โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข Conditional Cash Transfer

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
Conditional Cash Transfer

จัดสรรเงินอุดหนุนอย่างไร
ไม่ให้มีเด็กคนไหน ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แม้แต่คนเดียว

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ระบุให้รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ข้อเท็จจริงมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่แม้จะได้เรียนฟรี แต่ความยากจนในระดับที่รุนแรงกว่า ยังเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ เช่น ไม่มีค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง การช่วยเหลือลักษณะนี้จึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาได้

จึงนํามาสู่โครงการ จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค ที่เริ่มต้นในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการนี้มีรากฐานจากงานวิจัย 3 เรื่องสําคัญ ได้แก่ บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ (National Education Account of Thailand : NEA) การวิจัยระบบ เกณฑ์การคัดกรองรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Tests) และระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการ ศึกษา ที่กสศ. ร่วมมือกับ สพฐ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร นํามาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” (Equity-based Budgeting) เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในบริบทพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการช่วยลดความเหลื่อมลํ้าที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา

การคัดกรองนักเรียนยากจน
ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม Proxy Mean Test : PMT
โดยประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือน
(ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน)

ประเภทที่ 2

ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้านได้แก่

ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง

ยานพาหนะในครัวเรือน

ที่ดินทำการเกษตร

แหล่งไฟฟ้าหลัก

ประเภทที่อยู่อาศัย

สภาพที่อยู่อาศัย

ของใช้ในครัวเรือน

แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้

ข้อมูลทั้ง 2 ประเภท
จะถูกประมวลผลด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT)
เพื่อหาคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน

สำรวจอย่างแม่นยำ
ยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน

กสศ. ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันด้วยพิกัดบ้าน ภาพถ่าย สภาพบ้านพร้อมรูปนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งพิกัดและเวลาในการลงนามรับรองของคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กเหล่านั้นมีตัวตนจริงและอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพดังกล่าวจริง ซึ่งถือเป็นหลักฐานทางกายภาพที่สำคัญในการประกอบการพิจารณา (Hard Evidence)

2 เงื่อนไขสำคัญที่พิสูจน์ว่า
“เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคมีประสิทธิภาพจริง”

อัตราการมาเรียนรายวัน

นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงิน จะต้องรักษาอัตราการมาเรียนให้สูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (อัตราการมาเรียนสะท้อนความสุขในการเรียนและการขาดเรียนบ่อยเป็นสัญญาณเตือนของการหลุดออกจากระบบการศึกษา)

น้ำหนัก-ส่วนสูง

นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงิน มีพัฒนาการที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน (พัฒนาการของนักเรียน มีรากฐานมาจากภาวะโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี น้ำหนัก-ส่วนสูงที่เป็นไปตามเกณฑ์สมวัย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ลิงค์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ และแหล่งข้อมูล

สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” cct.thaieduforall.org
ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ค้นคำว่า “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” dla.thaieduforall.org
ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ค้นคำว่า “คัดกรองทุนเสมอภาค

สถานศึกษาสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

เว็บไซต์ “ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” bpp.thaieduforall.org
ดาวน์โหลด Application ผ่านสมาร์ทโฟน ค้นคำว่า “คัดกรองทุนเสมอภาค

ข่าวสาร

เด็กหลุดจากระบบการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์
18 ตุลาคม 2564

เด็กหลุดจากระบบการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์

“ครู​รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นกองหนุน ทำให้เด็ก ๆ กลับมาเรียนหนังสือกับเพื่อนได้​” เรื่องเล่าของครูนูรฟาติน สีเดะ จากจังหวัดปัตตานี
6 กันยายน 2564

“ครู​รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นกองหนุน ทำให้เด็ก ๆ กลับมาเรียนหนังสือกับเพื่อนได้​” เรื่องเล่าของครูนูรฟาติน สีเดะ จากจังหวัดปัตตานี

“ครูภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเด็ก ได้เป็นสื่อกลางที่ทำให้ทุนนี้ส่งผ่านไปถึงเด็กได้” เรื่องเล่าของครูชัญญานุช แย้มไสว จากจังหวัดยะลา
27 สิงหาคม 2564

“ครูภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเด็ก ได้เป็นสื่อกลางที่ทำให้ทุนนี้ส่งผ่านไปถึงเด็กได้” เรื่องเล่าของครูชัญญานุช แย้มไสว จากจังหวัดยะลา

ทุนเสมอภาค เรื่องเล่าของ 3 คุณครู เมื่อต้องลงพื้นที่คัดกรองเด็ก
17 สิงหาคม 2564

ทุนเสมอภาค เรื่องเล่าของ 3 คุณครู เมื่อต้องลงพื้นที่คัดกรองเด็ก

เบื้องหลังเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค กับคำถาม “ทำไมครูต้องลงพื้นที่คัดกรอง?”
2 สิงหาคม 2564

เบื้องหลังเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเสมอภาค กับคำถาม “ทำไมครูต้องลงพื้นที่คัดกรอง?”

สพฐ. – กสศ. ผนึกกำลังคุณครู เขตพื้นที่ เดินหน้าดูแลเด็กยากจนพิเศษ (ช่วงชั้นรอยต่อ) บรรเทา ความเดือดร้อนช่วงโควิด-19
21 มิถุนายน 2564

สพฐ. – กสศ. ผนึกกำลังคุณครู เขตพื้นที่ เดินหน้าดูแลเด็กยากจนพิเศษ (ช่วงชั้นรอยต่อ) บรรเทา ความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

“เด็กทุกคนมีความฝัน แต่หลายคน
กลับไม่กล้าแม้แต่จะฝัน เพราะต้นทุนชีวิตน้อย
และขาดโอกาส”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2