โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข Conditional Cash Transfer

จัดสรรเงินอุดหนุนอย่างไร
ไม่ให้มีเด็กคนไหน ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แม้แต่คนเดียว

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ข้อเท็จจริงมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่แม้จะได้เรียนฟรี แต่ความยากจนในระดับที่รุนแรงกว่า ยังเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ เช่น ไม่มีค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง การช่วยเหลือลักษณะนี้จึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาได้

จึงนํามาสู่โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค ที่เริ่มต้นในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการนี้มีรากฐานจากงานวิจัย 3 เรื่องสําคัญ ได้แก่ บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Account of Thailand : NEA) การวิจัยระบบ เกณฑ์การคัดกรองรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Tests) และระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการ ศึกษา ที่กสศ. ร่วมมือกับ สพฐ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร นํามาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” (Equity-based Budgeting) เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในบริบทพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นการช่วยลดความเหลื่อมลํ้าที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา

การคัดกรองนักเรียนยากจน
ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT
โดยประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทที่ 1

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน
(ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน)

ประเภทที่ 2

ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้านได้แก่

ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง

ยานพาหนะในครัวเรือน

ที่ดินทำการเกษตร

แหล่งไฟฟ้าหลัก

ประเภทที่อยู่อาศัย

สภาพที่อยู่อาศัยที่

ของใช้ในครัวเรือน

แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้

ข้อมูลทั้ง 2 ประเภท จะถูกประมวลผลด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT) เพื่อหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน

 

 

สำรวจอย่างแม่นยำ
ยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน

กสศ. ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ไม่ว่าจะเป็นการยืนยัน
ด้วยพิกัดบ้าน ภาพถ่าย สภาพบ้านพร้อมรูปนักเรียนและสมาชิก
ในครอบครัว รวมทั้งพิกัดและเวลาในการลงนามรับรองของ
คณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเหล่านั้นมีตัวตนจริงและอาศัยอยู่
ในบ้านที่มีสภาพดังกล่าวจริง ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางกายภาพที่สำคัญในการประกอบการพิจารณา (Hard Evidence)

 

อะไรที่เป็นอุปสรรค

 

กสศ. จัดสรรเงินทุนเสมอภาค

2 เงื่อนไขสำคัญที่พิสูจน์ว่า

“เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคมีประสิทธิภาพจริง”

อัตราการมาเรียนรายวัน

นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงิน จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนให้สูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

* อัตราการมาเรียนสะท้อนความสุขในการเรียนและการขาดเรียนบ่อยเป็นสัญญาณเตือนของการหลุดออกจากระบบการศึกษา

น้ำหนัก-ส่วนสูง

นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงิน มีพัฒนาการที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

* พัฒนาการของนักเรียน มีรากฐานมาจากภาวะโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี น้ำหนัก-ส่วนสูงที่เป็นไปตามเกณฑ์สมวัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

1. สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

• เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org
• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่
–  ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 –  ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2. สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

• เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค” dla.thaieduforall.org
• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่
–  ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค
 –  ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

3. สถานศึกษาสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

• เว็บไซต์ “ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค” bpp.thaieduforall.org
• ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ได้ที่
–  ระบบ iOS: เลือก App Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค
 –  ระบบ Android: เลือก Play Store ค้นหา คัดกรองทุนเสมอภาค

ช่องทางการติดต่อ

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

 

ข่าวสาร

“ เด็กทุกคนมีความฝัน แต่หลายคน
กลับไม่กล้าแม้แต่จะฝัน เพราะต้นทุนชีวิตน้อย
และขาดโอกาส “

Back To Top