กิจกรรม Compliance & Community Day: ลดช่องว่าง-สร้างความเชื่อมั่น

กิจกรรม Compliance & Community Day: ลดช่องว่าง-สร้างความเชื่อมั่น

ผจก. นำทีมบุคลากรประกาศยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่คณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้ โดยได้เชิญ นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบภายใน มาบรรยายและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน จากนั้น สน.ธรรมาภิบาลฯ ได้จัดกิจกรรมวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บุคลากรต้องรู้ โดยผลการทดสอบจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและพัฒนาบุคลากรต่อไป มีผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน รับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 70 คน