เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

ประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่ วันนี้ – 21 เมษายน 2566
และสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ คลิก
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 ปิดรับภายในเวลา 16.30 น.


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ กิจการเพื่อสังคม สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (หน่วยเสนอโครงการ) ที่มีแนวคิดมุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566

กรอบแนวคิด

การค้นหารูปแบบ สร้างกระบวนการทางสังคมขึ้นใหม่ สู่การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและประชากรวัยแรงงานนอกระบบผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส ให้ค้นพบศักยภาพ พึ่งพาตนเองได้ และยกระดับการทำงานเชิงระบบ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมถึงเน้นการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีหน่วยจัดการเรียนรู้เป็นจุดคานงัดสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

รูปแบบการสนับสนุนทุน

เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/หรือประชากรวัยแรงงานนอกระบบผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด มีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต

โครงการทั่วไปโครงการต่อยอดและขยายผล
1.ความพร้อมและความเชื่อมั่น การวิเคราะห์ชุมชน/พื้นที่ การวิเคราะห์ผู้ร่วมเรียนรู้ และศักยภาพในการทำงาน

2.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เน้นการทำงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานผ่านทักษะ 4 ด้าน ได้แก่
– ทักษะการดูแลสุขภาพ กายและใจ
– ทักษะอาชีพและการประกอบการ
– ทักษะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน
– ทักษะชีวิตด้านการจัดการการเงิน และการบริหารหนี้สิน

3.รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่นำไปสู่การส่งเสริมการมีงานทำ การออกแบบกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง (Active Learning)

4.ความร่วมมือกับชุมชน/พื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
หน่วยรับทุนเดิมที่เคยรับทุนโครงการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กสศ. ต้องมี 3 ด้านเหมือนกับโครงการทั่วไป และเพิ่มเติมดังนี้

ยกระดับผลลัพธ์การทำงานทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุนผู้ร่วมเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
การบูรณาการทำงานร่วมกันกับองค์กรภาคีในพื้นที่สานพลังที่พัฒนาเชิงระบบ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ การศึกษา และเชิงนิเวศ
การยกระดับการดำเนินงานจากทุนเดิมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และชุมชน/พื้นที่  

ผู้ร่วมเรียนรู้ เป็นเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/หรือประชากรวัยแรงงานนอกระบบผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ โดยหน่วยเสนอโครงการต้องระบุจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้ที่จะดำเนินการในพื้นที่/ชุมชนอย่างน้อยตั้งแต่ 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ตามศักยภาพและความเหมาะสม

กรณีโครงการต่อยอดและขยายผลการเสนอและคัดเลือกผู้ร่วมเรียนรู้ให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมเรียนรู้ใหม่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนที่เสนอและได้รับการคัดเลือกทั้งหมด เพื่อเป็นการขยายโอกาสและยกระดับผลลัพธ์การทำงาน

พื้นที่ดำเนินงาน ระดับหมู่บ้าน ตำบล เทศบาล และพื้นที่การเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 พื้นที่แต่ไม่เกิน 4 พื้นที่)

การดำเนินงานและระยะเวลา

 • สนับสนุนการดำเนินงานโครงการไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 10 เดือน
 • เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่มิถุนายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศทุนอาชีพปี 2566 (กสศ.) PDF
 • แบบข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ปี 2566 PDF WORD
 • ประวัติส่วนตัวผู้รับผิดชอบและคณะทำงานปี 2566 PDF WORD
 • แบบฟอร์มรายชื่อผู้ร่วมเรียนรู้ปี 2566 PDF WORD
 • รายละเอียดคุณสมบัติผู้ร่วมเรียนรู้ PDF WORD
 • กรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ. ปี 2566 PDF WORD
 • หนังสือโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ปี 2566 PDF

วิธีการเสนอโครงการ

ยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th หรือ https://application.eef.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น.  และศึกษารายละเอียดประกาศได้ที่เว็บไซต์ กสศ.  

ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3 และ
เบอร์มือถือ 09 7224 6258, 065-969-1354 และ 06 5969 1364 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล์ Community@EEF.or.th
www.EEF.or.th
เพจ Facebook : ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชมเป็นฐาน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2