บริการ / E-Service และข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

บริการ / E-Service และข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

CCT App ระบบกลั่นกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2566 (ม.ค.66-มี.ค.66) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง (หมายเหตุ ยังไม่เปิดระบบคัดกรอง)
ปี 2565 (ม.ค.65-ธ.ค.65) ดาวน์โหลด 974,364 ครั้ง

iSEE สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สถิติ
– ปี 2566 (ม.ค.66-มี.ค.66)
การเข้าถึง 7,452 ครั้ง
– ปี 2565 (ม.ค.65-ธ.ค.65) การเข้าถึง 22,466 ครั้ง

E-Donation ระบบบริจาค

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2566 (ม.ค.66-มี.ค.66) ยอดบริจาค 2,199,911 บาท 1,201 ราย
ปี 2565 (ม.ค.65-ธ.ค.65) ยอดบริจาค 236,756,118.77 บาท 13,135 ราย

Call Center บริการสอบถามข้อมูล

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2566 (ม.ค.66-มี.ค.66) รับสาย 5,395 ครั้ง
ปี 2565 (ม.ค.65-ธ.ค.65) รับสาย 33,774 ครั้ง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2