ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ค้นหาพื้นที่นวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based) ในการยกระดับการประกอบอาชีพพัฒนาทักษะแรงงานของคนในชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน
Little Big Community : เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ รวบรวมบทความของผู้เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

“สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาคน ให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนประเทศไทย”

เป็นอีกหนึ่งโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาคนในการขับเคลื่อนประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามเจตนารมย์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีต่อจากนี้

โครงการนี้มีเป้าหมายพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และแรงงานฝีมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนำร่องใน 50 พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนความยากจน การว่างงานสูง และมีดัชนีความก้าวหน้าของคนต่ำ โดยจะมีการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนากำลังแรงงาน ให้สามารถยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผนประกอบอาชีพจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนคาดว่าในปีแรกจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 5,000-10,000 คน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้
 • เพื่อพัฒนาระบบทดลองที่เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่น หรือพื้นที่การเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชน และถอดความรู้จากการปฏิบัติ และจัดทำเป็นคู่มือหรือแนวทางของการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) จาก หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดย กสศ. จะคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ และทำสัญญาสนับสนุนกับหน่วยพัฒนาอาชีพ โดยหน่วยพัฒนาอาชีพจะต้องดำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ผู้รับทุนได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินงาน ดังนี้

 1. การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบอาชีพ เนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งการประกอบอาชีพที่สำคัญสุด
  • ชุมชนชนบท เน้นพัฒนาให้เกิดกระบวนการเสริมศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อกำหนดแผนธุรกิจและแผนกำลังคนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  • ชุมชนเขตเมือง โครงการจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานฝีมือสูงขึ้น
 2. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/แรงงานฝีมือในชุมชน มุ่งเป้าตรงตามความต้องการของชุมชน หรือตลาดแรงงานท้องถิ่นร่วมไปกับการสร้างพื้นฐานทักษะอาชีพ 3 ด้าน
  • ทักษะเฉพาะอาชีพโดยปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการ
  • ทักษะการบริหารจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21 (เช่น การฝึกวิเคราะห์ การใช้ IT และเทคโนโลยี การติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นหมู่คณะ)
  • ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน (เช่น บัญชีครัวเรือน การจัดการรายรับรายจ่าย) เพื่อนำไปสู่การมีนวัตกรรมชุมชนเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและภาคเอกชน ในการส่งเสริมบทบาทและเชื่อมโยงให้เกิดการ    บูรณาการร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นเครือข่ายจับคู่การพัฒนาอาชีพในการยกระดับศักยภาพ
 4. การวิจัยปฏิบัติการ เพื่อถอดความรู้และประเมินผลสำเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหน่วยพัฒนาอาชีพที่จะเข้าร่วมโครงการ

1. สถานภาพ

เป็นหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนพัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย

2. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ

เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การทำงานกับชุมชน ท้องถิ่นหรือพื้นที่การเรียนรู้เป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร

3. ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกชุมชน

เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพที่มีการทำงานที่สามารถ บูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน ให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการของการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

เกณฑ์การเสนอโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่แสดงแนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนตามหัวข้อ โดยมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนประเด็น ดังต่อไปนี้

ความพร้อมและความเชื่อมั่น

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน

การวิเคราะห์พื้นที่ดำเนินงาน

คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานระดับตำบล เทศบาล หรือพื้นที่การเรียนรู้

แนวทางส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน

ความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน

ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน ท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิ่น

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่นำไปสู่การส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มเป้าหมาย

มีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทำ การเพิ่มรายได้

การสนับสนุน

กสศ. จะจัดงบประมาณสนับสนุนหน่วยพัฒนาอาชีพ ดังนี้

งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออาชีพ

ให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ

เพื่อใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่ออาชีพ

*รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณตามแบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยหน่วยพัฒนาอาชีพจัดทำแผนงบประมาณเสนอมายัง กสศ.

กสศ. จะจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการเสริมคุณภาพ ดังนี้

 • การพัฒนาหน่วยพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้
 • เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและสนับสนุนวิชาการ
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชีพท้องถิ่น การแนะแนวและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผ่นพับเอกสารแนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส คือ หนึ่งในคำตอบที่สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0”