ติดต่อเรา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี.
ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อีเมล

contact@eef.or.th

โทรศัพท์

02-079-5475
(วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ)

โทรสาร

02-619-1810, 02-619-1812

เสนอแนะความคิดเห็น

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่าน
เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา ทุกคำแนะนำและข้อเสนอของท่านจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการพัฒนา





Back To Top