บริการ / E-Service

CCT App

CCT App

Download App

ปี 2563: มีการดาวน์โหลด 8,676 ครั้ง
ปี 2562: มีการดาวน์โหลด 106,969 ครั้ง

 

 

 

ฐานข้อมูล iSEE

ฐานข้อมูล iSEE

ดูฐานข้อมูล

ปี 2563: การเข้าถึง 38,288 ครั้ง

 

 

 

ระบบบริจาค

ระบบบริจาค

บริจาค

ปี 2563 รับเงินบริจาค (ม.ค. – มิ.ย. 2563)
ยอดบริจาค 16,249,921.15 บาท
จำนวน 9,583 คน

ปี 2562 รับเงินบริจาค (มิ.ย. – ธ.ค. 2562)
ยอดบริจาค 6,876,853.34 บาท
จำนวน 4,584 คน

Call Center

Call Center

02-0795475 กด 1-8

ปี 2563 (1 ม.ค.- 22 มิ.ย. 2563)
รับสาย 13,851 ครั้ง 13,851 เรื่อง

ปี 2562 (31 พ.ค. – 30 ธ.ค.62)
รับสาย 16,784 ครั้ง 16,784 เรื่อง

ศูนย์เรียนรู้

ห้องสมุด/ศูนย์เรียนรู้ กสศ.

ปี 2563: ใช้บริการ 11 ครั้ง
ผู้ใช้บริการ 226 คน

 

 
 
 

Back To Top