ชวนทบทวนกันอีกครั้งถึงทิศทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2567

ชวนทบทวนกันอีกครั้งถึงทิศทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2567

ชวนทบทวนกันอีกครั้งถึงทิศทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2567 ซึ่งอยู่ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการอยู่ ณ ขณะนี้ โดยมีเป้าประสงค์ใน 2 เรื่องด้วยกัน นั่นคือเพื่อให้เกิด ‘การศึกษาทางเลือก’ (Alternative Education) และ ‘การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ’ (System Change) ซึ่งมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไประหว่างหน่วยเสนอประเภทโครงการใหม่ โครงการต่อยอด และโครงการขยายผล ตามลำดับ

.

โดยมีกรอบแนวคิดของการทำงานที่เน้นให้หน่วยเสนอโครงการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก เข้าไปทำหน้าที่ในบทบาทของ “หน่วยจัดการเรียนรู้” ออกแบบกระบวนการ “สร้างการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” สร้างนิเวศการเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่ชุมชนให้เป็นระบบการศึกษาทางเลือก ที่มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิตแก่ “ผู้ร่วมเรียนรู้” ซึ่งหมายถึง เยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ อยู่ได้ อยู่ร่วม และอยู่รอดในชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ติดตั้งอาวุธให้พวกเขาสามารถเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวและเอาตัวรอดได้ด้วยการ Upskill และ Reskill หรือในอีกมุมหนึ่งคือ “การพัฒนาทุนมนุษย์” พัฒนาให้พวกเขาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยใช้อาชีพเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้นั่นเอง

.

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศสนับสนุนทุนได้ที่นี่

.

ยื่นข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2567 (เวลา 16.30 น.)

ผ่านระบบออนไลน์ https://application.eef.or.th

.

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียด โดยจะต้องเลือกเสนอโครงการ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ‘ในกรณีที่เลือกเสนอทุนประเภทใดไปแล้ว จะไม่สามารถยื่นข้อเสนออีกทุนได้’

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3

โทรศัพท์มือถือ 06 3482 1797 หรือ 06 5969 1364 หรือ 06 5969 1354 (ในวันและเวลาราชการ)

และอีเมล community@eef.or.th

.

รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567 (27 เม.ย.67)