Workshop การยกระดับความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Workshop การยกระดับความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Workshop การยกระดับความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย คุณอาดา อิงคะวณิช อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการ IOD และ คุณกัลยาณ์ ภูวนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ร. เป็นผู้บรรยายพิเศษ มีผู้จัดการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงานและที่ปรึกษารวมประมาณ 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม