ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.

ชื่อเรื่องวันที่มีมติ
แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256724/01/66
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา06/12/65
รายงานประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา24/05/65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (1. นายสมชัย ฤชุพันธ์ุ ฯลฯ รวม 5 คน)24/01/65
แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611/01/65
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ)05/05/64
รายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา07/04/64
แผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค)12/01/64
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา08/07/63
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)09/06/63
รายงานประจำปี 2562 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา19/05/63
แผนการใช้เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421/01/63
รายงานประจำปี 2561 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา03/09/62
ร่างข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา30/04/62
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (จำนวน 3 คน 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ ฯลฯ)22/01/62
ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)22/01/62
การขอรับเงินอุดหนุนรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และทุนประเดิมงวดที่สอง08/01/62
การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 256111/09/61
การขอรับเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-256217/07/61
การขอรับเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-256210/07/61
การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561)10/07/61
การให้หนี้ตามสัญญาเงินยืมเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนตกเป็นพับตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 256110/07/61
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา10/07/61

ระเบียบ