ประกาศราคากลาง

วันที่ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง 2561ดาวน์โหลด
10 มกราคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร-1.pdf

28 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการคัดกรองสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริหารจัดการคัดกรองสถานศึกษาฯ.pdf

21 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีบุคลากร กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีบุคลากร-กสศ..pdf

15 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบบัญชีการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง (ERP)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลฯ.pdf

14 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมฯ.pdf

13 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อนักเรียนทุนเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางจัดการประสานงานและอบรมฯ.pdf

9 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนาข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์-1.pdf

9 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารฯ.pdf

7 ธันวาคม 2564ประกาศราคา กสศ.โครงการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลผลพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลฯ.pdf

23 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลางจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ.pdf

3 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาระบบแสดงผลและจัดทำเนื้อหาวิชาการเพื่อเผยแพร่สำหรับ เว็บไซต์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการพัฒนาระบบแสดงผลและจัดทำเนื้อหาวิชาการฯ-2.pdf

3 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนา Platform การนำเสนอเนื้อหาวิชาการ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาด้านอุปสงค์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนา-Platform-การนำเสนอเนื้อหาวิชาการ-1-2.pdf

3 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการขับเคลื่อนสังคม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ฯ-2.pdf

29 ตุลาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศราคากลาง-กสศ_ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ-ปฐมวัย.pdf

28 ตุลาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศราคากลาง-กสศ._จัดจ้างผู้สอบบัญชี-ปี-65.pdf

29 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กฯ.pdf

27 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการงานแถลงข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_บริหารจัดการงานแถลงข่าวฯ.pdf

27 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.การบริหารจัดการการจัดประชุมฯ.pdf

22 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสัมมนาวิชาการ.pdf

20 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.จัดจ้างผู้สอบบัญชีฯ.pdf

20 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนา platform ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ราคากลาง_PDF_e-gp.pdf

17 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.การประชาสัมพันธ์-และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องฯ-2.pdf

15 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดทำประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ-และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.pdf

13 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ราคากลาง_PDF_ลงe-gp.pdf

10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.ระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์-โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง-ฯ.pdf

10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล.pdf

10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_PDF_e-gp-2.pdf

10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_PDF_e-gp-1.pdf

9 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน.pdf

9 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ผลิตชุดหนังสือเพื่อสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนา ทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_PDF_e-gp.pdf

9 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_การจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะฯ.pdf

8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำคลังข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม EEF in Numbers (เฟส2)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำคลังข้อมูลผลลัพธ์ฯ.pdf

8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีที่ ๓

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_ขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฯ.pdf

8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาชุดความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายและขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมาตรฐานสากล (PISA for Schools)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ใบราคากลาง_PDF_Final.pdf

8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็ก เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าฯ.pdf

6 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการเสริมประสบการณ์นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_บริหารจัดการเสริมประสบการณ์นักศึกษาทุนฯ.pdf

6 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำเว็บไซต์ วสศ.และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.จัดทำเว็บไซต์-วสศ.และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ-วสศ..pdf

3 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน-กสศ..pdf

2 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลางลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรวจทักษะฯ.pdf

1 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสื่อเพื่อการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.สื่อเพื่อการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ.pdf

31 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๐ จังหวัด ปี ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะฯ.pdf

27 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ-๒๕๖๔-1.pdf

27 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการบริหารงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนพัฒนาอาชีพฯ.pdf

25 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการตรวจสอบกระบวนการทำงานและการควบคุมการระดมทุนของสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลางโครงการตรวจสอบกระบวนการทำงานและการควบคุมฯ.pdf

25 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการโครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ_ออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน.pdf

24 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการทำงานสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ_ทบทวนและพัฒนากลยุทธ์ฯ.pdf

24 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการรายงานสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยรายปี (Thailand Annual Equitable Education and Human Development Report)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ_โครงการรายงานสถานะฯ.pdf

23 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ-โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มฯ.pdf

19 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญารับทุนการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง_งานจ้างที่ปรึกษา-_แบบ-บก.04.pdf

17 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ_จัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฯ.pdf

22 กรกฎาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการศึกษาประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำหรับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการศึกษาประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการฯ.pdf

13 กรกฎาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำและจัดส่งชุดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.จัดทำและจัดส่งชุดปฐมนิเทศฯ.pdf

30 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผู้สอบบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง-กสศ_สอบบัญชี-ปี2565-1.pdf

29 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง-แพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพ.pdf

24 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง_โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน-กสศ.-เพิ่มเติม-1.pdf

24 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดสรรถุงการเรียนรู้เพื่อบรรเทาภาวะการเรียนรู้ถดถอย ให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่วิกฤติโควิด-19

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง_จัดสรรถุงการเรียนรู้เพื่อบรรเทาภาวะการเรียนรู้.pdf

17 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการขยายผลและพัฒนาความร่วมมือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง-กสศ..pdf

16 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการขยายผลระบบบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง-กสศ-.pdf

14 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการวางแผนการสื่อสาร พัฒนาเนื้อหา และบริหารจัดการ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง_กสศ.-โครงการวางแผนการสื่อสารฯ.pdf

7 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง-กสศ-โครงการจ้างเหมาบริการฯ.pdf

4 มิถุนายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนา Computerized Adaptive Test เพื่อการสำรวจสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศราคากลาง-กสศ.pdf

28 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการโครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง-กสศ-โครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปฯ.pdf

18 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง-ระบบบริหารจัดการโครงการ-PMS-.pdf

18 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/03_แบบฟอร์มประกาศราคากลางงานสนับสนุนการพัฒนาระบบPMS.pdf

18 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (ABE)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง-กสศ_.pdf

14 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง_กสศ._จัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฯ.pdf

7 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผลิตวิดีทัศน์ประกอบชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง_โครงการผลิตวิดีทัศน์ประกอบชุดการเรียนรู้เสริมทักษะในศตวรรษที่-21.pdf

6 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/5.-03_แแบบฟอร์ม_ประกาศราคากลาง-กสศ_ณ-ตค-63.pdf

6 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำสื่อขยายผลโครงการ Creativity and Creative Thinking ในพื้นที่ดำเนินงาน ๔ จังหวัด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดทำสื่อขยายผลฯ.pdf

6 พฤษภาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการหน่วยตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการหน่วยตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

29 เมษายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะฯ.pdf

28 เมษายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศราคากลาง-กสศ-โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน.pdf

28 เมษายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/04/สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา.pdf

27 เมษายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานของ โครงการรับทุน กสศ.ปี 2563

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานฯ-1.pdf

7 เมษายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการโครงการ (PMS)

ดาวน์โหลด

31 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและดูแลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงออนไลน์

ดาวน์โหลด

26 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเสริมพลังบวกและการให้รางวัลแก่ครู ระยะที่ ๒ ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

19 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างที่ปรึกษาฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมการ

ดาวน์โหลด

16 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการประชุมปัจฉิมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวส.๒ รุ่นที่ ๑

ดาวน์โหลด

16 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการจัดกระบวนการและกิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปวส.๒ รุ่นที่ ๑

ดาวน์โหลด

11 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะอาชีพชุมชนเป็นฐานในกลุ่มแรงงานด้อยโอกาส

ดาวน์โหลด

8 มีนาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/03/ราคากลาง_จ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน.pdf

22 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤตขององค์กร

ดาวน์โหลด

17 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center

ดาวน์โหลด

16 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ พัฒนาระบบสมัครทุนและปรับปรุงระบบรายงานความก้าวหน้าทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

11 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครอง นักเรียนทุนเสมอภาค และสาธารณะ

ดาวน์โหลด

4 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการ ตรวจสอบและติดตามสถานศึกษาโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ดาวน์โหลด

4 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบติดตามนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

ดาวน์โหลด

3 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำกระบวนการอุทธรณ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษ ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

2 กุมภาพันธ์ 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ OKR

ดาวน์โหลด

29 มกราคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิจัยกระบวนการขยายผลและสนับสนุนการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมเบื้องต้นเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(วิจัยขยายผลและสนับสนุนความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายนวัตกรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

22 มกราคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดการงานระบบควบคุมภายใน และงานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ดาวน์โหลด

21 มกราคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ บริหารจัดการโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

ดาวน์โหลด

20 มกราคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง

ดาวน์โหลด

8 มกราคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีที่ ๒

ดาวน์โหลด

15 ธันวาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญงานการตรวจสอบภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน(สามารถให้ความรู้และฝึกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในพร้อมทั้งร่วมดำเนินการตรวจสอบ)

ดาวน์โหลด

14 ธันวาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพิมพ์พร้อมแพ็คเกต วารสาร แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข:CCT

ดาวน์โหลด

11 พฤศจิกายน 2563ประกาศราคากลาง กสศ. จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศราคากลาง-กสศ._จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์.pdf

26 ตุลาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการศูนย์ตรวจรายงานการเงินของโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.

ดาวน์โหลด

26 ตุลาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ โชคดีที่มีครู (CCT Channel)

ดาวน์โหลด

15 ตุลาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/ประกาศราคากลางกสศ.-ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่.pdf

31 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ผลิตสื่อเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-ผลิตสื่อเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร.pdf

31 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. เสริมสร้างศักยภาพและสื่อสารเรื่องราวผ่านเด็กทุน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-เสริมสร้างศักยภาพและสื่อสารเรื่องราวผ่านเด็กทุน.pdf

28 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา(Equity Partnership’s school Network

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.จัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับบุคลากร กสศ.

ดาวน์โหลด

26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการงานประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบเนื้อหาและการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

ดาวน์โหลด

26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ กสศ.

ดาวน์โหลด

26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

25 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสังเคราะห์บทเรียนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

25 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

25 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2563ประกาศราคาคากลาง กสศ. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารการตลาดให้แรงงานด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ดาวน์โหลด

14 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

13 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการเพิ่มความเร็ว Internet สำหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง

ดาวน์โหลด

11 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. วางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ กสศ. ในระบบนิเวศน์การศึกษาโลกปัจจุบันและอนาคต

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-วางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ-กสศ..pdf

10 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

10 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร-Enterprise-Architecture.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. สอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561-2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-สอบทาน-และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศฯ.pdf

4 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวรรตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน.pdf

4 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างออกแบบ พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างออกแบบ-พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์.pdf

23 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จ้างที่ปรึกษาระบบควบคุมภายใน กสศ. เดือน ส.ค. 2563-ม.ค. 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-จ้างที่ปรึกษาระบบควบคุมภายใน-กสศ.-1.pdf

14 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. การตรวจสอบงบการเงินของสำนักงาน กสศ. สำหรับงวดปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-การตรวจสอบงบการเงินของสำนักงาน-กสศ..pdf

2 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561-2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างสอบทาน-และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ.pdf

26 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-เพื่อดำเนินงานตรวจสอบ.pdf

24 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อดำเนินงานตรวจสอบ..pdf

22 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การบริหารจัดการ เฟสบุ๊ค กสศ. จำนวน 2 เดือน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-การบริหารจัดการ-เฟสบุ๊ค-กสศ.-จำนวน-2-เดือน.pdf

22 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การตรวจสอบ สอบทาน รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-งานจ้างที่ปรึกษา-การตรวจสอบ-สอบทาน-รายงานการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf

10 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน.pdf

10 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชนเพื่อร่วมมือผ่านแคมเปญ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-พัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์และระดมทุน.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. สำรวจจัดเก็บข้อมูลทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรแรงงานในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-สำรวจจัดเก็บข้อมูลทักษะและความพร้อม.pdf

29 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

29 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการ การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-Outsource.pdf

26 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ.pdf

19 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาทุนและกลุ่มครู โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักศึกษาทุนและกลุ่มครู.pdf

7 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. บริหารจัดการถ่ายทอดสด และถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุม โครงการ : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-บริหารจัดการถ่ายทอดสด-และถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุมโครงการ.pdf

5 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-ออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม.pdf

28 เมษายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การจัดทำวีดิทัศน์ที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการฯ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และการทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศราคากลางกสศ.-การจัดทำวีดิทัศน์ที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการ.pdf

27 เมษายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น Ground war

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศราคากลางกสศ.-การจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์-1.pdf

23 เมษายน 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

17 เมษายน 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสำรวจเชิงปริมาณกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผนรณรงค์การสื่อสารส่วนการระดมทุน

ดาวน์โหลด

24 มีนาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Disruption Conference, Hackathon, and Accelerator)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/โครงการวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา.pdf

20 มีนาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.ดำเนินการจัดทำโครงการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกสศ.:THE PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA)

ดาวน์โหลด

10 มีนาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์.pdf

3 มีนาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/ประกาศราคากลางกสศ.-โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน-Work-Manual.pdf

14 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการปรับปรุงสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง และเฟอรืนิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงาน กสศ. อาคารเอส พี ชั้น13(อาคารเอและอาคารบี)

ดาวน์โหลด

6 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการวิเคราะห์และติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

6 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการจัดประชุมระดับพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา:ปวงชนเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลด

24 ตุลาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงาน

ดาวน์โหลด

22 ตุลาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่มประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

22 ตุลาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สำหรับบุคลากร กสศ.

ดาวน์โหลด

23 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะโดย Call Center

ดาวน์โหลด

23 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำฐานข้อมูลอาชีพสารสนเทศออนไลน์

ดาวน์โหลด

23 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต้นแบบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ดาวน์โหลด

23 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนและวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เฟส๑

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ พัฒนาระบบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เฟส๒

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ จัดจ้างประพันธ์เพลงสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ครั้งที่๔

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ISO Version)

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ ๓

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่๔

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผลิตสื่อสำหรับโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ชิ้นที่๑

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผู้บริหารจัดการแอปพลิเคชันโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระยะที่ ๑

ดาวน์โหลด

18 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่๔

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรวบรวมข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลครู และสำหรับจัดทำหนังสือเผยแพร่ในงานพระราชทางรางวัล

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการของ กสศ. และงานเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ร่วมขยายผลการทำงานเพื่อการพัฒนาโรงเรียน

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๓ ในการทำโครงการขยายผลการทำงาน

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสส. โครงการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลครู เพื่อการใช้งานของ กสศ. และหน่วยงานเครือข่าย

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรวบรวม จัดทำข้อมูล และดำเนินการกรอกข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น ๑-๓ และข้อมูลครูนอกระบบเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลครู

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคาดลาง กสศ. โครงการจัดทำคู่มือการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลกับครูเครือข่ายฯ และดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการดูแลชุดนิทรรศการ และบริการออกบูธ

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตป้ายบริจาคและป้ายเครือข่ายตลาดวาดฝัน

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผลิตนิทรรศการเด็กนอกระบบ

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตกราฟิตี๊ในกทมและออกแบบถุงผ้าเด็กนอกระบบ

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตกราฟิตี้ ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศเกี่ยวกับเด็กนอกระบบ

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบนิทรรศการเด็กนอกระบบ

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบกราฟฟิตี้ใน ๒๐ พื้นที่

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๓ สำหรับเผยแพร่ ในงานพระราชทานรางวัล

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ ๔

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ ๓

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ในรูป E-Learning

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์นักเรียนทุนเสมอภาคตามแบบที่กำหนด

ดาวน์โหลด 

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบนิทรรศการสร้างงานสร้างอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตนิทรรศการสร้างงานสร้างอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ๑ (หนังสือ ทักษะอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑)

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ๒

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ กสศ.

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารงานสื่อสารสร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเด็นสาธารณะ

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรื้อถอนอุปกรณ์ระบบสื่อสาร,ระบบความปลอดภัย,ระบบห้องประชุม พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเตรียมพร้อมปรับปรุงพื้นที่สำนัก

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการงานย้ายอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้งที่ห้องใหม่

ดาวน์โหลด

11 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจสอบพิเศษสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ กสศ.

ดาวน์โหลด

11 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการกั้นผนังเพื่อลดเสียงการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ ในห้องควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารบี ชั้น ๑๓ อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาจอมอนิเตอร์,คีย์บอร์ด,ระบบปฏิบัติการ Window 10 , OfficeStd 2019,OfficeMacStd 2019 และสาย HDMI to VGA

ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้องประชุมของสำนักงาน

ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการและพัฒนา Content สื่อออนไลน์ กสศ. TH/Eng

ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษในรูปแบบ e-learning ผ่านโซลูชั่นออนไลน์และนโยบาย

ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานประชุมด้านการจัดทำรายงานการบัญชีการเงินสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง/งานประชุมการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัมนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และการบริหารบุคคลเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

6 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง_กสศ._โครงการการจัดอบรมทำความเข้าใจและการให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การเงิน บัญชี แก่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

6 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการของกองเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

5 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง_กสศ._ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและประสานงานสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

4 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการของกองเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

4 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center

ดาวน์โหลด

4 กันยายน 2562ประกาศราคากลาง_กสศ._ โครงการจัดทำฐานข้อมูลครูนอกระบบ

ดาวน์โหลด

30 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

30 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

29 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรอง ปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการดำเนินการควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ.อาคารเอส พี ชั้น ๑๓ (อาคารเอ)

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการบริหารจัดการบูธนิทรรศการครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต Future Teachers For Future Lea

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ กสศ.

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2562โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการสนับสนุนและติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ในสังกัด สพฐ. และเวทีถอดบทเรียน ภาคกลาง

ดาวน์โหลด

20 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

20 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำป้ายโลโก้ งานอักษรสแตนเลสและค่าแรงในการติดตั้งป้ายหน้าห้องมูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดาวน์โหลด

20 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารโดยใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเด็นสาธารณะ

ดาวน์โหลด

15 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำวีดิทัศน์ประชุมวิชาการสนับสนุนและติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ในสังกัด สพฐ. และเวทีถอดบทเรียน ภาคกลาง

ดาวน์โหลด

15 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน

ดาวน์โหลด

7 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริการดูแลงานหลังการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร บี ชั้น ๑๓ ตึก เอส พี แล้วเสร็จ

ดาวน์โหลด

5 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดพิมพ์แผ่นพับโบร์ชัวร์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและจัดส่งไปรษณีย์

ดาวน์โหลด

5 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบ จัดทำข้อมูล แก้ไขต้นฉบับ และพิมพ์สมุดบันทึก จำนวน ๒,๓๐๐ เล่ม

ดาวน์โหลด

5 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบริหารจัดการงานประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

5 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตวิดีทัศน์ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา กับ กสศ.

ดาวน์โหลด

2 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบริหารจัดการงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

2 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการออกแบบเว็บไซต์ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

2 สิงหาคม 2562ประกาศราคากลาง_กสศ._โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการสื่อสาร หนุนเสริมทักษะการเรียนรู้ และสนับสนุนวิชาการให้แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการผลิตเสื้อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภารกิจการทำงานของ กสศ. สำหรับการขยายผลและต่อยอดการทำงานกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ดาวน์โหลด

26 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงผู้ตรวจสอบจากภายนอก (Outsource)การตรวจสอบการสนับสนุนโครงการเงิน

ดาว์นโหลด

26 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเพื่อผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานชิ้นที่ 2 (เสื้อยืดจำนวน ๒,๓๓๐ ตัว)

ดาวน์โหลด

26 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำสื่อ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ และคู่มือสนับสนุนทุน

ดาวน์โหลด

25 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงาน กสศ. สำหรับงวดปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

25 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและธรรมาภิบาล กสศ.

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบริหารจัดการงานประชุมปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อและสนับสนุนการดำเนินงานจัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ จังหวัดอยุธยา

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการประสานงานและสนับสนุนการจัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมสำนักงาน ลานกิจกรรม

ดาวน์โหลด

22 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน อุปกรณ์สำรองไฟสำหรับเครื่องตั้งโต๊ะ และสาย HDMI to VGA , VGA to HDMI, USB-C to HDMI

ดาวน์โหลด

22 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

19 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการนิทรรศการมีชีวิตเปิดโลกการเรียนรู้เพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนอาชีวะ ๑ ชุดนิทรรศการ

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมสำนักงาน ขนาด S ห้องที่ ๑

ดาวน์โหลด

12 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมสำนักงาน ขนาด S ห้องที่ ๒

ดาวน์โหลด

9 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. บริการเข้าสาย UTP และเดินสายโทรศัพท์โทรสาร

ดาวน์โหลด

9 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการวางสาย Fiber Optic

ดาวน์โหลด

8 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมสำนักงาน ขนาด M ห้องที่ ๒

ดาวน์โหลด

8 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการอุปกรณ์เครือข่าย Network

ดาวน์โหลด

4 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนา content และถอดเนื้อหาเป็นบทความออนไลน์

ดาวน์โหลด

3 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. จัดหาอุปกรณ์ระบบภาพห้องประชุมสำนักงาน ขนาด M ห้องที่ ๒

ดาวน์โหลด

2 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานเอกสารส่วนงานพัสดุ ระยะเวลา จำนวน ๖ เดือน

ดาวน์โลหด

1 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center

ดาวน์โหลด

1 กรกฎาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการบริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ NewsCenter พร้อมบริการแจ้งข่าวผ่านอีเมล ระยะเวลา ๖ เดือน

ดาวน์โหลด

26 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

26 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำวีดิทัศน์เวทีสร้างความเข้าใจการคัดกรองนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ๓ ภูมิภาค

ดาวน์โหลด

26 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ._โครงการจัดทำเสื้อเพื่อสนับสนุนกระบวนการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองนักเรียนยากจน

ดาวน์โหลด

21 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสร้างการรับรู้ผ่านความถี่ในการเผยแพร่สื่อออนไลน์ (Post Boosting)

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิต Clip Video เพื่อสื่อสารถึงการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสของเด็ก จำนวน ๑ clip

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง_กสศ. โครงการบริการติดตั้งอุปกรณ์และวางระบบห้องประชุม ณ สำนักงาน กสศ. จำนวน ๕ ห้อง

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบห้องประชุมสำนักงาน ขนาด M ห้องที่ ๑

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการออกแบบกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตวิดีทัศน์การดำเนินงานแผนงานหลัก กสศ. จำนวน ๖ ตอน

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างผู้จัดการเพื่อการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

20 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

17 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิดีทัศน์ถอดบทเรียนโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง จำนวน ๙ ตอน

ดาว์นโหลด

17 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการออกแบบแนวคิดภาพและวาดกราฟิตตี้ (พร้อมอุปกรณ์)

ดาวน์โหลด

13 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

13 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูร่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

13 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำวีดิทัศน์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป้นครูร่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

ดาวน์โหลด

12 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 12

ดาวน์โหลด

12 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำวีดิทัศน์สรุปแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

6 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center

ดาวน์โหลด

4 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตวิดีทัศน์การเดินทางของครูผู้นำทางโอกาสไปสู่เด็กโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ดาวน์โหลด

4 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตหนังสือรายงานประจำปีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

4 มิถุนายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด

30 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) กสศ.

ดาวน์โหลด

30 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนงานกลั่นกรองเอกสารผู้บริหาร กสศ

ดาวน์โหลด

29 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับรองรับทีม Callcenter กสศ.

ดาวน์โหลด

29 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตหนังสือรายงานประจำปีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

24 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา

ดาวน์โหลด

24 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเผยแพร่วีดิโอชุดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กยากจนพิเศษ

ดาวน์โหลด

21 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนยากจน

ดาวน์โหลด

21 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารเวทีสาธารณะส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียนยากจนในระบบ

ดาวน์โหลด

21 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

21 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสังเคราะห์และผลิตวีดิโอชุดอุปสรรคทางการศึกษาของเด็กยากจนพิเศษ

ดาวน์โหลด

10 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารประกอบการประชุมชุดที่ ๒

ดาวน์โหลด

7 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ พื้นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้สู่การเสริมสร้างคุณภาพของครู

ดาวน์โหลด

1 พฤษภาคม 2562ประกาศราคากลาง กสส. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) กสศ. สำหรับพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลด

24 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดสรรเงิน

ดาวน์โหลด

22 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center

ดาวน์โหลด

22 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ เฟสที่ ๓

ดาวน์โหลด

22 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตวิดีทัศน์รายงานประจำปีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

22 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบ Sticker สำหรับนักเรียนด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ดาวน์โหลด

11 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (จัดทำแผนสื่อสารสำหรับช่องทางสื่ออิเลคทรอนิกส์)

ดาว์โหลด

11 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผลิตชุดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ (Exhibition Kids) จำนวน ๖ ชุด

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการควบคุมงานก่อสร้าง รื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่งภายใน งานระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงาน กสศ. อาคารบี

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารโดยใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคภาคทางการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประเด็นสาธารณะ

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารออนไลน์ ระยะที่ ๑

ดาวน์โหลด

9 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดพิมพ์หนังสือ จากนับหนึ่งจนถึงวันนี้ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ

ดาวน์โหลด

3 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร

ดาวน์โหลด

3 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล (FAQ) และรายงานผลข้อมูล (Report) สำหรับงาน Call Center

ดาวน์โหลด

3 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center

ดาวน์โหลด

3 เมษายน 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการอุปกรณ์ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อถ่ายทำสารคดีเส้นทางสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

28 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตนิทรรศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

28 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงพัฒนาและจัดทำระบบคัดกรองความยากจน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระยะที่ ๒

ดาวน์โหลด

28 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ดาวน์โหลด

28 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน กสศ.

ดาวน์โหลด

27 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ รื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่งภายใน งานระบบ และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงาน กสศ.

ดาวน์โหลด

22 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตวิดีทัศน์เพื่อสื่อสารผลผลิตโครงการเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

19 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ.

ดาวน์โหลด

19 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์การจัดสรรเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขสังกัด อปท. และ ตชด.

ดาวน์โหลด

18 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 11

ดาวน์โหลด

12 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาและจัดทำระบบคัดกรองความยากจน สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

12 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการ Server รองรับการใช้งานระบบบริจาคของเว็บไซต์ กสศ.

ดาวน์โหลด

12 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตแผ่นพับเพื่อสื่อสารผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการพัฒนาทักษะ

ดาวน์โหลด

11 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสื่อสาร (Creative and Research Brief Fee)

ดาวน์โหลด

11 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำวิดีทัศน์ชี้แจงโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

11 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบ Customer Relationship Management

ดาวน์โหลด

11 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิดีทัศน์แนะนำคู่มือระบบคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน นักศึกษา โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

8 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

8 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาสายอาชีพ โครงทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ความยาว 3-5 นาที พร้อมเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย

ดาวน์โหลด

4 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำข้อมูล ประมวลผล และสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศ

ดาวน์โหลด

4 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบนิทรรศการถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษ

ดาวน์โหลด

4 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. สนันสนุนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Q-info ของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด

4 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสส._โครงกจัดทำและประมวลผลข้อมูลนักเรียนต้นภาคเรียน และปลายภาคเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพโรงเรียน

ดาวน์โหลด

1 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. บริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ NewsCenter พร้อมบริการแจ้งข่าวผ่านอีเมล์

ดาวน์โหลด

1 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center

ดาวน์โหลด

1 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

1 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการลงพื้นที่ถอดบทเรียน เพื่อจัดทำเนื้อหาหนังสือถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กยากจนพิเศษ และดำเนินการผลิต

ดาวน์โหลด

1 มีนาคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการเช่าพื้นที่เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศและจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

25 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. จัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๑๐

ดาวน์โหลด

21 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการประสานงานด้านการสื่อสารและสนับสนุนการจัดทำโครงการจัดสรรเงิน

ดาวน์โหลด

20 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน กสศ. สำหรับงวดปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

18 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ดาวน์โหลด

7 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและระบบสารบรรณสำนักงาน

ดาวน์โหลด

5 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

ดาวน์โหลด

5 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารโดยใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

5 กุมภาพันธ์ 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. จัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงระบบและประมวลผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ

ดาวน์โหลด

30 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตชุดของที่ระลึก กสศ.

ดาวน์โหลด

30 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตนิทรรศการทักษะการสอน ห้องเรียนแห่งอนาคต พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

ดาวน์โหลด

23 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. (ฝั่งอาคารเอ) จำนวน ๑๒ เดือน

ดาวน์โหลด

15 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ โครงการพัฒนา และจัดทำระบบรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

9 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการพิธีเปิดงานอุดหนุนเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ดาวน์โหลด

8 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center

ดาวน์โหลด

7 มกราคม 2562ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการระบบ Payroll Outsourcing & Employee Self-Service

ดาวน์โหลด

28 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๙ (จำนวน ๗ เครื่อง)

ดาวน์โหลด

28 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการออกแบบและผลิตนิทรรศการเปิดประตูสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

28 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง_กสศ._โครงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน กสส.

ดาวน์โหลด

21 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ SMS

ดาวน์โหลด

20 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. บริการ Server รองรับระบบบัญชี

ดาวน์โหลด

13 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสารคดีนักเรียนยากจนขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

13 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนขั้นตอนการจัดทำข้อมูลโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

ดาวน์โหลด

13 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตวิดีทัศน์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

12 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง_กสศ._โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๘

ดาวน์โหลด

7 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๗

ดาวน์โหลด

3 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร กสศ. (Corporate Identity)

ดาว์โหลด

3 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. พัฒนาระบบบริหารโครงการ กสศ. เฟสที่ 2

ดาวน์โหลด

3 ธันวาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ.จัดหาระบบและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดูแลจัดการภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

30 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการงานเปิดตัว กสศ. เดินหน้าประเทศไทย ด้วยการสร้างความเสมอภาค

ดาวน์โหลด

30 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการระบบแสง สี เสียง งานเปิดตัว กสศ. เดินหน้าประเทศไทย ด้วยการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

30 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการงานออกแบบ และผลิตโครงสร้างนิทรรศการความเหลื่อมล้ำทางการศึกาษาจากตัวเลขสู่ตัวตน

ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการระบบอีเมล์สำนักงาน

ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์สำนักงาน

ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารโดยใช้องค์ความรู้

ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคนเมืองและคนชั้นกลาง

ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการสนับสนุนและบริหารจัดการดูแลการออกแบบกราฟฟิค กสศ.

ดาวน์โหลด

22 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดาวน์โหลด

15 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดสิทธิประโยชน์

ดาวน์โหลด

12 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ จัดหาบริการ Service Desk Support

ดาวน์โหลด

12 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

ดาวน์โหลด

7 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๗

ดาวน์โหลด

7 พฤศจิกายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ.โครการเช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารสำนักงาน จำนวน ๑๒ เดือน

ดาวน์โหลด

31 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. ออกแบบสำนักงาน (ส่วนเดิมและส่วนขยาย)

ดาวน์โหลด

29 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน การจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ

ดาวน์โหลด

26 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๖

ดาวน์โหลด

24 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องประชุม ๑ ในสำนักงาน กสศ.

ดาวน์โหลด

19 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. เช่าพื้นที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส่วนขยาย

ดาวน์โหลด

18 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

ดาวน์โหลด

12 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

8 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร จำนวน ๑๒ เดือน

ดาวน์โหลด

8 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. ผู้จัดทำประกาศงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบทรัพยากรบุคคลของ กสศ.

ดาวน์โหลด

8 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุน

ดาวน์โหลด

4 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำระเบียบเพื่อการบริหารงานสำนักงาน

ดาวน์โหลด

4 ตุลาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำระเบียบและระบบทรัพยากรบุคคลของ กสศ

ดาวน์โหลด

24 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

24 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการ onsite service , managed service และ Link

ดาวน์โหลด

24 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการ cloud as a service, equipment as a service, Hardware

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสังเคราะห์ข้อมูลผลิตแอนิเมชั่น และนิทรรศการงานแถลงนโยบาย

ดาวน์โหลด

17 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบริการระบบมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ NewsCenter

ดาวน์โหลด

13 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

12 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัคร ผจก.กสศ.ผ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน ๒ ฉบับ

ดาวน์โหลด

5 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และรักษาพยาบาล บุคลากร กสศ.ประจำปีงบประมาณ 62

ดาวน์โหลด

4 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและจัดทำชุดนิทรรศการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

ดาวน์โหลด

 

3 กันยายน 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำข้อมูลและแผนที่ GIS จำนวนประชากรเด็กและเยาวชนนอกระบบและในระบบการศึกษา

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (จัดทำรายงานตรวจสอบบัญชีโครงการ)

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. ผลิตวิดีทัศน์การประชุมเพื่อรับฟังความเห็น พรบ. กสศ.

ดาวน์โหลด

25 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นคว้าเรื่องการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ดาวน์โหลด

24 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำวีดิทัศน์ผลการรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค

ดาวน์โหลด

23 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ ระยะที่ ๑

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. ผู้เชี่ยวชาญการจัดทำแผนงบประมาณและระบบบัญชีการเงิน กสศ.

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. สื่อมวลชนสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

9 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. สื่อมวลชนสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

9 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง จัดพิมพ์หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ๙ เล่ม ๙ เส้นทาง 

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. พัฒนาเว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) www.EEF.or.th

ดาวน์โหลด

9 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง จัดทำรายงานตรวจสอบบัญชีชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด

9 สิงหาคม 2561ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสร้างการตระหนักรู้และเชิญชวนประชาชนร่วมชี้เบาะแสเด็กขาดโอกาสในพื้นที่

ดาวน์โหลด

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2