บริการ / E-Service และข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

บริการ / E-Service และข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

iSEE สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

E-Donation ระบบบริจาค

สถิติ
ปี 2567 (ม.ค.67-มี.ค.67) ยอดบริจาค x,xxx,xxx บาท xxxx ราย
ปี 2566 (ม.ค.66-ธ.ค.66) ยอดบริจาค 2,199,911 บาท 1,201 ราย
คู่มือการบริจาคเงินแก่ กสศ.

Call Center บริการสอบถามข้อมูล

สถิติ
ปี 2567 (ม.ค.67-มี.ค.67) รับสาย xxxxx ครั้ง
ปี 2566 (ม.ค.66-ธ.ค.66) จำนวนรับสาย 28,400 ครั้ง / 28,400 เรื่อง
คู่มือการใช้บริการ Call Center บริการสอบถามข้อมูล กสศ.