ประกาศ

วันที่หัวข้อหมวดหมู่ดาวน์โหลดnotice_category_hfilter
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 92

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-92.pdf

procurement_plan
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561-2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างสอบทาน-และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ.pdf

announcement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-เคพีเอ็มจี-ภูมิไชยที่ปรึกษาธุรกิจ-จำกัด.pdf

procurement
1 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในแบบเร่งรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000599_บริษัท-โปรเฟสชันนัล-อินเทอนัล-ออดิท-เซอร์วิส-จำกัด_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

procurement
30 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 91

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-91.pdf

procurement_plan
30 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์พื้นที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000601_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-รอลงนาม.pdf

procurement
30 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000600_บริษัท-บียอนด์-พับลิสซิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม-1.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563ประกาศ คณะกรรมการบริหาร กสศ. เรื่องการกำหนดขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของส่วนงานต่างๆ ของ สำนักงาน กสศ.

ดาวน์โหลด

notice_etc
29 มิถุนายน 2563ประกาศ คณะกรรมการบริหาร กสศ. เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

notice_etc
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 90

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-90-1.pdf

 

procurement_plan
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร รณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชน เพื่อความร่วมมือผ่านแคมเปญ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาสิทธิ์การใช้บริการ Tableau Online สำหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000591_บริษัท-เอส-เทลลิเจนซ์-จำกัด_นายปริญัติ-ลิมปิทีปราการ-รอลงนาม.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรับสมัครนักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000590_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวขวัญตา-ทรัพย์สินบูรณะ-รอลงนาม.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-เพื่อดำเนินงานตรวจสอบ.pdf

announcement
26 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ประจำสำนักงาน พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000587_นายทวีศักดิ์-นิรตานนท์_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแถลงข่าวกิจกรรมส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000586_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2563ประกาศู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิรกรรมเพื่อการสื่อสารส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000585_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯในสถานการณ์Covid-๑๙ของสถานศึกษาในระบบCCTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ปวงชนเพื่อการศึกษา”notice_etc
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานแถลงข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อดำเนินงานตรวจสอบ..pdf

announcement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหา.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 89

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-89.pdf

procurement_plan
23 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครูทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
23 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
23 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 88

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-88-1.pdf

procurement_plan
22 มิถุนายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563fund
22 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การบริหารจัดการ เฟสบุ๊ค กสศ. จำนวน 2 เดือน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-การบริหารจัดการ-เฟสบุ๊ค-กสศ.-จำนวน-2-เดือน.pdf

announcement
22 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 87

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-87-1.pdf

procurement_plan
22 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การตรวจสอบ สอบทาน รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-งานจ้างที่ปรึกษา-การตรวจสอบ-สอบทาน-รายงานการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf

announcement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000569_บริษัท-ฟูจิ-ซีร็อกซ์ประเทศไทยจำกัด_ปวิทย์-พรศิริ-พิทยาธร.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และสื่อสารระดมความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ Workpoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000568_บริษัท-ไทย-บรอดคราสติ้ง-จำกัด_เอกชัย-จั่นทอง.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งแพลตฟอร์มสร้างเสริมสมรรถนะด้วยระบบที่ช่วยให้อาชีวศึกษามองเห็นทักษะที่ขาดหายไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000567_บริษัท-เบส-เพลย์เฮ้าส์-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งพื้นที่ให้กับเยาวชน ที่มีความสามารถนอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ขาดโอกาส และไม่มีพื้นที่ให้กับเขาได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000566_บริษัท-นอกเส้น-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน-1.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแอพลิเคชั่นฝึกการพูดและการออกเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยินทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000565_บริษัท-วันม๊อบบี้-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ดาวน์หลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding และ Data Sci โดยเน้นในส่วนของการใช้งาน เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเด็กอาชีวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000564_บริษัท-ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมพัฒนาการอ่านให้กับเด็กอายุ 0-3 ขวบ ด้วยนวัตกรรมการจัดการผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000561_บริษัท-สร้างสรรค์-อินเตอร์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

ดาวน์โหลด

monthly-procurement-summary
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000562_บริษัท-เอ็ดเวอเรสต์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานักเรียน และครู เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแนวบูรณาการ โดยเน้นการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน และทรัพยากรชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000563_บริษัท-ไดนามิก-เลิร์นนิ่ง-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้และกระบวนการให้ความรู้ นักศึกษา ครู ในการรับมือและพัฒนาเด็กเกี่ยวกับปัญหาสภาพจิตใจและการถูกรังแกในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000560_บริษัท-มายด์เซ็ทเมคเกอร์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เสริม จำนวน 2 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000559_บริษัท-สหสามัคคีบริการ-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

procurement
16 มิถุนายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนแก้ไข เว็บไซต์www.eef.or.th ภายใต้โครงการเช่าชั่วโมงเนตเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเฟซบุ๊ค กสศ.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
16 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 86

ดาวน์โหลด

procurement_plan
15 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 85

ดาวน์โหลด

procurement_plan
15 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
12 มิถุนายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 84

ดาวน์โหลด

procurement_plan
11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานบริการจัดการงานเอกสาร ด้านงานตรวจรับพัสดุ 1 อัตราจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000541_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ลงนามแล้ว.pdf

procurement
10 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 83

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-83.pdf

procurement_plan
10 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน.pdf

announcement
10 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชนเพื่อร่วมมือผ่านแคมเปญ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-พัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์และระดมทุน.pdf

announcement
9 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไปต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
9 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 82

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-82.pdf

procurement_plan
8 มิถุนายน 2563กำหนดการงานเปิดตัวทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 กสศ.notice_etc
8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเนื้อหาสื่อสารองค์กรหรือเนื้อหาเพื่อสร้างความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
8 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 81

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-81.pdf

procurement_plan
5 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 80

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-80.pdf

procurement_plan
5 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการจัดทำแผนงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน-ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000519_นางสาววรัญญา-ศรีเสวก_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 79

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-79.pdf

procurement_plan
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000524_บริษัท-วินทูเกเตอร์-จำกัด_นางโสฬวี-คงวัฒน์-รอลงนาม.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ User Interface Website ให้กับเว็บสถาบันวิจัย (research.eef.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000526_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานกลไกการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 78

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-78.pdf

procurement_plan
2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ กสศ.โดย Call Center โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000521_นางงามจิตต์-จันทรสสาธิต_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000520_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (บริหารจัดการถ่ายทอดสดและถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุม) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-เอ็น.ซี.ซี-อินเตอร์เนชั่นแนล-อีเว้นท์-จำกัด.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. สำรวจจัดเก็บข้อมูลทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรแรงงานในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-สำรวจจัดเก็บข้อมูลทักษะและความพร้อม.pdf

announcement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจำทำคลิปประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000515_นายสมชาย-แซ่เล้า_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม-1.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานต่างประเทศโครงการการจำดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000514_นางสาวปัณรวีย์-อุยานันท์_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและลงทะเบียนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000513_บริษํท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบการติดตามทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000512_วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000511_นางสาวสุชาดา-สุนทรเวช_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 77

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-77.pdf

procurement_plan
29 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 76

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-76.pdf

procurement_plan
29 พฤษภาคม 2563ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

announcement
29 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการ การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-Outsource.pdf

announcement
28 พฤษภาคม 2563ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-Outsource.pdf

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดียโดยผ่านศิลปินนักแสดง กลุ่มผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการสื่อสารการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้สนับสนุนและประสาน ดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเนื้อหาบนเฟซบุ๊คเพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาครูดี ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 75

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-75.pdf

procurement_plan
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนโครงการ PDPA(Personal Data Protection Act)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานเครือข่ายในชุมชนและจัดทำระบบคูปองเพื่อการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกราฟฟิคที่ย่อมาจากงานวิชาการหรือกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วสศ.ไม่ต่ำกว่า10ชิ้นต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เสริมของห้องประชุม PMCA ในรูปแบบ Video Conference ชุดที่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤษภาคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนโครงการPDPA (Personal Data Protection Act)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
26 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ.pdf

announcement
26 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น Ground war โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-เดอซัน-จำกัด.pdf

procurement
25 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 74

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-74.pdf

procurement_plan
25 พฤษภาคม 2563กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานfund
25 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 73

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-73.pdf

procurement_plan
25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมา กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000492_บริษัท-อันโนน์พรีเซนต์-โปรดักชั่น_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สนง.การส่วน Service Desk และสนับสนุนโครงการ PDPA และ iso27001 ภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000491_นายอาม-ศรีมาลา_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานระบบสารสนเทศขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000490_นายวิโรจน์-โชควิวัฒน_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000489_นายนรินทร์-ฉันทะวุฒิพงศ์_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด.pdf

procurement
22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000476_นายพานิช-ทศพรสัมพันธ์_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

procurement
22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุด DASHBOARD แสดงผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูล กลุ่มเด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-บุญมีแล็บ-จำกัด.pdf

procurement
22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษํท-มอนสเตอร์เดฟ-จำกัด.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด

notice_etc
21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารโครงการภายใต้ภาวะโควิด เช่น บทความ ข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000478_บริษํท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารทางโทรทัศน์และเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่โครงการในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000477_บริษํท-แรบบิท-ดิจิทัล-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือแรงงานยากจนด้อยโอกาสหรือเด็กโอกาสภายใต้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000479_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาว-เสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000475_บริษํท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการแปลและเรียบเรียงเอกสารและบทความ (ENG-TH) ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 15ชิ้น/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000474_นางสาวนงลักษณ์-อัจนปัญญา_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
20 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 72

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-72.pdf

procurement_plan
20 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนการสื่อสารโครงการเพื่อระดมทุน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000473_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
19 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาทุนและกลุ่มครู โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาทุนและกลุ่มครู.pdf

announcement
18 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 71

ดาวน์โหลด

procurement_plan
18 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำวิดีทัศน์การทำงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000468_นางสาวสถาพร-มีเจตนา_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
15 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจนักศึกษาทุนสายอาชีพช่วงวิกฤติโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000464_บริษัท-ซูเปอร์โพล-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
15 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยจัดการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000463_บริษัท-เจตนาดี-รีพับลิค-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
13 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและโมเดลการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000462_บริษัท-ไซด์คิด-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-รอลงนาม.pdf

procurement
13 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 70

ดาวน์โหลด

procurement_plan
13 พฤษภาคม 2563ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ปี 2563”fund
12 พฤษภาคม 2563ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2563”fund
12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการ พร้อม CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000459_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสารภาคนโยบายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และการจัดทำคู่มือถาม-ตอบประเด็นความเสี่ยงองค์กร phase 1 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000458_นายอภิวัจ-สุปรีชาวุฒิพงศ์_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสาร รณรงค์ ช่วยเหลือเด็กเพื่อสร้างความเสมอภาคในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000457_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบริหารจัดการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000456_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 69

ดาวน์โหลด

procurement_plan
12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000455_นายภานุวัฒน์-บุตรเรียง_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-รอลงนาม.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2563ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสศ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓notice_etc
8 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 68

ดาวน์โหลด

procurement_plan
8 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000452_นายกฤดิธาดา-จารุสกุล_นายวิระพงค์-ใจห้าว-รอลงนาม.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรงณคงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000451_นางสาวสาวิตรี-รักษาสิทธิ์_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000450_นายพิษณุ-เกษมจิตร_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
7 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. บริหารจัดการถ่ายทอดสด และถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุม โครงการ : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-บริหารจัดการถ่ายทอดสด-และถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุมโครงการ.pdf

announcement
5 พฤษภาคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องการสนับสนุนทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

fund
5 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-ออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม.pdf

announcement
5 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 67

ดาวน์โหลด

procurement_plan
5 พฤษภาคม 2563ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคล-อโยเดีย-1.pdf

procurement
2 พฤษภาคม 2563แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

ดาวน์โหลด

notice_etc
1 พฤษภาคม 2563ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลด

fund
1 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 66

ดาวน์โหลด

procurement_plan
1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผนรณรงค์การสื่อสารส่วนงานระดมทุน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-บัณฑิต-เซ็นเตอร์-จำกัด.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000445_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000444_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา (พฤษภาคม 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000443_นางสาวสุจิตรา-สมปาน_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์และการบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000442_นายพัฒน์-จันทะโชติ_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
30 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 65

ดาวน์โหลด

procurement_plan
30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 (จัดพิมพ์โปสเตอร์ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 3 แบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000441_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

procurement
30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำระบบงานด้านบัญชี การเงินและงบประมาณกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000440_นางสาวปาริชาติ-สกุลภาพนิมิต_นายกำพล-ศรีมหาโพธิ์-รอลงนาม.pdf

procurement
30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำชุดวีดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000439_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานชุด Storytelling กลุ่มเป้าหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000438_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
29 เมษายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเฟสบุ๊ก กสศ. Phase 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000436_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานจัดทำเอกสารของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000435_นางสาวมุกฑารีย์-ชูความดี_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

procurement
29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายงานประจำปี 2562 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000434_บริษัท-โหลดดิ้ง-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ผู้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000433_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

 

procurement
29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการจัดการงาน Call Center สนับสนุนข้อมูลแก่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000432_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
28 เมษายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การจัดทำวีดิทัศน์ที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการฯ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และการทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศราคากลางกสศ.-การจัดทำวีดิทัศน์ที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการ.pdf

announcement
28 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการสื่อสารของสำนักงานบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000430_นายอภินันท์-ธรรมเสนา_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

procurement
28 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่แอดมินและธุรการส่วนงานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000429_นายธนากร-เจริญศิรพรกุล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
28 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ช่วยจัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000428_นายวัลลภ-ประกอบนพเก้า_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-รอลงนาม.pdf

procurement
27 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 63

ดาวน์โหลด

procurement_plan
27 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 64_E-GP

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-64_E-GP.pdf

procurement_plan
27 เมษายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น Ground war

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศราคากลางกสศ.-การจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์-1.pdf

announcement
24 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Server รองรับระบบ ERP (ต่ออายุ) ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000421_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
24 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในประเด็นการลดความเหลื้อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
23 เมษายน 2563ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
23 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงาน ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาแนวทางการใช้จ่ายเงิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
23 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 62

ดาวน์โหลด

procurement_plan
23 เมษายน 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

announcement
22 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000415_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
22 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000414_บริษัท-นอร์ธพลัส-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
22 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทีมสนับสนุนและประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทีมคอลเซ็นเตอร์) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000413_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
22 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 61

ดาวน์โหลด

procurement_plan
21 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 60

ดาวน์โหลด

procurement_plan
21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารโครงการ (PMS) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000407_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด-สัญญาจ้าง.pdf

procurement
21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับแนะนำโครงการ 11 ชุดของ กสศ. เพื่อสร้างความเข้าใจภารกิจและสนับสนุนภาพลักษณ์ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000408_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งตรงกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จาก กสศ.เพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000409_บริษัท-ชัดแจ้ง-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับสื่อสารองค์กร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000406_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
20 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับ กสศ. โดยสัมภาษณ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website และ Social media ภายใต้โครงการ เผยแพร่ข่าวสารสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000403_บริษัท-โมเดิร์นดั๊ก-กรุ๊ป-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
20 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนทุนเสมอภาคต่อสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000404_นายกนิษฐ์-ศรีเคลือบ_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
20 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหางานรณรงค์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเปราะบาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000405_บริษัท-วิคทอเรียอิมเมจ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
17 เมษายน 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสำรวจเชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผนรณรงค์การสื่อสารส่วนการระดมทุน

ดาวน์โหลด

announcement
17 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานบริเวณโซนสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ติดผนังและฝ้าในอาคารเอและบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000401_บริษัท-เอ็ม-อี-อี-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
17 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000402_บริษัท-พรอสเพอรัสพลัส-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม-1.pdf

procurement
17 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 59

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-59.pdf

procurement_plan
16 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 58

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-58.pdf

procurement_plan
16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 เมษายน 2563ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000395_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

procurement
16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษา ในระบบCCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000396_พีรพร-สินประเสริฐ_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อบริหารระบบ Social Monitoring บน Social media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000397_บริษัท-อินโฟเควสท์-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
14 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 57

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-57.pdf

procurement_plan
14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการเวทีแถลงผลงานวิชาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานจัดทำเอกสารของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ วสศ.ในห้วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000379_นางสาวปิยะนุช-บุปผา_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-รอลงนาม-1.pdf

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย Application Line official account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนแบบเสนอชื่อผู้รับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ สมุดโน๊ต โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000381_บริษัท-ภาพพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creative and Critical Thinking (CCT) ของอาจารย์วิจารณ์ พานิช จำนวน 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000385_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำวีดีโอถ่ายทำกระบวนการ Creative and Critical thinking ชุดที่ 2 และ 3 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000384_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและการประสานงานสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000379_นางสาวปิยะนุช-บุปผา_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-รอลงนาม.pdf

procurement
10 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 56

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-56-1.pdf

procurement_plan
9 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 55

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-55-1.pdf

procurement_plan
7 เมษายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
7 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำโครงการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
7 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 54

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-54-1.pdf

procurement_plan
7 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Disruption Conference, Hackathon, and Accelerator) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม.pdf

procurement
2 เมษายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลด

fund
2 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสื่อสารเรื่องราว กสศ.ผ่าน the reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาสายด่วน กสศ.หรือCall center เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 เมษายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ.ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 53

ดาวน์โหลด

procurement_plan
1 เมษายน 2563ประกาศ กสศ. เรื่องการขยายระยะเวลาการคัดกรองความยากจน ของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

ดาวน์โหลด

fund
31 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 52

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-52.pdf

procurement_plan
30 มีนาคม 2563หากบริจาคเงินให้กับทาง กสศ. เรียบร้อยแล้ว จะได้รับหลักฐานการลดหย่อนภาษีอย่างไร

ดาวน์โหลด

30 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(คนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
30 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(คนที่1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
30 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 51

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-51-2.pdf

procurement_plan
29 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ.ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 50

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-50.pdf

procurement_plan
24 มีนาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Disruption Conference, Hackathon, and Accelerator)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/โครงการวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา.pdf

announcement
24 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 49

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-49-2.pdf

procurement_plan
23 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000349_นางสาวชูสะอาด-กันธรส_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ.pdf

procurement
23 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 48

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-48-3.pdf

procurement_plan
20 มีนาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.ดำเนินการจัดทำโครงการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกสศ.:THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA)

ดาวน์โหลด

announcement
20 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ ทุนการสอนเป็นไปได้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000348_บริษัท-อินสครู-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

procurement
20 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการบริจาคเพื่อนำไปสู่การวางแผนการรณรงค์สื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000347_บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

procurement
20 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 47

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-47-3.pdf

procurement_plan
19 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 46

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-46-2.pdf

procurement_plan
18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000338_บริษัท-แอทไวส-คอลซัลติ้ง-จำกัด_นางโสฬวี-คงวัฒน์.pdf

procurement
18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น1 ครั้งที่2 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000340_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน.pdf

procurement
18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและบริหารจัดการช่องทาง Line official ขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวนืโหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000399_บริษัท-อินสครู-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

procurement
18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000329_นางสาวสุวิชล-สีนิล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

procurement
17 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 45

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-45-2.pdf

procurement_plan
17 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอบตัวแบบที่ 1 (ชุดโต๊ะทำงาน โซฟา เก้าอี้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000326_บริษัทแพรคติก้า-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

procurement
16 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 44

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-44-1.pdf

procurement_plan
16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำหนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creative and Critical Thinking (CCT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000327_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ.pdf

procurement
16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000330_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

procurement
16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเนื้อหาในการนำเสนอและสื่อสารเรื่องราวของ กสศ. ผ่านสื่อออนไลน์ The reporters โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000331_บริษัท-รีพอร์ตเตอร์-โปรดักชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง.pdf

procurement
16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้องประชุมสำนักงานโซน Public โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000328_บริษัท-เอวีวัน-เน็ตเวิ์ค-แอนด์-เซร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

procurement
13 มีนาคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๑ และ ๒/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
13 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 43

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-43-1.pdf

procurement_plan
12 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำหรับผู้รับทุนโครงการพัฒนาระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000322_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นายสงกรานต์-ระวิวัลย์.pdf

procurement
11 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์และตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000321_นายปรัชญา-เพชรวิสิทธิ์_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
11 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานสัญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000320_บริษัท-ไนท์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
10 มีนาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์.pdf

announcement
10 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์และติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/บริษัท-ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส-คอนซัลติ้ง-ประเทศไทย-จำกัด.pdf

procurement
9 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สนับสนุนการประสานงานโครงการภายใต้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000311_น.ส.สุธิตา-สิทธิคุ้มวงศ์_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

procurement
9 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000310_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
9 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพิ่มเติม (เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน และตู้ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000309_บริษัท-โคคูโยอินเตอร์เนชั่นแนล-ประเทศไทย-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
6 มีนาคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๑ และ ๒/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
6 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแนวคิดวิดีทัศน์ครูรักษ์ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000305_บริษัท-เฟรนด์-แอนด์-มานะ-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

procurement
5 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 42

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-42-1.pdf

procurement_plan
5 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการเงินในกิจกรรมของ วอศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000302_นางสาวเบญญา-คำแสน_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ.pdf

procurement
5 มีนาคม 2563ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการประสานงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000303_นางสาว-วรางคณา-สิ่งสม_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง.pdf

procurement
3 มีนาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/ประกาศราคากลางกสศ.-โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน-Work-Manual.pdf

announcement
3 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงาน กสศ. อาคารเอส พี ชั้น 13 (อาคารเอและอาคารบี) โดยวิธีคิดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000297_บริษัท-เอ็ม-อี-อี-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

procurement
3 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายนิทรรศการ และรถเข็นผลิตภัณฑ์เครื่อข่ายวาดฝัน ณ สำนักงาน กสศ. (อาคารเอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000296_ห้างหุ่นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

procurement
3 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำเนื้อหาวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดประชุมระดับพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000296_บริษัท-สามก๊ก-อีเว้น-เอเจนซี่-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์.pdf

procurement
3 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 41

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-41-1.pdf

procurement_plan
2 มีนาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 40

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-40-1.pdf

procurement_plan
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเนื้อหาแอพพลิเคชั่นทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ และสติ๊กเกอร์ตกแต่งสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์สั้นและเผยแพร่ผ่านสื่อ the reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดวิชาประกอบฝัน 101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อ online content และวิดีโอเกี่ยวกับครู เด็ก และการระดมทุนพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 39

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-39.pdf

procurement_plan
26 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศ กสศ. เปิดรับนักสื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 1 ตำแหน่งnotice_etc
25 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศรายชื่อกฎหมายที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายnotice_etc
25 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 38

ดาวน์โหลด

procurement_plan
24 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 37

ดาวน์โหลด

procurement_plan
24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์(Digital Signage)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 36

ดาวน์โหลด

procurement_plan
18 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 35

ดาวน์โหลด

procurement_plan
18 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต online content และวิดีโอ ล้านพลังคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Mediaโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ทำงานของสำนักงาน กสศ.ณ บริเวณโซนสำนักงาน อาคารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์และติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ กสศ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))

ดาวน์โหลด

procurement
14 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการปรับปรุงสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง และเฟอรืนิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงาน กสศ. อาคารเอส พี ชั้น13(อาคารเอและอาคารบี)

ดาวน์โหลด

announcement
11 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 34

ดาวน์โหลด

procurement_plan
11 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
11 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่2(เครื่องโน๊ตบุ๊ก,จอมอนิเตอร์พร้อมสาย เชื่อมต่อHDMI,อุปกรณ์คีย์บอร์ดเชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
7 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 33

ดาวน์โหลด

procurement_plan
7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 32

ดาวน์โหลด

procurement_plan
7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. ณ อาคารเอส.พี.ชั้น13 (อาคารบี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดและบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานประชุม ณ สำนักงาน กสศ. อาคารเอส พี ชั้น13 อาคารเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
6 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการวิเคราะห์และติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

announcement
6 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการจัดประชุมระดับพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา:ปวงชนเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด

announcement
5 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

notice_etc
3 กุมภาพันธ์ 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 31

ดาวน์โหลด

procurement_plan
31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2563 ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ ส่วนเพิ่มเติม (อาคารเอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กสศ.และลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนเด็กนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานโพสต์แคมเปญระดมทุนและระบบ iSEE รวมถึง Boot poot Face กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารและจัดงานมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญปักหมุดนครนายก ภายใต้โครงการ

ดาวน์โหลด

procurement
30 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานและลูกจ้าง กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
29 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวและวิดีโอสัมภาษณ์ ผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ของ The Standard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 มกราคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
28 มกราคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 30

ดาวน์โหลด

procurement_plan
24 มกราคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 29

ดาวน์โหลด

procurement_plan
24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Call Center แก่สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Content และถอดเนื้อหาเป็นบทความออนไลน์ ประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษา ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความ และ info graphic เกี่ยวกับระบบ iSEE และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ของ The Standard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารงาน Project Facebook กสศ.ภายใต้โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการจัดทำสัญญารับทุนของศูนย์สัญญา กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 มกราคม 2563ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน กสศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
21 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตบอร์ดนิทรรศการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

procurement
20 มกราคม 2563สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563, fund notice_etc
17 มกราคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 28

ดาวน์โหลด

procurement_plan
17 มกราคม 2563ประกาศ กสศ. เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่งnotice_etc
16 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการกระจายข่าวสาร Social media ของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
15 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
15 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 3สังกัด สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
15 มกราคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณ

ดาวน์โหลด

notice_etc
15 มกราคม 2563ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกให้บรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
15 มกราคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 27

ดาวน์โหลด

procurement_plan
14 มกราคม 2563ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563,

ดาวน์โหลด

fund notice_etc
14 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารเรื่องราวของ กสศ. ผ่านสื่อออนไลน์ the reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
13 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Server รองรับระบบ ERP(ต่ออายุ 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ดาวน์โหลด

procurement
10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบที่ 3 (ชุดโต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะประชุม เก้าอี้) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่14 เพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 Dream Rallyมุ่งสู่ฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สมุดโน๊ต สำหรับประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเวทีสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 มกราคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 26

ดาวน์โหลด

procurement_plan
8 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
7 มกราคม 2563ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่25

ดาวน์โหลด

procurement_plan
2 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Call Center แก่สาธารณะประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบที่ 3 (ชุดโต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะประชุม เก้าอี้) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก)

ดาวน์โหลด

procurement
27 ธันวาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 24

ดาวน์โหลด

procurement_plan
26 ธันวาคม 2562ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า,

ดาวน์โหลด

fund notice_etc
26 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมครั้งที่ 1 จำนวน 3 งาน สำหรับสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
26 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์งานของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
23 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ของ กสศ. ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
23 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผนังกั้นบานเลื่อนจัดเก็บ Movable System ณ สำนักงาน กสศ.อาคารเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
23 ธันวาคม 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 23

ดาวน์โหลด

procurement_plan
20 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบการบันทึกข้อมูลระบบ Conditional Cash Transfer CCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 ธันวาคม 2562ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
19 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 ธันวาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 22

ดาวน์โหลด

procurement_plan
18 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Content และถอดเนื้อหาเป็นบทความออนไลน์ ดูแลบริหารจัดการ Social media โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
18 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจสอบระบบ ISO27001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
18 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบมอนิเตอร์ข่าวIQ Newsclip และ Newscenter ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 ธันวาคม 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 21

ดาวน์โหลด

procurement_plan
16 ธันวาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 20

ดาวน์โหลด

procurement_plan
16 ธันวาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 19

ดาวน์โหลด

procurement_plan
16 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือ OKR และการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่ิองมือ OKR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและปริมาณงานดพื่อทบทวนอัตรากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 ธันวาคม 2562ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น [ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 2], fund notice_etc
11 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผลิตภัณฑ์นักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน 200ชิ้น พร้อมบรรจุกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
11 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
11 ธันวาคม 2562ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
11 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ภาพและเสียงห้องประชุม คลาสรูม เฟส2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
11 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานระบบงบประมาณเพื่อจัดทำแผนงบประมาณของ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
9 ธันวาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 18

ดาวน์โหลด

procurement_plan
6 ธันวาคม 2562การประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. “การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน: บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์”notice_etc
6 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุม ลานกิจกรรม CorWorking เฟส1

ดาวน์โหลด

procurement
6 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบห้องประชุม (ห้องB3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
6 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องรับรองประธาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
6 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมคลาสรูม เฟส1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
6 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบห้องประชุม ณ ลานกิจกรรม CorWoring เฟส2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 ธันวาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 17

ดาวน์โหลด

procurement_plan
4 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนการทำงานของกสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
3 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กสศ.ระยะเวลา2เดือน (อย่างน้อย50ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
3 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวสารออนไลน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกสศ.ระยะเวลา2เดือน(อย่างน้อย40ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
3 ธันวาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมให้กับกสศ.ภายในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน3งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
3 ธันวาคม 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่16

ดาวน์โหลด

procurement_plan
29 พฤศจิกายน 2562ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
29 พฤศจิกายน 2562การคัดกรองความยากจนผู้รับทุน ผ่าน Application ของ กสศ.notice_etc
28 พฤศจิกายน 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15

ดาวน์โหลด

procurement_plan
27 พฤศจิกายน 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 14

ดาวน์โหลด

procurement_plan
27 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือเพื่อประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระยะ 3 เดือน สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดยCall Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
26 พฤศจิกายน 2562ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณ

ดาวน์โหลด

notice_etc
26 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกราฟฟิคจากเนื้อหางานวิชาการ วสศ.รายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน(เดือนละ 10 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อ OECD Workshop article ห้องเรียน 4.0ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประมวลข้อมูลการคัดกรองและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีโองานห้องเรียนทดลอง ณ โรงเรียนวัดพระปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง ของโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจและติดตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาของ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมจำนวน2งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สอนเข้มเพื่อศิษย์ขาดแคลน จำนวน2,000เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาว์นโหลด

procurement
24 พฤศจิกายน 2562ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปี 2562

ดาวน์โหลด

notice_etc
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างระบบบริหารจัดการ social media monitoring crisis management โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาทักษะเติมเต็มศักยภาพความเป็นผู้นำ แกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการสื่อออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 พฤศจิกายน 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่13

ดาวน์โหลด

procurement_plan
21 พฤศจิกายน 2562ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สำหรับพื้นที่ทำงาน โซนเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
20 พฤศจิกายน 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่12

ดาวน์โหลด

procurement_plan
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายในตู้ Rackสำหรับสำนักงานโซน A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบูธแนะนำองค์กร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. โซนA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ CO-Working Space Network Equipment and Configuration สำหรับสำนักงาน กสศ.โซน A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมสำนักงานB1 ขนาดL เฟส6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL เฟส5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งสายสัญญาณสำหรับ Access Point เฟส2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งสายสัญญาณสำหรับ Access Point เฟส1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้ง Outlet UTP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมB1 ขนาดL เฟสที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Patch Cord สายสัญญาณ สำหรับสำนักงานโซนA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมสำนักงานB2 ขนาดM เฟส2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุม B1 ขนาดL เฟสที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ ห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องจับภาพการประชุม Tele Conference ห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาดL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาด L เฟส3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
18 พฤศจิกายน 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่11

ดาวน์โหลด

procurement_plan
12 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการสร้างทีมงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
11 พฤศจิกายน 2562ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563, fund notice_etc
11 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการสร้างทีมงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
11 พฤศจิกายน 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10

ดาวน์โหลด

procurement_plan
8 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สัญญา จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
8 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีมสนับสนุนและประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
7 พฤศจิกายน 2562ประกาศ กสศ. เรื่องผลการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ดาวน์โหลด

notice_etc
7 พฤศจิกายน 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่9

ดาวน์โหลด

procurement_plan
6 พฤศจิกายน 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน ระหว่างปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
1 พฤศจิกายน 2562ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

notice_etc
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศ 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการรับรู้ผ่านความถี่ในการเผยแพร่สื่อออนไลน์ (Post Boosting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสำหรับสร้างเครือข่ายกิจกรรม CSR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Microsoft AX 2012 Team Member (เพื่อจัดทำใบขอซื้อขอจ้างในระบบ AX) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิตี้เพื่อให้สร้างความเข้าใจเด็กนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
30 ตุลาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ.ปีงบประมาณ 2563ครั้งที่ 8

ดาวน์โหลด

procurement_plan
30 ตุลาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด

procurement_plan
28 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดิทัศน์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำเพื่อผลิตวีดีทัศน์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานชุดที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน กสศ.รวมค่าแรงและค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการเพื่อการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

 

procurement
28 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 ตุลาคม 2562ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่6

ดาวน์โหลด

procurement_plan
25 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาครูเครือข่ายในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการ ระยะที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
25 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบวิดีทัศน์เพื่อค้นหา ช่วยเหลือเด็กนอกระบบให้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 ตุลาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงาน

ดาวน์โหลด

announcement
24 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสอบพิเศษสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของกองทุนเพื่อความเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

procurement
22 ตุลาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่มประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

announcement
22 ตุลาคม 2562แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ.ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5

ดาวน์โหลด

procurement_plan
22 ตุลาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สำหรับบุคลากร กสศ.

ดาวน์โหลด

announcement
21 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบ Payroll Outsourcing Employee Self-Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานโลจิสติกส์ จำนวน 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดประชุม workshop แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงประกาศสำนักงาน Zone A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบรับส่งเอกสาร กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างIBM RPA Express Pack ซอฟต์แวร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์บนแพลตฟอร์มเสมือนจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
18 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุมสำนักงาน B1 ขนาด L เฟส 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
18 ตุลาคม 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ภาพและเสียงห้องประชุมสำนักงาน B2 ขนาด M เฟส1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement

Back To Top