ติดต่อสำนักงาน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี.
ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล

contact@eef.or.th

โทรศัพท์

02-079-5475
(วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)

โทรสาร

02-619-1810, 02-619-1812

Back To Top