ความร่วมมือของคุณ

เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

แคมเปญ

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กวิกฤติ
การศึกษา

ฟื้นฟูเด็กกลุ่มเปราะบางไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาทั้งจากความยากจน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19

ทุน กสศ. – ปตท.
“ลมหายใจเพื่อน้อง”

โอกาสเพื่อนักเรียนทุนเสมอภาคชั้นรอยต่อ ป.6 และ ม.3

ให้โอกาสเป็นของขวัญ

ชวนกันมาช็อปกับ 10 ร้านค้า งานคราฟต์ดีไซน์ทันสมัย จากฝีมือน้อง ๆ นักเรียนทุนเสมอภาค และเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติ

ปิดโครงการ

สานฝัน ทำเพื่อน้อง
ภาคอีสาน

ระดมทุนสานฝันเพื่อมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ยากจนพิเศษ ในภาคอีสานที่กำพร้าหรือมีภาระพึ่งพิงเนื่องจากวิกฤติโควิด-19

ความร่วมมือของคุณ เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

ทุกวันนี้ มีเด็กเยาวชนจากครอบครัวยากจนที่สุด เพียง 8 ใน 100 คนเท่านั้น ที่ฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตจนได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย ขณะที่ส่วนใหญ่ต้องหันหลังให้การศึกษา ตั้งแต่ยังไม่ทันจบการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) เพื่อเป็นเสาหลักของบ้าน เป็นแรงงานด้อยทักษะ ค่าแรงต่ำ  ตกอยู่ในกับดักความยากจน จากรุ่นสู่รุ่น

It takes a village to raise a child
การสร้างเด็กคนหนึ่ง ต้องอาศัยพลังของคนทั้งหมู่บ้าน

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษากว่า 1.7 ล้านคน การแก้ปัญหาเรื่องนี้จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่ทรัพยากรเงินบริจาค แต่คุณสามารถร่วมแบ่งปัน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

กสศ. พบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร

ระบบ isee หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ. 

ฐานข้อมูลของนักเรียนในประเทศไทยมากกว่า 4.3 ล้านคน จากการลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูลโดยคุณครูกว่า 400,000 คน ทั่วประเทศ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ชี้เป้าหมายวิกฤต  ถูกคน แก้ปัญหาตรงจุด เน้นผลลัพธ์การช่วยเหลือที่ไม่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่สร้างตัวแบบที่มีผลกระทบสูง (High Impact) และมีความยั่งยืน (Sustainability)

เงินทุกบาท ทุกสตางค์ของคุณ จะส่งตรงถึงเด็ก 100%

กสศ. ไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าดำเนินการ รวมไปถึง
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า
เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะส่งตรงถึงเด็กจริง

กสศ. ไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าดำเนินการ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านจะส่งตรงถึงเด็กจริง

ขอบคุณทุกพลังที่ร่วมกันตลอด 2 ปี

เงินบริจาคส่งต่อถึงกลุ่มเป้าหมายวิกฤต 100%

โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
คนละมื้อเพื่อมื้อน้อง

ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษที่ขาดแคลนอาหารในวิกฤตโควิด-19

42,000 คน 7,729 โรงเรียน
77 จังหวัด 604,980 มื้อ

โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง

สนับสนุนการพัฒนาระบบอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกล

พื้นที่ 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค ทั้งหมด 23 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษมากกว่า 80% ขึ้น มีนักเรียนได้รับอาหารเช้าตลอดปีการศึกษา 2564

2,026 คน 400,000 มื้อ
23 โรงเรียน 200 วันเรียน

โครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

เชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในทุกมิติ ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เป็นระบบเดียว สามารถเข้าถึงเด็กกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า 22,000 กรณี ให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดในทุกมิติ ทั้งด้าน สุขภาพกาย-ใจ สังคม การศึกษา จนสามารถยกระดับเป็นโมเดลการดูแลช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์วิกฤติขยายผลระดับประเทศ และระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาเป็นอาสาสมัครจำนวน 300 คน

โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

โดยเฉพาะช่วงชั้นรอยต่อที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนเฉียบพลัน และต้องได้รับการช่วยเหลือทันที รวมถึงเด็กกำพร้าจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนทั้งหมดอย่างน้อย 9,000 คน ผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่ขาดแคลน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บริจาคกับ กสศ. ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้จริงหรือไม่

การบริจาคเงินให้ กสศ. สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ตามประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๘๒)

สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ในปีใด

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปี พ.ศ. ที่ท่านทำการบริจาค

ยอดบริจาคขั้นต่ำในการขอใบเสร็จรับเงิน

ไม่จำกัดจำนวนเงินบริจาคขั้นต่ำในการขอรับใบเสร็จ

บริจาคเงินกับ กสศ. จะนำไปลดหย่อนภาษีให้ท่านอื่น สามารถทำได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

ใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ใด

ใบเสร็จรับเงินจะลงวันที่ตามวันที่ยอดเงินเข้าบัญชี กสศ.

ยังไม่ได้ใบเสร็จรับเงินบริจาค

สามารถตรวจสอบจากอีเมลที่ระบุไว้ตอนทำการบริจาค** (ตรวจสอบในถังขยะ หรือ Junk mail) หากยังไม่พบ สามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้ที่อีเมล donation@eef.or.th

**ระยะเวลาในการรอรับใบเสร็จมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่องทางที่ท่านทำการบริจาค

ลดหย่อนภาษี 2 เท่าคำนวณอย่างไร

ท่านสามารถลดหย่อนคูณ 2 จากยอดที่ท่านบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น

graphic

ความร่วมมือของคุณ

เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

บริจาคกับ กสศ. ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*

ความร่วมมือของคุณ

เปลี่ยนชีวิตเด็ก ๆ ได้

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า*