ทุน

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

บุคลากรจากสายอาชีพชั้นสูงถือเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตและเศรษฐกิจ กสศ. จึงจัดตั้งโครงการที่จะช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม

ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส “สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาคนให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนประเทศไทย”

อ่านเพิ่มเติม

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

ทุนสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (Protected School/Standalone) จากการวิเคราะห์ของคณะวิจัยธนาคารโลก ร่วมกับการสอบทานฐานข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม

Back To Top