บริการ / E-Service และข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

บริการ / E-Service และข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จำนวนของผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-In) = ไม่มีบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-In)

iSEE สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สถิติ

ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย.66ก.ค.66ส.ค.66ก.ย.66
1,565 ครั้ง1,750 ครั้ง1,125 ครั้ง1,476 ครั้ง1,410 ครั้ง1,453 ครั้ง1,215 ครั้ง1,886 ครั้ง1,829 ครั้ง1,990 ครั้ง1,568 ครั้ง1,587 ครั้ง
ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67
294 ครั้ง516 ครั้ง376 ครั้ง550 ครั้ง443 ครั้ง468 ครั้ง

ระบบบริจาค E-Donation

สถิติ

ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย.66ก.ค.66ส.ค.66ก.ย.66
2,918,234.07 บาท14,536,194.59 บาท6,904,556.24 บาท1,331,028.37 บาท868,883.50 บาท730,375.05 บาท1,630,118.04 บาท701,773.78 บาท4,651,089.72 บาท3,223,429.06 บาท15,019,911.17 บาท1,819,171.45 บาท
128 ราย369 ราย747 ราย205 ราย148 ราย266 ราย238 ราย204 ราย186 ราย348 ราย165 ราย219 ราย
ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67
8,174,153.47 บาท 2,206,503.68 บาท 25,736,018.76 บาท 2,950,142.98 บาท 702,862.82 บาท 712,314.54 บาท
762 ราย224 ราย1,407 ราย412 ราย194 ราย240 ราย

Call Center บริการสอบถามข้อมูล

สถิติ

ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย.66ก.ค.66ส.ค.66ก.ย.66
รับสาย
2,420 ครั้ง
รับสาย
2,399 ครั้ง
รับสาย
555 ครั้ง
รับสาย
2,834 ครั้ง
รับสาย
2,559 ครั้ง
รับสาย
4,410 ครั้ง
รับสาย
1,145 ครั้ง
รับสาย
1,473 ครั้ง
รับสาย
1,697 ครั้ง
รับสาย
3,107 ครั้ง
รับสาย
3,662 ครั้ง
รับสาย
2,971 ครั้ง
2,420 เรื่อง2,399 เรื่อง555 เรื่อง2,834 เรื่อง2,559 เรื่อง4,410 เรื่อง1,145 เรื่อง1,473 เรื่อง1,697 เรื่อง3,107 เรื่อง3,662 เรื่อง2,971 เรื่อง
ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67
รับสาย 2,743 ครั้ง รับสาย 1,301 ครั้งรับสาย 498 ครั้งรับสาย 2,531 ครั้ง รับสาย 3,115 ครั้ง รับสาย 2,554 ครั้ง
2,743 เรื่อง1,301 เรื่อง498 เรื่อง2,531 เรื่อง3,115 เรื่อง2,554 เรื่อง