ประกาศ ผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

ประกาศ ผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

ตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องเปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก) กสศ. ขอประกาศผลการดำเนินการ ดังนี้

  1. มีหน่วยเสนอโครงการส่งโครงการเข้ารับพิจารณาจำนวนรวม 299 โครงการ  และมีหน่วยที่ได้คัดเลือกโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 136 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการใน 48 จังหวัด ครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
    • โครงการทั่วไป จำนวน 104 โครงการ
    • โครงการต่อยอดและขยายผล จำนวน 32 โครงการ
  2. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวม 80 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการจาก 4 ภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาคท้องถิ่น/ชุมชน พร้อมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ กสศ.
  3. ทั้งนี้ กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งหน่วยจัดการเรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ 2) วันที่ 27-28 พฤษภาคม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการวิเคราะห์ผู้ร่วมเรียนรู้ การปรับปรุงจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้ แผนการดำเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำข้อตกลงรับทุน เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องมาจากข้อเสนอโครงการที่เสนอไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการที่สามารถอธิบายไปสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการของหน่วยงาน และความเป็นไปได้ของการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน