ผู้บริหาร

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

ผู้จัดการ กสศ.

นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน

ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.
(ด้านกลยุทธ์)

น.ส. สุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.
(ด้านระบบงาน)