เชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ.

เชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กสศ.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธรรมาภิบาล กสศ. ด้วยการตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กสศ. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับฟังและนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ มาโดยตลอด รวมทั้งได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จึงขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ กสศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ดังกล่าวตามช่องทางด้านล่าง ทั้งนี้เป็นการดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

Scan QR Code

หรือผ่านเว็บไซต์
https://itas.nacc.go.th/go/eit/z6wb3l  


รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2