แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี

แผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้งานรวมทุกแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 – 2

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดำเนินการ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

แผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้งานรวมทุกแหล่งเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดำเนินการ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)