ประเภทโครงการใหม่ เปิดรับข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Proposal) โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

ประเภทโครงการใหม่ เปิดรับข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Proposal) โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567 ประเภทโครงการใหม่ เปิดรับข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Proposal)

ซึ่งการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ ที่สอดคล้องกับบริบท พื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง วิจัยกระบวนการทำงาน ค้นหาปัจจัยขับเคลื่อน ประมวลประสบการณ์การดำเนินงานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.

ผ่านการดำเนินงานที่เน้นทักษะสำคัญ 4 ด้าน เพื่อการยกระดับการประกอบอาชีพ คือ ทักษะการดูแลสุขภาพกายและใจ ทักษะเฉพาะอาชีพ ทักษะชีวิตด้านการจัดการการเงิน และการบริหารหนี้สิน และทักษะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งออกแบบกระบวนเรียนรู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่และยกระดับทักษะอาชีพผ่านวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาชีพ ให้แก่ผู้ร่วมเรียนรู้

.

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศสนับสนุนทุนได้ที่นี่

.

ยื่นข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2567 (เวลา 16.30 น.)

ผ่านระบบออนไลน์ https://application.eef.or.th

.

ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียด โดยจะต้องเลือกเสนอโครงการ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ‘ในกรณีที่เลือกเสนอทุนประเภทใดไปแล้ว จะไม่สามารถยื่นข้อเสนออีกทุนได้’

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3

โทรศัพท์มือถือ 06 3482 1797 หรือ 06 5969 1364 หรือ 06 5969 1354 (ในวันและเวลาราชการ)

และอีเมล community@eef.or.th

.

รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567 (27 เม.ย.67)