ติดต่อสำนักงาน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล

contact@eef.or.th

โทรศัพท์

02-079-5475
(วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)

โทรสาร

02-619-1810, 02-619-1812

Back To Top