ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปี 2562

ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปี 2562

กสศ. เชิญชวนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตรเทียบโอนที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพเดียวกันได้ต่อเนื่องเสนอชื่อผู้รับทุน โดย กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพสายอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพต่อเนื่อง จนถึงระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2. เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มสายอาชีพให้ได้ใช้ทักษะและพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญจากระบบการศึกษาระดับสูง อันมีศักยภาพจะส่งผลกระทบสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทางด้านสายอาชีพ/อาชีวศึกษาว่ามีโอกาสความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับสูง

 

การเสนอชื่อผู้รับทุน
1. สถาบันการศึกษาศึกษาประกาศ กสศ. และแบบเสนอชื่อนักศึกษา
2. การคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยสถาบันการศึกษาต้องจัดประกาศตามความเหมาะสม
3. สถาบันการศึกษาคัดกรองความยากจนผู้รับทุนผ่าน Applications ของ กสศ. และตรวจสอบคุณสมบัติภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อ่านรายละเอียด
4. สถาบันการศึกษายืนยันรายชื่อและยื่นแบบเสนอชื่อผู้รับทุนผ่านระบบออนไลน์ กสศ. ภายในวันที่ 13
มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศสนับสนุนทุน คลิก ดาวน์โหลด
2. แผ่นพับแนะนำโครงการ คลิก ดาวน์โหลด
3. แบบเสนอชื่อนักศึกษาผู้รับทุน คลิก ดาวน์โหลด

 

คำถามที่พบบ่อยในโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

1.การเสนอชื่อผู้รับรับทุน นักศึกษาสามารถเสนอชื่อตนเองได้หรือไม่ ?
ตอบ ไม่ได้ ทุนนี้ให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้เสนอขื่อผู้รับทุน สถาบันการศึกษาที่สามารถเสนอชื่อได้ ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในปีการศึกษา 2562 ในสาขาที่กำหนด

2.ที่รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?
ตอบ
1) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
2) สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญา ในปี 2561
3) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในปีการศึกษา 2562 ที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพเดียวกันและป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
4) มีผลการเรียนสะสมอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนสาขาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือมีเกียรติประวัติดีเด่น มีผลงานระดับชาติหรือระดับภาคอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.สาขาที่สถาบันการศึกษาสามารถยื่นเสนอชื่อนักศึกษาทุนเป็นสาขาใดได้บ้าง ?
ตอบ
1) สาขาที่เป็นเป้าหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
2) สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

4.สถาบันการศึกษาสามารถส่งรายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนได้กี่คน ?
ตอบ สถาบันการศึกษาสามารถเสนอชื่อนักศึกษาผู้รับทุนสาขาละไม่เกิน 2 คน (ในกรณีมหาวิทยาลัยมีเขตพื้นที่สามารถเสนอชื่อผู้รับทุนได้สาขาละไม่เกิน 2 คน ในกรณีสถาบันการอาชีวศึกษาให้วิทยาลัยในสังกัดสามารถเสนอรายชื่อผู้รับทุนได้สาขาไม่เกินละ 2 คน)

5.กระบวนการเสนอชื่อผู้รับทุนทำอย่างไร ?
ตอบ  กระบวนการเสนอชื่อผู้รับทุนมีดังต่อไปนี้

1.สถาบันการศึกษาคัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติ 2 ด้านสำคัญ
1) เกณฑ์รายได้ โดยพิจารณารายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายได้ได้ที่ คลิก ดาวน์โหลด
2) ศักยภาพและความสามารถ

2.สถาบันการศึกษาลงทะเบียนเพื่อคัดกรองความยากจน ไม่จำกัดจำนวน ได้ที่ โดยสถานบันการศึกษาติดต่อ กสศ. เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการคัดกรองความยากจน ที่สายด่วน 02-079-5575 กด 4 โดย กสศ.จะทำการส่งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังอีเมลของสถาบันการศึกษา

3.สถาบันการศึกษาจะได้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบคัดกรองความยากจน ในกรณีที่มีปัญหาการเข้าระบบ กรุณาติดต่อ 02-079-5575 กด 4

4.สถาบันการศึกษาคัดกรองความยากจนผ่านระบบคัดกรองความยากจน ได้ที่ https://tps.thaieduforall.org/ โดยจะมีการเยี่ยมบ้านผู้รับทุนที่สถาบันการศึกษาจะเสนอชื่อ โดยสถาบันการศึกษาสามารถศึกษาคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ คลิก ดาวน์โหลด

5.ผลการคัดกรองความยากจน กสศ. จะส่งให้ทางอีเมล เพื่อให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนทำการเสนอชื่อผู้รับทุนผ่านระบบ คลิก ระหว่างวันที่ 2 – 13 มกราคม 2563

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 4 ในวันและเวลาราชการ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2