เลือกขนาดตัวอักษร
  • ไทย
  • English

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้น
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาคุณภาพคนไทย แม้จะลงทุนด้านการ ศึกษามากกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท แต่ปัญหานี้ยังคงเรื้อรังและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทาง เศรษฐกิจ สังคม เป็นอุปสรรคสำคัญของประเทศไทยในการก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศรายได้สูง รวมทั้งโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา (UN SDG4) ซึ่งประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาคมโลกว่าจะบรรลุให้ได้ในปี 2030

ปัญหาเหล่านี้มีความสำคัญจนปรากฎเป็นเจตนารมณ์ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 “ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ ให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ”

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยบทเฉพาะกาลของกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. โอนภารกิจเป็น สำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทันที

วิสัยทัศน์

เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทุกคน มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

พันธกิจหลักของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษา

สร้างเสริมองค์ความรู้และบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ลงทุนโดยใช้ความรู้นำเพื่อช่วยเหลือและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่กลุ่มเป้าหมาย

ระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน

เสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของกองทุน

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรา 5 กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนดังนี้

1

ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยและพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา

2

ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อย โอกาสทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด

4

ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพของตน

5

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถ จัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐาน และศักยภาพที่แตกต่างกัน

6

ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถ จัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการศึกษา

7

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความ ต้องการทางด้านกำลังแรงงานและยกระดับความสามารถ ของคนไทย

กลุ่มเป้าหมายในการทำงาน

ดำเนินงานใน 3 ปีแรก (2562 – 2564)
ส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจำเป็นรายบุคคล ตามศักยภาพ ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและหน่วยจัดการเรียนรู้

เราทำงานอย่างไร

ทำงานบนฐานข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้

เครื่องมือช่วยค้นหา เด็กและเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยนำระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง 6 กระทรวงหลัก (ศึกษา มหาดไทย สาธารณสุข พัฒนาสังคม การคลัง แรงงาน) ทำให้ได้ข้อมูลความยากจนและด้อยโอกาสของครอบครัว และสถานศึกษาในทุกมิติ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย

เครื่องมือสำรวจและประเมินทักษะความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์รายจังหวัด

  1. ความพร้อมของเด็กปฐมวัยเข้าาสู่ประถมศึกษา (School Readiness Survey)
  2. ความพร้อมของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในด้านการทํางานในอนาคต (Career Readiness Survey)
  3. สมรรถนะของเยาวชนกลุ่มที่ออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน(Workforce Competency Survey)
  4. การติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของประเทศตาม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs Monitor)

พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

การสนับสนุนงบประมาณอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งติดตามประเมินเป็นรายบุคคล ทำให้การสนับสนุนทุน ของเราเป็นรูปแบบและกลไกใหม่ ที่ช่วยให้การคัดกรองและการติดตามประเมินผลที่แม่นยำ และมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

  • ระบบการคัดกรองความยากจนและความ ด้อยโอกาส ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Mean Test)
  • ระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment system)
  • ระบบการติดตามพัฒนาการและผลลัพธ์การ ดำเนินงานเป็นรายบุคคล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการศึกษาผ่านการ ‘ให้’

รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วม ช่วยเหลือตามกำลัง โดยผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อน หรือรายจ่ายเช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ไกลเกินฝัน สอดคล้องกับ เป้าหมายสหประชาชาติ

เด็กเล็กมีพัฒนาการพร้อมเข้าเรียน

เยาวชนที่มีศักยภาพได้ศึกษาต่อตามความถนัด

นักเรียนยากจนได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในการเรียน ทำให้ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา

แรงงานที่ต้องการทักษะใหม่มีโอกาสพัฒนาฝีมือ
ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าเรียนและพัฒนาอาชีพ

ครูที่สอนเด็กเยาวชนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

โครงสร้างและการบริหารงานกรรมการกองทุน

บริหารงานกองทุนเน้นความโปร่งใสและธรรมาภิบาลทันสมัย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ส่วนการบริหารกิจการกองทุนดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร กองทุนจำนวน 17 คน ประกอบด้วย ประธานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานกองทุนเป็นฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ รวมทั้งต้องจัดทำรายงานเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา เป็นประจำทุกปี และต้องเผยแพร่ข้อมูลต่อประชาชนอยู่เสมอ

รายชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ

รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์@2x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายภัทระ คำพิทักษ์

นายภัทระ คําพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

 

นายชาลี จันทนยิ่งยง

นายชาลี จันทนยิ่งยง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย@2x

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ@2x

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ดร.สมคิด สมศรี

ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ