ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อสำนักงาน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล

โทรศัพท์

02-079-5475
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดทำการ)

โทรสาร

02-619-1810, 02-619-1812