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000164.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000180.pdf

announcement-contract-agreement
8 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนงานปัจฉิมนิเทศ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240311160903.pdf

procurement
8 มีนาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 19

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 19

procurement_plan
7 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240311144153.pdf

procurement
7 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ.pdf

procurement
6 มีนาคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์.pdf

monthly-procurement-summary
6 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 เช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศ

announcement
6 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240311141615.pdf

procurement
6 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240308135238.pdf

procurement
5 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้

announcement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306145853.pdf

procurement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306132448.pdf

procurement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและงานแผนงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306112534.pdf

procurement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306105554.pdf

procurement
1 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000175.pdf

announcement-contract-agreement
1 มีนาคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000174

announcement-contract-agreement
29 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240304132240.pdf

procurement
29 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาชีวศึกษาสำหรับทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240304110748.pdf

procurement
29 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240304101948.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 18

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 18

procurement_plan
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการฯ.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ.pdf

announcement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ.

procurement
27 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240228114044.pdf

procurement
23 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา(ปฐมวัย-ภาคบังคับ) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาฯ.pdf

procurement
23 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ. ชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กศศ.ฯ

procurement
22 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240223150319.pdf

procurement
22 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240228111932.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่ื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240223160359.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อสารผลลัพธ์นักเรียนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240227152125.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อ social media

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240223140840.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมฯ.pdf

procurement
20 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 17

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 17

procurement_plan
19 กุมภาพันธ์ 2567ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ Digital Family Card: แพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประเทศคาซัคสถานnotice_etc
19 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 67 ครั้งที่ 2

procurement_plan
19 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 16

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 16

procurement_plan
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการบำรุงรักษาระบบสมัครทุนและระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักเรียนทุนก้าวเพื่อน้องปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220151523.pdf

procurement
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220142647.pdf

procurement
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกิจกรรมสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครู นักการศึกษาและภาคนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220140331.pdf

procurement
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลอดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220133500.pdf

procurement
15 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567, fund advanced-career-innovation
15 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

ประกาศราคากลาง บก06 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในฯ

announcement
14 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000166.pdf

announcement-contract-agreement
14 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองความยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000161.pdf

announcement-contract-agreement
14 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึกต่อเนื่องระยะที่ ๒

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000163.pdf

announcement-contract-agreement
14 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถอดองค์ความรู้ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนเสวนา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000162.pdf

announcement-contract-agreement
14 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการPMS โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000107.pdf

announcement-contract-agreement
14 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000143.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารความรู้สรุปบทเรียนจากงานประชุมวิชาการ Creativity in Education Summit

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000145.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000156.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อนำไปสื่อสาร ผลงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ ในรูปแบบ Visual Note

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000119.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนกระบวนการพิจารณาข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000136.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตวิดีโอเพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนโรงเรียนและพัฒนาครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000147.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้าง Maintenance ระบบ E-budget

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000134.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบเนื้อหาและเล่มรายงานประจําปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000101.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการส่งเสริมโอกาสโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000095.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000117.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาสู่โอกาสประกอบอาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000120.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษาภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000140.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการติดตามและกำกับดูแลระบบนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและผู้ร่วมเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000135.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000142.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลนอกเวลาราชการของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000131.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000150.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000133.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000149.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการพัฒนาระบบติดตามการบริหารจัดการสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000065.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดนิทรรศการเพื่อรณรงค์สร้างความเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000152.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์สัญญาเรื่องการออกจดหมายติดตามโครงการล่าช้า

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000146.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000159.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายบัญชีและการเงิน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000160.pdf

announcement-contract-agreement
13 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ต่อเนื่องระยะที่ 2

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000151.pdf

announcement-contract-agreement
9 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000108

announcement-contract-agreement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000154

announcement-contract-agreement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซื้อสิทธิการใช้งาน Antivirus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240209143840.pdf

procurement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000167.pdf

announcement-contract-agreement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000144.pdf

announcement-contract-agreement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240212104639.pdf

procurement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240212095500.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000111

announcement-contract-agreement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง.pdf

announcement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567, fund advanced-career-innovation
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการฯ

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 ที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการฯ

announcement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีฯ.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม.pdf

monthly-procurement-summary
6 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ-กสศ-1.pdf

announcement
6 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงฯ.pdf

procurement
6 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึกต่อเนื่องระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240207145811.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างกระบวนกรสำหรับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้ แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย -ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางฯ-1.pdf

announcement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดองค์ความรู้ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนเสวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240207110735.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240208102202.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240207100720.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายฯ.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองความยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205115523.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศ กสศ. เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2567fund
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนุบสนุนงานฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205113157-1.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง_กสศ.-โครงการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายฯ.pdf

announcement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205105701.pdf

procurement
31 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ. ชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี)

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ.ฯ

announcement
31 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย Zero Dropout โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205100845.pdf

procurement
30 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์และพัสดุ ปลายทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131104438.pdf

procurement
30 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131101557.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดนิทรรศการเพื่อรณรงค์สร้างความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131150457.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ต่อเนื่องระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131133435.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131112504.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อนความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131095610.pdf

procurement
26 มกราคม 2567ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นฯ.pdf

procurement
26 มกราคม 2567โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567fund
25 มกราคม 2567โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000118.pdf

announcement-contract-agreement
25 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์สัญญาเรื่องการออกจดหมายติดตามโครงการล่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240129114255.pdf

procurement
25 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารความรู้สรุปบทเรียนจากงานประชุมวิชาการ Creativity in Education Summit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240130103306.pdf

procurement
25 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนโรงเรียนและพัฒนาครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240130101123.pdf

procurement
24 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000099

announcement-contract-agreement
24 มกราคม 2567โครงการจ้างถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปีที่1 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000129.pdf

announcement-contract-agreement
24 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

procurement
23 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศราคากลาง_โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลฯ

announcement
23 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240126095034.pdf

procurement
22 มกราคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 14

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 14

procurement_plan
22 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240124104246.pdf

procurement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 เพิ่มเติม และจัดส่งให้แก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 5

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000113.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำประเด็นเนื้อหา และออกแบบหนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000105.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000088.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนานโยบายและแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000081.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูเนื่องในกิจกรรมวันครู-ชูใจครู ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000115.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่ม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000077.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000112.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000114.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000130.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนและบริหารการจัดกิจกรรมลงพื้นที่และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรเงรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000124.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยต้นแบบการคัดกรองและการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000122.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000121.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเฝ้าระวังและสื่อสารป้องกันความเสี่ยงทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000103.pdf

announcement-contract-agreement
19 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000097.pdf

announcement-contract-agreement
18 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้ฯ

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้ฯ-1.pdf

announcement
18 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122113903.pdf

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122102607.pdf

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อหนุนเสริมพลังภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122100245.pdf

procurement
18 มกราคม 2567(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ร่าง-ประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ.pdf

procurement
17 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

17 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและกำกับดูแลระบบนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและผู้ร่วมเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122155721.pdf

procurement
17 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนกระบวนการพิจารณาข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122152226.pdf

procurement
17 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประจำไตรมาส-1-1-ตุลาคม-2566-31-ธันวาคม-2566.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567procurement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้าง Maintenance ระบบ E-budget โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240117150843.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศราคากลาง.กสศ.-โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ-social-mediaฯ.pdf

announcement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลนอกเวลาราชการของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240117114940.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240118111627.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ ERP Microsoft Dynamics AX 2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240118105823.pdf

procurement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000102.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเผยแพร่ผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000098.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000096.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000093.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อเพื่อการระดมความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000091.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000090.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000087.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000084.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบภาษาอังกฤษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000079.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000060.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ในชั้นเรียน (Formative Assessment Workshop)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000072.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000104.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและจัดทำหนังสือชุดทักษะพื้นฐานการสอนโครงงานด้วยโครงงานฐานวิจัย (RBL)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000070.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000062.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่สำนักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ชั้น ๑๒ (อาคารบี) และ ชั้น ๑๓ (อาคารเอและบี)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000059.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง สำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000058.pdf

announcement-contract-agreement
12 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือขององค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000050.pdf

announcement-contract-agreement
11 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000116.pdf

announcement-contract-agreement
11 มกราคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 6

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯฯ.pdf

procurement
11 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000109.pdf

announcement-contract-agreement
11 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ ๖

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ

announcement
11 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดทักษะพื้นฐานการสอนโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240116100356.pdf

procurement
10 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการศึกษาต้นแบบการจัดตั้งกลไกระดมทุน ทรัพยากร และกองทุนในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000083.pdf

announcement-contract-agreement
10 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนและบริหารการจัดกิจกรรมลงพื้นที่และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรเงรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240112142517.pdf

procurement
10 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.ฯ.pdf

procurement
10 มกราคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 13

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 13

procurement_plan
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อนนำไปสื่อสาร ผลงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ ในรูปแบบ Visual Note โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240110161635.pdf

procurement
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยต้นแบบการคัดกรองและการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240110151227.pdf

procurement
9 มกราคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

procurement
9 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

ประกาศราคากลาง_บก.06 จ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

announcement
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาสู่โอกาสประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240111100603.pdf

procurement
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240111094351.pdf

procurement
8 มกราคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม.pdf

monthly-procurement-summary
5 มกราคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 12

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 12

procurement_plan
5 มกราคม 2567ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ-1.pdf

procurement
5 มกราคม 2567ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ.pdf

5 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูเนื่องในกิจกรรมวันครูชูใจครู ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240109105333.pdf

procurement
5 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240110094811.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 67 ครั้งที่ 1

procurement_plan
4 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240109163601.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240108144032.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 เพิ่มเติม และจัดส่งให้แก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240108133042.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญคือการให้ที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000086.pdf

announcement-contract-agreement
3 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
3 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกและการสอนเสวนา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000076.pdf

announcement-contract-agreement
3 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมฯ

procurement
28 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000040

announcement-contract-agreement
28 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000071

announcement-contract-agreement
28 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000069

announcement-contract-agreement
28 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000064

announcement-contract-agreement
27 ธันวาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240103165853.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104143932.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำประเด็นเนื้อหา และออกแบบหนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104142026.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240103135345.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฝ้าระวังและสื่อสารป้องกันความเสี่ยงทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104114656.pdf

procurement
26 ธันวาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

procurement
26 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ-กสศ.pdf

announcement
26 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบเนื้อหาและเล่มรายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104140305.pdf

procurement
26 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานฯ.pdf

procurement
25 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการ PMS โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
25 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ.pdf

procurement
25 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_เช่าใช้อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1

procurement
22 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240103150402.pdf

procurement
22 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace

procurement
21 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231226113652.pdf

procurement
21 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธษรณะ ในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000080.pdf

announcement-contract-agreement
21 ธันวาคม 2566โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567, fund advanced-career-innovation
21 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231226105424.pdf

procurement
21 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000074.pdf

announcement-contract-agreement
21 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการส่งเสริมโอกาสโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231226102155.pdf

procurement
20 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231221153903.pdf

procurement
20 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231221150803.pdf

procurement
20 ธันวาคม 2566ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาทุกแห่ง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2567advanced-career-innovation fund
20 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000073.pdf

announcement-contract-agreement
20 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000056.pdf

announcement-contract-agreement
19 ธันวาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 11

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 11

procurement_plan
19 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนฯ.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231220110523.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อการระดมความร่วมมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231220103345.pdf

19 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ.pdf

announcement
18 ธันวาคม 2566ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โอกาสเปิด ชีวิตเปลี่ยน จากการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ: โซลูชั่นครบวงจรเพื่อเยาวชนด้อยโอกาส โดย REACHnotice_etc
18 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 เช่าใช้อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1

announcement
18 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000063.pdf

announcement-contract-agreement
15 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จัดซื้อสิทธิการใช้งาน google workspace

announcement
15 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

announcement
15 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติ

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 สนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้ฯ

announcement
14 ธันวาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

procurement
14 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินฯ.pdf

announcement
14 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการ PMS

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการ-PMS-v.2-1.pdf

announcement
13 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231214110604.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมฯ.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการย้ายระบบบริหารจัดการโครงการ PMS

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000042.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร (WOLF Approve)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๗๐๐๐๐๓๙.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๗๐๐๐๐๓๘.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำสื่อวิดีโอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๗๐๐๐๐๓๗.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 10

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 10

procurement_plan
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๗๐๐๐๐๒๒.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๗๐๐๐๐๔๑.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริการจัดทำ Furniture Built-in ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๗๐๐๐๐๒๔.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการให้ความสนับสนุนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000043.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการถอดองค์ความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนต้นแบบ Active Learning

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000044.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการผลิตสื่อวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อสื่อสารนวัตกรรมการจัดการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000051.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสื่อสารผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000048.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารและพัฒนาต้นแบบเฟซบุ๊ก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000052.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาต้นแบบการจัดตั้งกลไกระดมทุน ทรัพยากร และกองทุนในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231213105159.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000068.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000067.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคืนสู่เหย้าเครือข่ายสถานศึกษา (Reunion Product 4 season Equity Partnership of School Network)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000061.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนจัดจ้างบริการภาษาเพื่อทางวิชาการและพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือองค์กรนานาชาติ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000049.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบำรุงรักษาเว็บไซต์ eef.or.th และ afe.eef.or.th

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000046.pdf

announcement-contract-agreement
8 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231213095853.pdf

procurement
7 ธันวาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 9

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 9

procurement_plan
7 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนานโยบายและแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231212102251.pdf

procurement
6 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231208145811.pdf

procurement
6 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231208141108.pdf

procurement
6 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน-2566-.pdf

monthly-procurement-summary
6 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกและการสอนเสวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231208110109.pdf

procurement
4 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์

announcement
1 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ในชั้นเรียน (Formative Assessment Workshop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231204152056.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯv.2.pdf

announcement
29 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130155219.pdf

procurement
29 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาระบบติดตามการบริหารจัดการสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231204111935.pdf

procurement
29 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231201103236.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบฯ.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130150054.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130143103.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ.pdf

announcement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง สำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130110533.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคืนสู่เหย้าเครือข่ายสถานศึกษา (Reunion Product 4 season Equity Partnership of School Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130103343.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่สำนักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ชั้น 12 (อาคารบี) และ ชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130095625.pdf

procurement
27 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค

20231106145728_ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
27 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ.pdf

announcement
24 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 8

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 8

procurement_plan
24 พฤศจิกายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127164652.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารและพัฒนาต้นแบบเฟซบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127144356.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ.pdf

announcement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อสื่อสารนวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127134032.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาการศึกษาและลดควาามเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231128110347.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 พัฒนาเว็บไซต์ กสศ.ฯ

announcement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนงานจัดจ้างบริการภาษาเพื่อทางวิชาการและพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือองค์กรนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231128103029.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดองค์ความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนต้นแบบ Active Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127141351.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะ ในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ Social mediaเพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาเว็บไซต์ eef.or.th และ afe.eef.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231128100439.pdf

procurement
21 พฤศจิกายน 2566รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๖.pdf

yearly-procurement-summary
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 7

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 7

procurement_plan
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

procurement
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ.pdf

procurement
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

procurement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๙.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๘.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ ๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๗.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสังเคราะห์ข้อมูลกฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๔.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๓.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการการลงพื้นที่คัดกรองความยากจนผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๖.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานส่วนเพิ่มเติมชั้น ๑๒ (อาคารบี) และชั้น ๑๓ (อาคารเอและบี)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๒.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000020.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนประชุมไร้สาย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000019.pdf

20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000018.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000016.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ภายใต้โครงการส่องทางทุน by กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000013.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000012.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000010.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการจัดเวทีเสวนาวิชาการ ห้องเรียนเรียนรวม (Inclusive Classroom) เรื่องเล่าจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศสิงคโปร์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-67000008.pdf

announcement-contract-agreement
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๕ สำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล
20 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000034.pdf

announcement-contract-agreement
17 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000035

announcement-contract-agreement
16 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000030

announcement-contract-agreement
16 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้ความสนับสนุนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231120102409.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000015.pdf

announcement-contract-agreement
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000017

announcement-contract-agreement
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 67000003

announcement-contract-agreement
15 พฤศจิกายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายระบบบริหารจัดการโครงการ PMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231116105945.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 14 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231115151647.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้าง-โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมฯ.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญฯ.pdf

announcement
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 6

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 6

procurement_plan
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000029.pdf

announcement-contract-agreement
9 พฤศจิกายน 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 9 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

announcement
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000021.pdf

announcement-contract-agreement
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ.pdf

announcement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Wolf Approve) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231113113918.pdf

procurement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231113111105.pdf

procurement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อวิดีโอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231113095922.pdf

procurement
6 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000011.pdf

announcement-contract-agreement
3 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลฯ

procurement
3 พฤศจิกายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าฯ.pdf

3 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000005.pdf

announcement-contract-agreement
3 พฤศจิกายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และ Equity Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-67000004.pdf

announcement-contract-agreement
30 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำ Furniture Built-in ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231101163609.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญาและอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุฯ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231031103857.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 26 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
26 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 66000506

announcement-contract-agreement
26 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231027143304.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231026142106.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231026135742.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

แบบ-บก.06 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

announcement
24 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231026133026.pdf

procurement
24 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 5

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 5

procurement_plan
20 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์งานปฐมนิเทศฯ.pdf

procurement
20 ตุลาคม 2566สัมมนา Equity Forum 2023 “ทุนมนุษย์เพื่อยุติความเหลื่อมล้ำ”notice_etc
20 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ภายใต้โครงการส่องทางทุน by กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231025103217.pdf

procurement
20 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231025105014.pdf

procurement
19 ตุลาคม 2566ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ กสศ. / 19 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
19 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231020135042.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 4

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 4

procurement_plan
18 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเวทีเสวนาวิชาการ ห้องเรียนเรียนรวม (Inclusive Classroom) เรื่องเล่าจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231019143520.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศฯ

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน-2.pdf

announcement
17 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 สำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231019113317.pdf

procurement
16 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 3

procurement_plan
16 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุฯ.pdf

announcement
16 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ

procurement
13 ตุลาคม 2566กำหนดการพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖notice_etc
11 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริการมีส่วนร่วมฯ.pdf

procurement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะและสร้างการรับรู้เพื่อการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๒.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๕๐๐.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะสมองส่วนหน้า สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๙.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๘.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการจัดทำป้ายและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๖.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๕.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่การทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชน และแรงงานนอกระบบ ปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ กสศ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๓.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๒.pdf

announcement-contract-agreement
11 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งที่-2.pdf

procurement_plan
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนเสวนาทางวิชาการเพื่อสื่อสารนโยบายระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๑.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๙๐.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตคู่มือนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๙.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการวิเคราะห์และสกัดชุดความรู้โครงการขยายผลและต่อยอดทุนส่งเสริมโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๗.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถอดบทเรียนครูแกนนำและพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๕.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๓.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๑.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารรายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ และภาคเหนือตะวันตก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๘๐.pdf

announcement-contract-agreement
10 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๙.pdf

announcement-contract-agreement
9 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประจำไตรมาส-4-1-กรกฎาคม-2566-30-กันยายน-2566.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งที่-1.pdf

procurement_plan
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและนำเสนอความคิดเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๖.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๕.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๓.pdf

announcement-contract-agreement
4 ตุลาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2566-1.pdf

monthly-procurement-summary
3 ตุลาคม 2566ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2566true-potential-scholarship fund
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และงานด้านการพัฒนาขยายผลคุณภาพครู

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๒.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๗๐.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๙.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารรายงานการเงินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๖ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๖.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๕.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๔.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๓.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงและหน่วยจัดการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๒.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๖๑.pdf

announcement-contract-agreement
3 ตุลาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
2 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งแรก.pdf

procurement_plan
29 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.04 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

announcement
29 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference)ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างฯ.pdf

announcement
29 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงานกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231004112658.pdf

29 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดฯ.pdf

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารงานทั่วไปภายใต้สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนนักศึกษาทุน รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๘.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร กสศ. หลักสูตร Coaching for high performance

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๕.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะฯ.pdf

announcement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ

procurement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ตามแผนการตรวจสอบปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๗.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 5 เพื่อเป็นฐานข้อมูลครูและการจัดทำหนังสือเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๔.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๖.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเผยแพร่สื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๘๒.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2565announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการศึกษาที่เสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe Creative Cloud ของกสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๖.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตถ่ายทำการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายการทำงานและส่งเสริมศักยภาพครู

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๕.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสื่อสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๓.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๑.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำฯ.pdf

announcement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๗๐.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนบุคลากรงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๘.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระการศึกษาทางเลือกเฉพาะกลุ่ม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะ ในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๗.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการ PMS

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๕.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๖๐.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือ PMT ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๕๓.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๔๙.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบรรณาธิการการพิมพ์และจัดพิมพ์หนังสือความรู้ ห้องเรียนพื้นฟูหลังโควิด-19

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๑๘๖.pdf

announcement-contract-agreement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06_จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

announcement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_สนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ

announcement
27 กันยายน 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสศ.

procurement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๓๑.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๗.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวร ตามแผนการตรวจสอบปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๙.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการต่อยอดขยายผลการทำงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๖.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการต่ออายุ Tableau License

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๕.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ Zoom Meeting Biz Plus และ Zoom Large Meeting 15 License

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๔.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการงานมอบรางวัลโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๔.pdf

announcement-contract-agreement
27 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231002153449.pdf

procurement
27 กันยายน 2566ผู้ที่ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีโครงการ กสศ. วันที่ 28 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด

notice-results
27 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสศ.

announcement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาครูและนักจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Exploratory Action research สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขับคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบเสื้อแจ็คเก็ต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการดูแลและปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการ จัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำนิทรรศการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๙๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชั้น 12 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริการจัดทำและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการชุดข้อมูลสำหรับงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสังคราะห์ข้อมูลการทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานระดับพื้นที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนฯ.pdf

procurement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๘๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอสอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๗๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดการถอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ Visual Note บันทึกด้วยภาพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๖๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน พฤติกรรมเชิงบวกและการมีส่วนร่วม ระหว่างบุคลากร กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะฯ.pdf

procurement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสนับสนุนและสร้างความเข้าใจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๔๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่องการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบทุนการศึกษายุติวงจรยากจนข้ามรุ่น

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๒.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการศึกษาเส้นทางชีวิตด้านการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการกำกับติดตามสัญญารับทุนการศึกษาของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๓๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดการข้อมูลความรู้และผลิตเครื่องมือสื่อสารนวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดทำภาพเล่าเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการให้คำปรึกษาและติดตามด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๔.pdf

26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดทำชุดสื่อข้อเสนอนโยบาย กสศ. ผ่านกิจกรรมการเลือกตั้ง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการจัดการกิจกรรมทดลองขายของในรูปแบบแบบ onsite ของโครงการ equity partnership

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตและส่งเล่มคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาและหน่วยกำกับติดตาม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๕๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. และ สถ.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๔๙.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อวิดีโอความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๔๘.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์การต่อยอดและขยายผลการทำงานร่วมกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๒๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด พศ. เพื่อการใช้งานในระบบ E-learning

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับสถานศึกษา และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๕.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๓.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๔.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างบริหารการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาต้นแบบที่ดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๑.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกรภายใต้ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๑๐.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ ๓ จังหวัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๗.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ๖๖๐๐๐๔๐๘

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการการบริหารงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๔๐๖.pdf

announcement-contract-agreement
26 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231004101453.pdf

procurement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการออกแบบและจัดทำแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๒.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๒๑.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๔.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๗.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการสร้างความเสมอภาครูปแบบภาษาอังกฤษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๓.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๓๑๒.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา-๖๖๐๐๐๒๙๔.pdf

announcement-contract-agreement
25 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการเรียนรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230927105458.pdf

procurement
25 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลกฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230927100906.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ Social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอฯ.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ-social-mediaฯ.pdf

announcement
22 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้.pdf

announcement
22 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะและสร้างการรับรู้เพื่อการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925132240.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

procurement
21 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลฯ

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะสมองส่วนหน้า สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925153951.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือฯ.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925145438.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925135204.pdf

procurement
19 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้.pdf

announcement
19 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำป้ายและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230921113804.pdf

procurement
19 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ.pdf

announcement
18 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230920105736.pdf

procurement
18 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อฯ

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตคู่มือนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918172137.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf

announcement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่การทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919110023.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230920101408.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919100729.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนเสวนาทางวิชาการเพื่อสื่อสารนโยบายระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919093238.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918164440.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และสกัดชุดความรู้โครงการขยายผลและต่อยอดทุนส่งเสริมโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918155926.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการการลงพื้นที่คัดกรองความยากจนผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919144922.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค.pdf

announcement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนครูแกนนำและพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919132239.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้.pdf

announcement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230920094855.pdf

procurement
13 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมกลไกการทำงาน ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฯ

procurement
13 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914105357.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารรายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ และภาคเหนือตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914165023.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914161708.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914145945-1.pdf

procurement
12 กันยายน 2566