เชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ.

เชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธรรมาภิบาล กสศ. ด้วยการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กสศ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับฟังและนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มาโดยตลอด รวมทั้งได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จึงขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ กสศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ดังกล่าวตามช่องทางด้านล่าง ทั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Scan QR Code

หรือผ่านเว็บไซต์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6wb3l