แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์

ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหาร


ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ 3 ปี กสศ. (ปี 2568 – 2570) ฉบับเต็ม


ดาวน์โหลด
กลยุทธ์ 3 ปี กสศ. (ปี 2565 – 2567) ฉบับเต็ม