ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนทุจริต

ก่อนดำเนินการต่อไป โปรดศึกษาหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต คลิกที่นี่

ช่องทางอื่นๆ ในการร้องเรียนการทุจริต

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

2. ส่งจดหมาย/ไปรษณีย์

สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เลขที่ 388 อาคาร เอสพี ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400