ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนบ้านเกิด

โดยความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ศธ. อว. สพฐ. กคศ. คุรุสภา และกสศ.

จากการวิเคราะห์ของคณะวิจัยธนาคารโลก ร่วมกับการสอบทานฐานข้อมูล สพฐ. พบว่าประเทศไทยมีโรงเรียนราว 2,000 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อาจจะควบรวมได้ (Protected School หรือ Standalone)

โรงเรียนบนพื้นที่สูง

โรงเรียนตามแนวชายขอบ

โรงเรียนที่ตั้งอยู่
บนเกาะแก่ง

โรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ดำรงอยู่ต่อไปได้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามพบว่า ปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล คือ ครูขอย้ายบ่อยเพราะไม่ใช่คนในท้องถิ่น และไม่มีครูมาทดแทน ครูจึงไม่พอกับชั้นเรียน โดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น

เป้าหมายของโครงการ

สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีใจรักในวิชาชีพครู

และมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้เรียนจบจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู มีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21 มีสมรรถนะของการเป็นนักพัฒนาชุมชน และกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ครูรุ่นใหม่

นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ และสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 1,500 แห่ง มีครูเพียงพอ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (learning access & learning outcome) และกลับไปเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในชุมชนบ้านเกิดตนเองเพื่อลดวงจรความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืน

นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครู

ได้รับทุนเรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างคุณภาพปีละประมาณ 300 คน จำนวน 5 รุ่น

ได้บรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระดับตำบลประมาณ 1,500 แห่ง

อัตราครูจะเพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลา 10 ปี

วัตถุประสงค์

ผลิตครูรุ่นใหม่ทั้งหมด 1,500 คน ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนตามแหล่งชุมชน

ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพครูและหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

ปรับบริบทการผลิตและพัฒนาบุคลากรครูให้สอดคล้องกับสภาพงานในชุมชนที่ห่างไกล

สร้างเครือข่ายสำหรับหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูกว่า 15 แห่ง ทั่วประเทศ ในการเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มุ่งผลิตครูคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของชุมชน ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู การจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ และกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นครูเพื่อให้ได้บัณฑิตครูคุณภาพตามเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและพัฒนาครู (Systems change) อันจะนำไปสู่การร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอีกด้วย

ขั้นตอนดำเนินงานของโครงการ

การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลควบคู่กับ
การผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่

ครูนักพัฒนาชุมชนใน 1,500 แห่ง

การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา

ในการเข้าเรียนครูสาขาประถมศึกษาและปฐมวัยภายใต้เป้าหมาย
1,500 คน

โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 รุ่น รวมอยู่ที่ 867 คน

การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

สถาบันผลิตและพัฒนาครูทั้ง 15 แห่ง ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

เกิดเป็นเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา
ใน 4 ภูมิภาค เพื่อออกแบบกระบวนการพัฒนาครูในพื้นที่ห่างไกล

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

เกิดกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนในโครงการ 697 แห่ง

อีกทั้งยังเกิดระบบ ครูพี่เลี้ยง
และฐานข้อมูลแลกเปลี่ยนสำหรับนำไปใช้พัฒนาการศึกษา

(หมายเหตุ ข้อมูลปี 2565)

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567
9 กันยายน 2566

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567

ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567
22 มิถุนายน 2566

ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2567

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566
31 สิงหาคม 2565

ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2565

เปิดรับข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

ประกาศ กสศ. เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565
31 สิงหาคม 2564

ประกาศ กสศ. เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565

ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565
27 พฤษภาคม 2564

ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง