จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. พร้อมด้วย ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง น่าน แพร่ สุโขทัย
พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก ระยอง
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา และสงขลา

ร่วมมือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
โดยให้แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน
ใช้บริบทของแต่ละพื้นที่เป็นตัวตั้ง มุ่งไปที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กปฐมวัย

โดยทุกๆ ปีมีเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 3-6 ปี ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ราว 250,000 คน หรือร้อยละ 10 เฉลี่ยประมาณจังหวัดละ 3,200 คน

เด็กนอกระบบการศึกษา

โดยทุกๆ ปีมีเด็กนอกระบบการศึกษาอายุ 3-17 ปี มีจำนวน 592,396 คน

การทำงานเน้น 3 ด้านสำคัญ

  1. สร้างกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลักและภาคประชาสังคมในพื้นที่
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการสำรวจค้นหากลุ่มเป้าหมายจริง ทำให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ
  3. การสร้างตัวแบบการช่วยเหลือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาตามบริบทของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเดินหน้าโครงการอย่างสมบูรณ์

อาทิ จังหวัดต้นแบบการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จำนวน ๒๐ จังหวัด

  • มุ่งจัดทำฐานข้อมูลและสร้างกลไกช่วยเหลือ เด็กปฐมวัย และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาจำนวน ๓๐๐ แห่ง
  • มีเด็กนอกระบบและเด็กปฐมวัยที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน ๖๕,๐๐๐ คน

ข่าวและบทความ

Back To Top