บริการ / E-Service

บริการ / E-Service และสถิติการให้บริการ

CCT App ระบบกลั่นกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2564 ดาวน์โหลด 197,947 ครั้ง
ปี 2563 ดาวน์โหลด 8,676 ครั้ง
– ปี 2562 ดาวน์โหลด 106,969 ครั้ง

iSEE สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สถิติ
– ปี 2564 (ม.ค. – มี.ค. 2564)
การเข้าถึง 4,328 ครั้ง
ปี 2563 การเข้าถึง 38,288 ครั้ง

E-Donation ระบบบริจาค

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2564 (ม.ค. – มี.ค.) ยอดบริจาค 14,333,850.41 บาท 3,675 ราย
ปี 2563 ยอดบริจาค 40,429,578.78 บาท 23,928 ราย
ปี 2562 (ก.ค.- ธ.ค.) ยอดบริจาค 6,876,853.34 บาท 2,395 ราย

Call Center บริการสอบถามข้อมูล

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2564 (1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2564) รับสาย 9,852 ครั้ง 9,852 เรื่อง
ปี 2563 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2563) รับสาย 44,689 ครั้ง 44,689 เรื่อง
ปี 2562 (31 พ.ค. – 30 ธ.ค.62) รับสาย 16,784 ครั้ง 16,784 เรื่อง

NEA บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

สถิติ
– ปี 2564
การเข้าถึง 849 ครั้ง