กิจกรรม Compliance & Community Day: ลดช่องว่าง-สร้างความเชื่อมั่น

กิจกรรม Compliance & Community Day: ลดช่องว่าง-สร้างความเชื่อมั่น

ผจก. นำทีมบุคลากรประกาศยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ที่คณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้ โดยได้เชิญ นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบภายใน มาบรรยายและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน จากนั้น สน.ธรรมาภิบาลฯ ได้จัดกิจกรรมวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บุคลากรต้องรู้ โดยผลการทดสอบจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและพัฒนาบุคลากรต่อไป มีผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน รับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 70 คน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2