งานของเรา

คิดค้นต้นแบบนวัตกรรม
ในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา

งานของเราไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่คือการคิดค้นต้นแบบของนวัตกรรมและเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใหม่ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการทำงาน ร่วมกับระบบการค้นหาและคัดกรองข้อมูล รวมถึงระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ระบบติดตามการรับเงินทุน และระบบการส่งต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นองค์รวม

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
 • ทุนสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนอัจฉริยะ
  (ศึกษาต่อปริญญาตรี – ปริญญาเอก)
 • ทุนสร้างโอกาสนักเรียนพื้นที่ห่างไกล
  เป็นครูรุ่นใหม่ของโรงเรียนในชุมชน

ทำงานกับพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 • 20 จังหวัด ต้นแบบ สร้างกลไก ลด
  ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่ม
  ปฐมวัย และเด็กนอกระบบการศึกษา

 • 5 ภูมิภาค ต้นแบบในฝึกอาชีพระยะสั้น
  10,000 คน/ปี ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 • 280 โรงเรียน ขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพทั้งโรงเรียน
  อย่างมีส่วนร่วมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
  และช่วยให้เยาวชนไม่หลุดออกจากระบบ 

” เพราะการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน”
Back To Top