การคัดกรองความยากจนผู้รับทุน ผ่าน Application ของ กสศ.

การคัดกรองความยากจนผู้รับทุน ผ่าน Application ของ กสศ.

สถาบันการศึกษาที่จะเสนอชื่อผู้รับทุน ต้องศึกษารายละเอียดคัดกรองความยากจนผู้รับทุน
และคัดกรองความยากจนผ่าน เว็บไซต์ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ คลิก ดาวน์โหลด
2. เอกสารนำเสนอระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพอาชีพ คลิก ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์ม กสศ.01 คลิก ดาวน์โหลด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-079-5475 กด 4 ในวันและเวลาราชการ