เปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

เปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่งส่งเสริมให้เกิดตัวแบบและกระบวนการทางสังคมขึ้นใหม่ในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเยาวชนและแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเน้นทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเอกชน

โครงการมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานเน้นการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและผู้ร่วมเรียนรู้เชื่อมโยงทุนสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ นำไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและสร้างนวัตกรรม เพื่อชี้นำสังคมในการยกระดับการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ เน้นการแสวงหาหน่วยจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อร่วมค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ โดยมีการดำเนินงานมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าประสงค์ของ กสศ. 2 ด้าน คือ

(1)  การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) สำหรับเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกที่สามารถรองรับเยาวชนและแรงงานนอกระบบ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อมโยงกับมิติของครอบครัว ชุมชน และบริบทเชิงพื้นที่

(2)  การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) ที่สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้และการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับการศึกษาทางเลือกและอาชีพ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและกลไกที่สัมพันธ์กับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ที่เอื้อให้เกิดการโอบอุ้ม คุ้มครอง ดูแล สร้างการเรียนรู้ และจัดการกับปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานกับภาคียุทธศาสตร์ที่เห็นความสัมพันธ์ในเชิงระบบ

กสศ. ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ กิจการเพื่อสังคม สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมส่งข้อเสนอ รายละเอียดดังนี้

1. เปิดรับข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Proposal) (ประเภทโครงการใหม่)
2. เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) (ประเภทโครงการต่อยอดและขยายผล)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • หนังสือประกาศทุนปี 2567
  • กรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ. ปี 2567 Word , PDF
  • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ร่วมเรียนรู้ปี 2567 Word , PDF
  • ประวัติส่วนตัวผู้รับผิดชอบและคณะทำงานปี 2567 WordPDF

หน่วยเสนอโครงการที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินงานโครงการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3 โทรศัพท์มือถือ 065 969 1364 และ 065 969 1354 และอีเมล community@eef.or.th และดำเนินการยื่นข้อเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (www.eef.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 16.30 น.