ผู้บริหาร

นายสุภกร บัวสาย

ผู้จัดการ กสศ.
supakorn@eef.or.th

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

รองผู้จัดการ กสศ.
kraiyos@eef.or.th

นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน

ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.
patanapong@eef.or.th

Back To Top