ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2565

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ปี 2565

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
เพื่อพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2565

(ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน)

มุ่งเน้นกระบวนการค้นหารูปแบบ สร้างกระบวนการทางสังคมขึ้นใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาแล้ว และแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่รายได้ต่ำและอ่อนแอที่สุดในระบบเศรษฐกิจของไทย ได้ค้นพบศักยภาพตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และยกระดับการทำงานเชิงระบบ โดยทำงานร่วมในลักษณะภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ระหว่างภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน

เปิดฉากโรคระบาดแห่งศตวรรษ…วิกฤติโควิด-19 ทำร้ายใครมากที่สุด?
ค้นหาพื้นที่นวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-based) ในการยกระดับการประกอบอาชีพพัฒนาทักษะแรงงานของคนในชุมชน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างยั่งยืน
Little Big Community : เรื่องเล่าจากชุมชนสู่อาชีพ รวบรวมบทความของผู้เข้าร่วมโครงการทุนพัฒนาอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
20 ชุมชนที่ใช้การตลาดนำทาง ชุมชนนำใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์โครงการ

ยกระดับทักษะ

เพื่อให้กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการยกระดับทักษะ มีอาชีพที่เป็นไปตาม ศักยภาพและความต้องการ

ศึกษาและพัฒนา

เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีพกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ค้นหานวัตกรรมชุมชน

เพื่อค้นหานวัตกรรมชุมชนที่เสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักการและกรอบแนวคิดโครงการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Proposal) จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชุมชน หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดย กสศ. จะคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ และทําสัญญาสนับสนุนกับหน่วยเสนอโครงการ โดยตั้งอยู่บนหลักการสําคัญ 4 แนวคิด ได้แก่

1) ใช้ชุมชนเป็นฐาน

การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มี กระบวนการ เสริมศักยภาพ และใช้ทุนของชุมชน ในการพัฒนาอาชีพ มีการกําหนด แผนธุรกิจ และแผนกําลังคนที่เหมาะสม โดย ขั้นแรกให้ชุมชน สามารถพึ่งพา ภายในชุมชน (Self-Sufficient) ก่อนนําไปสู่การ แลกเปลี่ยน ระหว่างชุมชน (Barter Trade) การส่งขาย นอกชุมชน (Domestic Trade) และอาจนําไปสู่การส่งออก (Export) ได้

2) พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้วยตนเอง

การพัฒนาทักษะการประกอบการด้วยตนเองบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน / แรงงานฝีมือใน ชุมชน โดยให้ความ สําคัญกับการเพิ่ม ทักษะใหม่ที่จําเป็น (Reskill) การเสริมทักษะ ใน บริบทใหม่ (Upskill) การพัฒนาข้อมูลทักษะ อาชีพรายบุคคล (Career Profile) ผ่านทักษะสําคัญ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
ทักษะสุขภาพเกี่ยวกับ COVID-19 (COVID-19 Literacy) และการฟื้นฟูทางจิตใจ – ส่งเสริมชุมชนเข้าสู่วิถีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีการสร้างความเข้าใจระดับชุมชนที่ถูกต้อง การป้องกันและลดการตีตราทางสังคมตามแนวทางของกรมควบคุมโรค
ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ – บัญชีครัวเรือนการออม รายรับ รายจ่าย การบริหารหนี้สิน
ทักษะเฉพาะอาชีพ – การประกอบการด้วยตนเอง ปฏิบัติ งานจริง ในชุมชนหรือสถานประกอบการ
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21 – คิดแบบเติบโต ความสามารถในการ ปรับตัว และการหางาน การใช้ IT

3) เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน

โดยจะส่งเสริมบทบาทในการเป็นเจ้าภาพหลัก

4) ติดตามประเมิน ถอดความรู้

เพื่อประเมินผลสําเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การนำเสนอโครงการ

คุณภาพของ ข้อเสนอโครงการ

ความสอดคล้องกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากโครงการ

กรอบแนวคิดโครงการมีความสมเหตุสมผล

มีการออกแบบโครงการและมีแผนการดําเนินงานที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

โครงการไม่ซ้ำซ้อนกับข้อเสนอโครงการจากแหล่งอื่น

และมีลักษณะริเริ่มทํางานใหม่และเป็นนวัตกรรม

เป็นโครงการต่อยอดจากผลการดําเนินงานโครงการฯ ปี 2562

หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนในการนํามาต่อยอด

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

– อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ระดับการศึกษาต่ำกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– รายได้ต่ำกว่า 6,500 บาท ต่อเดือน

การสนับสนุนจาก กสศ.

พัฒนานวัตกรรมชุมชน

พัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ

เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและสนับสนุนวิชาการ

พัฒนาให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายชุมชน

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสาร

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส คือ หนึ่งในคำตอบที่สำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0”