กฎบัตรตรวจสอบภายใน กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎบัตรตรวจสอบภายใน กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๓

 

  • กฎบัตรตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  • แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดาวน์โหลด