บริการ / E-Service

บริการ / E-Service และสถิติการให้บริการ

CCT App ระบบกลั่นกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2564 ดาวน์โหลด 197,947 ครั้ง
ปี 2563 ดาวน์โหลด 8,676 ครั้ง
– ปี 2562 ดาวน์โหลด 106,969 ครั้ง

iSEE สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สถิติ
– ปี 2564 (ม.ค. – มี.ค. 2564)
การเข้าถึง 4,328 ครั้ง
ปี 2563 การเข้าถึง 38,288 ครั้ง

E-Donation ระบบบริจาค

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2564 (ม.ค. – มี.ค.) ยอดบริจาค 14,333,850.41 บาท 3,675 ราย
ปี 2563 ยอดบริจาค 40,429,578.78 บาท 23,928 ราย
ปี 2562 (ก.ค.- ธ.ค.) ยอดบริจาค 6,876,853.34 บาท 2,395 ราย

Call Center บริการสอบถามข้อมูล

คู่มือการใช้งาน
สถิติ
ปี 2564 (1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2564) รับสาย 9,852 ครั้ง 9,852 เรื่อง
ปี 2563 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2563) รับสาย 44,689 ครั้ง 44,689 เรื่อง
ปี 2562 (31 พ.ค. – 30 ธ.ค.62) รับสาย 16,784 ครั้ง 16,784 เรื่อง

NEA บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

สถิติ
– ปี 2564
การเข้าถึง 849 ครั้ง

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2