ประกาศโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

ประกาศโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

สำหรับ

  1. นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าให้ได้รับการศึกษาต่อระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. (หลักสูตร 5 ปี)
  2. นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าให้ได้รับการศึกษาต่อระดับ ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 1 ปี)

วันที่เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567
สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
หรือแสดงความจำนงผ่านระบบ คลิก

ประเภททุนเอกสารการสมัคร
5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าดาวน์โหลดใบสมัคร word คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf คลิก
2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าดาวน์โหลดใบสมัคร word คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf คลิก
1 ปี (ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าดาวน์โหลดใบสมัคร word คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร pdf คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเอกสาร
ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567คุณสมบัติผู้ขอรับทุน การสรรหา การคัดเลือก
ข้อ 9, 10, 11 และเอกสารแนบท้าย 3
หลักเกณฑ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
โปสเตอร์ประกาศทุนดาวน์โหลด คลิก
คู่มือ ค้นหา แนะแนว ประชาสัมพันธ์ คัดกรองความยากจน และคัดเลือกผู้รับทุนดาวน์โหลด คลิก
Template สำหรับทำ Poster
เพื่อประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุน
ดาวน์โหลด คลิก
รายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพ
และสาขาที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567
• ประเภททุน 5 ปี ดาวน์โหลด คลิก
• ประเภททุน 2 ปี ดาวน์โหลด คลิก
• ประเภททุน 1 ปี ดาวน์โหลด คลิก
การเสนอชื่อผู้ขอรับทุนโดยหน่วยงาน ได้แก่
สถานศึกษาที่รับทุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค)
หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ครูที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• เสนอชื่อทางออนไลน์เท่านั้น คลิก

• ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบเสนอชื่อ
– ประเภททุน 5 ปี
แบบ word คลิก / แบบ pdf คลิก
– ประเภททุน 2 ปี และประเภททุน 1 ปี
แบบ word คลิก / แบบ pdf คลิก
• กระบวนการเสนอชื่อตามประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 ข้อ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2