กิจกรรมธรรมาภิบาล ผจก.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

กิจกรรมธรรมาภิบาล ผจก.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

กิจกรรมธรรมาภิบาล ผจก.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างประกาศ และสรุปความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน ITA มีผู้จัดการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงานและที่ปรึกษารวมประมาณ 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม