ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

แผนที่ทุนพัฒนาอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ค้นหาพื้นที่นวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based) ในการยกระดับการประกอบอาชีพพัฒนาทักษะแรงงานของคนในชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน

เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ

Little Big Community : เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ รวบรวมบทความของผู้เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

เพิ่มโอกาสการมีอาชีพ มีรายได้ ของวัยแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

โครงการนี้มีเป้าหมายพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และแรงงานฝีมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำร่องใน 50 พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนความยากจนการว่างงานสูง และมีดัชนีความก้าวหน้าของคนต่ำ โดยจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนากำลังแรงงานให้สามารถยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผนประกอบอาชีพ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคาดว่าในปีแรกจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 5,000-10,000 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ยกระดับทักษะ
เพื่อให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการยกระดับทักษะ มีอาชีพที่เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการ
ศึกษาและพัฒนา
เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ค้นหานวัตกรรมชุมชน
เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการและกรอบแนวคิดโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชุมชน หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดย กสศ. จะคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ และทําสัญญาสนับสนุนกับหน่วยเสนอโครงการ โดยตั้งอยู่บนหลักการสําคัญ 4 แนวคิด ได้แก่
1) การใช้ชุมชนเป็นฐาน

การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มี กระบวนการ เสริมศักยภาพ และใช้ทุนของชุมชน ในการพัฒนาอาชีพ มีการกําหนด แผนธุรกิจ และแผนกําลังคนที่เหมาะสม โดย ขั้นแรกให้ชุมชน สามารถพึ่งพา ภายในชุมชน (Self-Sufficient) ก่อนนําไปสู่การ แลกเปลี่ยน ระหว่างชุมชน (Barter Trade) การส่งขาย นอกชุมชน (Domestic Trade) และอาจนําไปสู่การส่งออก (Export) ได้

2) พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยตนเอง

การพัฒนาทักษะการประกอบการด้วยตนเองบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน / แรงงานฝีมือใน ชุมชน โดยให้ความ สําคัญกับการเพิ่ม ทักษะใหม่ที่จําเป็น (Reskill) การเสริมทักษะ ใน บริบทใหม่ (Upskill) การพัฒนาข้อมูลทักษะ อาชีพรายบุคคล (Career Profile) ผ่านทักษะสําคัญ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

  • ทักษะสุขภาพเกี่ยวกับ COVID-19 (COVID-19 Literacy) และการฟื้นฟูทางจิตใจ – ส่งเสริมชุมชนเข้าสู่วิถีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีการสร้างความเข้าใจระดับชุมชนที่ถูกต้อง การป้องกันและลดการตีตราทางสังคมตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
  • ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ – บัญชีครัวเรือนการออม รายรับ รายจ่าย การบริหารหนี้สิน
  • ทักษะเฉพาะอาชีพ – การประกอบการด้วยตนเอง ปฏิบัติ งานจริง ในชุมชนหรือสถานประกอบการ
  • ทักษะการบริหารจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21 – คิดแบบเติบโต ความสามารถในการ ปรับตัว และการหางาน การใช้ IT
3) เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน

โดยจะส่งเสริมบทบาทในการเป็นเจ้าภาพหลัก

4) ติดตามประเมิน ถอดความรู้

เพื่อประเมินผลสําเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การนำเสนอโครงการ

คุณภาพของ ข้อเสนอโครงการ
ความสอดคล้องกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการ
กรอบแนวคิดโครงการมีความสมเหตุสมผล

มีการออกแบบโครงการและมีแผนการดําเนินงานที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

โครงการไม่ซ้ำซ้อนกับข้อเสนอโครงการจากแหล่งอื่น

และมีลักษณะริเริ่มทํางานใหม่
และเป็นนวัตกรรม

เป็นโครงการต่อยอดจากผลการดําเนินงานโครงการฯ ปี 2562

หน่วยเสนอโครงการต้อง
แสดงเหตุผลหรือข้อมูล
ที่ชัดเจนในการนํามาต่อยอด

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

• อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
• ระดับการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• รายได้ต่ำกว่า 6,500 บาท ต่อเดือน

การสนับสนุนจาก กสศ.

พัฒนานวัตกรรมชุมชน
พัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและสนับสนุนวิชาการ
พัฒนาให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายชุมชน
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผ่นพับเอกสารแนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ดาวน์โหลด

ข่าวสาร

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”

คือ หนึ่งในคำตอบที่สำคัญ
ของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

Back To Top