ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่หัวข้อดาวน์โหลด
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาคทางการศึกษา ได้มีโครงการ จ้างพัฒนาระบบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเว็บไซต์และโซเชี่ยวมีเดีย เพื่อส่งเเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วม โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-แมงก้า-แมงโก้-จำกัด.pdf

18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร ๒๐ บาท ที่ทำง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ (จ.ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เอไอเอ-จำกัด.pdf

18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ (จ.อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ โครงการจัดจ้างบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001013_บริษัท-เรียล-คอนซัลเทชั่น-ประเทศไทย-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001012_บริษัท-กรุงเทพคลังเอกสาร-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001010_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวิดีโอ ความปลอดภัยในเด็ก ศูนย์เด็กเล็กประถมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001009_นายอังคาร-ฤทธิพรัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Server เชื่อมต่อข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001008_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001007_บริษัท-ซุปเปอร์สามารถ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารช่วยเหลือภายใต้การช่วยเหลือเด็กนอกระบบหรือเด็กยากจนพิเศษระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001006_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่จะนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001005_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001004_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001003_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการลงพื้นที่คัดกรองความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001002_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001001_บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัย สังเคราะห์ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001000_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเข้าใช้งาน Dashboard อธิบายข้อมูลการดำเนินงานของกสศ. รวมไปถึงการรักษาดูแลรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000999_บริษัท-บุญมีแล็บ-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบและอุปกรณ์สารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000998_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดประชุมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000997_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดประชุมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000996_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เอเอ็มอาร์-เอเชีย-จำกัด.pdf

16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบงบการเงิน กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-สอบบัญชีธรรมนิติ-จำกัด.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-บุ๊คสเคป-พลัส-จำกัด.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ดีน่าดู-มีเดีย-พลัส-จำกัด.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสังเคราะห์บทเรียนศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จุฬากรณ์-มาเสถียรวงศ์.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_นายสามารถ-สว่างแจ้ง.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-เนชั่น-โพส-จำกัด.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000993_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-วัน-อินฟีนิตี้-ครีเอทีฟ-จำกัด.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อพื้นที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000992_บริษัท-เฟล็กซ์-โซลูชั่นส์-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบติดตามนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000991_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ (จ.สตูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000990_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000989_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000987_นางสาวสุบงกช-สุขแก้ว_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค์บริจาคช่วยน้องอิ่มท้องในสถานการณ์โควิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000985_บริษัท-แรบบิท-ดิจิทัล-กรุ๊ป-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000984_บริษัท-วีดู-ไอที-เซอร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการ ออกแบบ และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000983_บริษัท-แอทไวส-คอลซัลติ้ง-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เพื่อสื่อสารเด็กเปราะบางหรือครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000982_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000981_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000980_นางสาว-สิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antivirus ชุดที่ 2 (Trand Marcro) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000979_บริษัท-เอเอ็มอาร์-เอเชีย-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค (ชุดวิดีโอแนะนำองค์กรย่อยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000978_บริษัท-ดูพลิเคท-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000977_บริษัท-วัน-อินฟีนิตี้-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เรื่องราวสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการจัดการความรู้และสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระปวงชนเพื่อการศึกษาผ่าน The reporters โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อคลิป แปลคลิปเป็นภาษอังกฤษ ลงภาษาอังกฤษพร้อมซับไตเติล ภายใต้โครงการตัดต่อคลิป แปล และลงเสียงบรรยายภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยวิธีเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ website หลังการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยวิธีเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการการดำเนินงานเพื่อเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุด2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมชั้นสูง รุ่นที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปเพื่อยกระดับศักยภาพนักเรียนทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจงสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสร้างเครือข่ายเพื่อการซศึกษา ยกระดับศักยภาพนักเรียน นักศึกษาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิโอเพื่อรณรงค์สื่อสารโครงการทุนสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง.pdf

14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมคลิปข่าวประชุมวิชาการนานาชาติฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเนื้อหาและการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เจตนาดี-รีพับลิค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก.pdf

14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายความร่วมมือ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร.pdf

14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแนะยนำโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ RPA โดยเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Meeting และติดตั้งชุดไมค์ Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการออกแบบและผลิตสื่อดครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความเหลือมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเนื้อหาข้อมูลโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000950_นางสาวพวงเพชร-สุพาวาณิชย์_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการงานประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนการดำเนินงานของ Equity Lab รวมไปถึงการกำหนดลักษณะบุคลิกภาพในการสื่อสารและแผนกลยุทธที่จะใช้สื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000949_นางสาว-วิลาสินี-สุวรรณมณี_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างศักยภาพและสื่อสารเล่าเรื่องราวผ่านเด็กทุน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000948_บริษัท-ซุปเปอร์สามารถ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000947_บริษัท-ซุปเปอร์สามารถ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือการเรียนรู้ตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000946_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000945_บริษัท-ซีเอ็นเค-เทค-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการการเงินและพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000944_บริษัท-สกาย-แอสเซ็ท-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการสนับสนุนการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000943_บริษัท-ทูมีนา-จำกัด_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000942_นางสาว-ทินสิริ-ศิริโพธิ์_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารจัดการงานระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000941_นาง-วิภาวี-บุรุษหงส์_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Server ระบบ Backup ฐานข้อมูล CCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000940_บริษัท-แอนวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Server จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000939_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Microsoft Office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000938_บริษัท-วีดู-ไอที-เซอร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Server ระบบ eBudget โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000937_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000936_นาย-สามารถ-สว่างแจ้ง_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาและค้นหาผู้นำทางสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000935_บริษัท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารและเผยแพร่เรื่องราวเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000934_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่า Cloud Server และ Email Sender Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000933_ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล-อโยเดีย_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด.-10_09_63.pdf

10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารการตลาดให้แรงงานด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-เจ-บิ๊กส์-เทรดดิ้ง-จำกัด.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานองค์ความรู้ด้านเมืองแห่งการเรียนรู้และกรอบแนวทางการดำเนินงานเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับประเทศไทยเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000912_มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-รอลงนาม.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาสถานที่จัดเก็บชุดนิทรรศการ พื้นที่ 30 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000911_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานและบริหารจัดการช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000910_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ CCT Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000909_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวปริศนา-ลาเหล่า-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่อลิขสิทธิ์ค่าบำรุงรักษาซอฟร์แวร์ ของระบบ Microsoft Dynamics AX 2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000908_บริษัท-อินโนวิซ-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการรักษาระบบ ERP (Microsoft Dynamics AX 2012) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000907_บริษัท-อินโนวิซ-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารจัดการงาน call center สนับสนุนข้อมูลแก่สาธารณะ ภายใต้โครงการจัดจ้าง call center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000906_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000905_บริษัท-ฟูจิ-ซีร็อกซ์-ประเทศไทย-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาและรวบรวมประเด็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000904_บริษัท-ชัดแจ้ง-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

9 กันยายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร.pdf

8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำออกแบบและผลิตรูปแบบเนื้อหาและบริหารจัดการเฟสบุ๊ค กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000890_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างServer ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (สพฐ. และ กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000889_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการออกแบบ Artwork เพื่อสื่อสารและรณรงค์ช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000888_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000887_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000873_บริษัท-บางกอกบุรี-ครีเอทีฟเฮ้าส์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Phenomenal Learning From Finland ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000875_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Helping Children Succeed ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000874_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Prepared What Kids Need for a Fulfilled Life ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000878_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000876_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Empowered Educations ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000877_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือสำหรับสถานศึกษาในช่วงโควิด ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000872_บริษัทพงษ์วรินการพิมพ์-จำกัด_นางสาวนรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Poor Student Rich Teaching ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000871_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

2 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อร้องและทำนองเพลงเพื่อรณรงค์สื่อสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000865_บริษัท-เอช-พี-เอ็ม-พี-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

2 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000866_บริษัท-เอวีวัน-เน็ตเวิร์ค-แอนด์-เซอร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ กสศ. ในระบบนิเวศน์การศึกษาในโลกปัจจุบันและอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-โรแลนด์-เบอร์เกอร์-จำกัด.pdf

1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดส่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000857_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000858_บริษัท-แมวขยันดี-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างServer รองรับระบบ E-office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000859_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานบัญชีข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000860_นายกนิษฐ์-ศรีเคลือบ_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Server รองรับระบบ Granting System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000861_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารของสำนักพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีม Live การประชุมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาหน่วยสนับสนุน CCT Monitor และผลิตวิดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยสนับสนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างLicense MS SQL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อแนะนำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำงานออกแบบและพัฒนาโครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์เชื่อมโยงระบบรับบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource)เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบงานศูนย์สัญญาในโครงการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำสัญญาโครงการภาคีร่วมดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000840_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการอัพเกรดจาก G Suite Business เป็น G Suite Enterprise โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000841_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย สแกนโลโก้ กสศ. จัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมสถานที่จัดเก็บ รวมถึงประสานงาน ติดต่อเพื่อขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000842_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับการระดมทุน ครู และเด็กเปราะบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000844_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มความเร็ว Internet สำหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-ซิมโฟนี่-คอมมูนิเคชั่น-จำกัด.pdf

27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ กสศ. และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน CCT Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000833_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000834_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000835_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000836_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 โดยธีเฉพาะวิเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000837_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000828_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชุมโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000829_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการ และบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000831_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000830_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

26 สิงหาคม 2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกวดราคาซื้อจัดวื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น.pdf

25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบติดตามสถานศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000822_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร ประสานงาน และจัดส่งเอกสารเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000823_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000824_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคารเอส.พี. ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000825_บริษัท-นอร์ธพลัส-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ประกาศ.pdf

25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000826_นายอเนก-ปิ๋วธัญญา_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโลโก้โครงการวิจัย วสศ.5 โครงการพร้อมการย่อยเนื้อหาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000827_นาน-วีรพล-เจียมวิสุทธิ์_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจาการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000815_บริษัท-ไทย-บรอดคาสติ้ง-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000816_บริษัท-บางกอก-โพสต์-จำกัด-มหาชน_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ Thaipublica.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000817_บริษัท-ไทยพับลิก้า-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์และ Twitter เพื่อติดตามการเข้าถึงในงานประชุมวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000818_บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาตร์-ประกาศ.pdf

24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000819_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-ห้องหุ้นสุข_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เมอร์ลินส์-โซลูชั่นส์-อินเตอร์แนชั่นนัล-จำกัด.pdf

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการใช้งานของสำนักงาน กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เอ็กซ์เซล-ลิงค์-จำกัด.pdf

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (สพฐ และ กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-ซีดีจี-ซิสเต็มส์-จำกัด.pdf

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อะัฒนาทักษะครูสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่๒๑ และติดตามห้องเรียนหลังการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติฯในสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดส่งเอกสารให้นักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดส่งเอกสารให้สถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

20 สิงหาคม 2563ประกวดราคาจ้างสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารการตลาดให้แรงงานด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกวดราคาจ้างสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์.pdf

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานออกแบบ พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-มหาชุมชน-จำกัด.pdf

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบ Social Monitoring บน Social media ภายใต้โครงการจ้างเหมาบริหารติดตามข่าวสาวเกี่ยวกับ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยประเมิน Campaign ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Workshop การใช้งานระบบ iSEE ๒.๐ให้กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม Start up ภายใต้โครงการสำรวจเรื่องผลกระทบหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการ Server Security Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ปีการศึกษา๒๕๖๓ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัด สพฐ.และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศCCTปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือสำหรับสถานศึกษาในช่วงโควิด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000774_บริษํท-พงษ์วรินการพิมพ์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง.pdf

18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบสำหรับการติดตาม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000775_บริษัท-นนทกิตตน์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก.pdf

18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานโครงการ ภายใต้สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (สิงหาคม 2563-13 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000776_นางสาวศศินิภา-อุทัยสอาด_นางสาวธันว์ธิดา-วงศ์ประสงค์.pdf

18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสำหรับสถานศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000777_บริษัท-นนทกิตตน์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก.pdf

18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการ Outsystem (ระบบสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000778_บริษํท-เวอร์ชอล-ลิ้งค์-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

18 สิงหาคม 2563ประกวดราคาจ้างวางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ กสศ. ในระบบนิเวศน์การศึกษาในโลกปัจจุบันและอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกวดราคาจ้างวางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ-กสศ.-1.pdf

18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-มีไฟร์โซลูชั่น-จำกัด.pdf

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จังหวัด ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เพื่อสื่อสารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ (โรงเรียนบ้านช่องในมิตรภาพที่ ๑๒๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม(งานตกแต่งภายในและงานระบบ)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบหาช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ โครงการ Cyber security Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบและแนวทางการมอบรางวัลครู Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบและแนวทางการมอบรางวัลครู Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะ

ดาวน์โหลด

17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

 

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด-2.pdf

14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร วสศ. และ Equity Lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000754_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการโชคดีที่มีครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000753_นายพงศธร-ศรีคำภา_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำได้ง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000752_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการระดมความร่วมมือจัดหาของขวัญเพื่อน้องตอนเปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000751_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000750_บริษัท-ซุปเปอร์อูเบอร์-ฟิล์ม-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000749_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000748_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000747_บริษัท-บางกอกบุรี-ครีเอทีฟเฮ้าส์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000746_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000745_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม-1.pdf

13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000744_นางสาวสุวิชล-สีนิล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

10 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือสำหรับสถานศึกษาในช่วงโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000737_บริษัท-พงษ์วรินการพิมพ์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

10 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000736_นางสาวชุติมา-ไทยเจริญ_นางสาวปริศนา-ลาเหล่า-รอลงนาม.pdf

7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฎิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 2 สังกัด (อปท.,ตชด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000727_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฎิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000726_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000725_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขช่องทางการสื่อสาร Line official account คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000724_นางสาวชุติวีร์-โตมี_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000719_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-รอลงนาม.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลนักเรียนเฉพาะกิจ ภาตใต้โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000718_บริษัท-ซูเปอร์โพล-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-รอลงนาม.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000716_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิต key visual ส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000717_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมภายในกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_นางสาวปาริชาติ-สกุลภาพนิมิต.pdf

5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ กสศ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000714_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Poor Student Rich Teaching ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000713_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่ ออกแบบและผลิตคลิประบบ iSEE 2.0 เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000712_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร-รอลงนาม.pdf

5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน workshop การใช้งานระบบ iSEE 2.0 ให้ภาคเอกชนและเครือข่ายการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000710_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร-รอลงนาม.pdf

5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริหารจัดการ Line official account โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer CCT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000711_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

4 สิงหาคม 2563ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศกสศ.-ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่สำรวจเพื่อสื่อสารนักเรียนที่ได้รับทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเตรียมของให้น้องต้อนรับน้องกลับเข้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่จัดทำวิดีโอ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

3 สิงหาคม 2563ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศกสศ.-ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf

3 สิงหาคม 2563ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขช่องทางการสื่อสาร Facebook Fan page โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการสรุปภาพรวมและเนื้อหาการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ช่องทางการสื่อสาร Line official account และFacebook Fan page โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขช่องทางการสื่อสาร Line official account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000691_นางสาวสุวิชล-สีนิล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

30 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนำเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเผยแพร่ทำความเข้าใจกับพนักงานและลูกจ้าง สำหรับการปฐมนิเทศ และแนะนำบุคลากร กสศ.ในรูปแบบ๒D Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

30 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการดำเนินงานจัดจ้าง และจัดทำสัญญาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

29 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-อินโฟเสิร์ช-จำกัด.pdf

29 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนวัตกรรมและเผยแพร่งานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

29 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งตรงกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จาก กสศ.เพื่อสื่อสารสาธารณะ ระยะ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และphoto album ภายใต้โครงการจ้างจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อเผยแพร่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-แอดวานซ์-ออดิท-ทีม-จำกัด.pdf

24 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแนวคิดวิดีโอเพื่อสื่อสารนักเรียนทุพโภชนาการ หรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

23 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000671_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม-1.pdf

22 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการดำเนินงานของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

22 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับผู้รับทุนโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

20 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

20 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเด็กจากเงินบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

20 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารระบบบริการมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ Newscenter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายรูปเพื่อสื่อสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-ดาต้าฟาร์ม-จำกัด.pdf

15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพนธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000652_บริษัท-คีคอินเตอร์เทรด-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์และเครดิตในการใช้งานบริการ Google Cloud Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000643_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปริญัติ-ลิมปิทีปราการ-รอลงนาม.pdf

15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000647_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000646_บริษัท-มาตาการ-พิมพ์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำชุดอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer หรือ CCT)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000645_บริษัท-ดูพลิเคท-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000644_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดการเฟสบุ๊ค กสศ. จำนวน 2 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด-1.pdf

14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนไม่ต่ำกว่า ๗๐ หน้า ๒สี สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร ชุดสำหรับนักเรียน สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๒ และ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร ๒๐ บาท ที่ทำได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

13 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานเพื่อจัดเวทีและจัดทำคลิปทุนตรีโทเอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000625_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถเพื่อความมีส่วนร่วมหรือระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000627_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาชุดคู่มือและเครื่องมือการสอนด้านข้อมูลวิทยาการ(Data Science)ต้นแบบให้กับบุคลากร ครูและนักเรียนวิทยาลัยสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

9 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อZoom Meeting ชุดที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

3 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000613_บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

 

3 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานระดมการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000612_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางผลิพร-ธีญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-เคพีเอ็มจี-ภูมิไชยที่ปรึกษาธุรกิจ-จำกัด.pdf

2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000616_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

1 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในแบบเร่งรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000599_บริษัท-โปรเฟสชันนัล-อินเทอนัล-ออดิท-เซอร์วิส-จำกัด_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

30 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์พื้นที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000601_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-รอลงนาม.pdf

30 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000600_บริษัท-บียอนด์-พับลิสซิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม-1.pdf

29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด.pdf

29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร รณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชน เพื่อความร่วมมือผ่านแคมเปญ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด.pdf

29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาสิทธิ์การใช้บริการ Tableau Online สำหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000591_บริษัท-เอส-เทลลิเจนซ์-จำกัด_นายปริญัติ-ลิมปิทีปราการ-รอลงนาม.pdf

29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรับสมัครนักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000590_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวขวัญตา-ทรัพย์สินบูรณะ-รอลงนาม.pdf

26 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ประจำสำนักงาน พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000587_นายทวีศักดิ์-นิรตานนท์_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-รอลงนาม.pdf

26 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแถลงข่าวกิจกรรมส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000586_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

26 มิถุนายน 2563ประกาศู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิรกรรมเพื่อการสื่อสารส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000585_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯในสถานการณ์Covid-๑๙ของสถานศึกษาในระบบCCTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานแถลงข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหา.pdf

23 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครูทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

23 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000569_บริษัท-ฟูจิ-ซีร็อกซ์ประเทศไทยจำกัด_ปวิทย์-พรศิริ-พิทยาธร.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และสื่อสารระดมความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ Workpoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000568_บริษัท-ไทย-บรอดคราสติ้ง-จำกัด_เอกชัย-จั่นทอง.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งแพลตฟอร์มสร้างเสริมสมรรถนะด้วยระบบที่ช่วยให้อาชีวศึกษามองเห็นทักษะที่ขาดหายไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000567_บริษัท-เบส-เพลย์เฮ้าส์-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งพื้นที่ให้กับเยาวชน ที่มีความสามารถนอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ขาดโอกาส และไม่มีพื้นที่ให้กับเขาได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000566_บริษัท-นอกเส้น-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน-1.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแอพลิเคชั่นฝึกการพูดและการออกเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยินทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000565_บริษัท-วันม๊อบบี้-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding และ Data Sci โดยเน้นในส่วนของการใช้งาน เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเด็กอาชีวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000564_บริษัท-ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมพัฒนาการอ่านให้กับเด็กอายุ 0-3 ขวบ ด้วยนวัตกรรมการจัดการผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000561_บริษัท-สร้างสรรค์-อินเตอร์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000562_บริษัท-เอ็ดเวอเรสต์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานักเรียน และครู เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแนวบูรณาการ โดยเน้นการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน และทรัพยากรชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000563_บริษัท-ไดนามิก-เลิร์นนิ่ง-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้และกระบวนการให้ความรู้ นักศึกษา ครู ในการรับมือและพัฒนาเด็กเกี่ยวกับปัญหาสภาพจิตใจและการถูกรังแกในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000560_บริษัท-มายด์เซ็ทเมคเกอร์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เสริม จำนวน 2 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000559_บริษัท-สหสามัคคีบริการ-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

16 มิถุนายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

16 มิถุนายน 2563ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนแก้ไข เว็บไซต์www.eef.or.th ภายใต้โครงการเช่าชั่วโมงเนตเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเฟซบุ๊ค กสศ.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

15 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

12 มิถุนายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก.pdf

11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานบริการจัดการงานเอกสาร ด้านงานตรวจรับพัสดุ 1 อัตราจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000541_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ลงนามแล้ว.pdf

9 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไปต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเนื้อหาสื่อสารองค์กรหรือเนื้อหาเพื่อสร้างความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

5 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการจัดทำแผนงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน-ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000519_นางสาววรัญญา-ศรีเสวก_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000524_บริษัท-วินทูเกเตอร์-จำกัด_นางโสฬวี-คงวัฒน์-รอลงนาม.pdf

4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ User Interface Website ให้กับเว็บสถาบันวิจัย (research.eef.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000526_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานกลไกการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ กสศ.โดย Call Center โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000521_นางงามจิตต์-จันทรสสาธิต_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000520_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (บริหารจัดการถ่ายทอดสดและถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุม) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-เอ็น.ซี.ซี-อินเตอร์เนชั่นแนล-อีเว้นท์-จำกัด.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจำทำคลิปประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000515_นายสมชาย-แซ่เล้า_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม-1.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานต่างประเทศโครงการการจำดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000514_นางสาวปัณรวีย์-อุยานันท์_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและลงทะเบียนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000513_บริษํท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบการติดตามทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000512_วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000511_นางสาวสุชาดา-สุนทรเวช_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

29 พฤษภาคม 2563ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

28 พฤษภาคม 2563ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-Outsource.pdf

28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดียโดยผ่านศิลปินนักแสดง กลุ่มผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการสื่อสารการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้สนับสนุนและประสาน ดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเนื้อหาบนเฟซบุ๊คเพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาครูดี ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนโครงการ PDPA(Personal Data Protection Act)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานเครือข่ายในชุมชนและจัดทำระบบคูปองเพื่อการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกราฟฟิคที่ย่อมาจากงานวิชาการหรือกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วสศ.ไม่ต่ำกว่า10ชิ้นต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เสริมของห้องประชุม PMCA ในรูปแบบ Video Conference ชุดที่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนโครงการPDPA (Personal Data Protection Act)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

26 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น Ground war โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-เดอซัน-จำกัด.pdf

25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวีดีทัศน์ ประวัติความเป็นมา กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000492_บริษัท-อันโนน์พรีเซนต์-โปรดักชั่น_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สนง.การส่วน Service Desk และสนับสนุนโครงการ PDPA และ iso27001 ภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000491_นายอาม-ศรีมาลา_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานระบบสารสนเทศขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000490_นายวิโรจน์-โชควิวัฒน_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

25 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000489_นายนรินทร์-ฉันทะวุฒิพงศ์_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด.pdf

22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบกับฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000476_นายพานิช-ทศพรสัมพันธ์_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุด DASHBOARD แสดงผลการวิเคราะห์ชุดข้อมูล กลุ่มเด็กยากจน และเด็กยากจนพิเศษ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-บุญมีแล็บ-จำกัด.pdf

22 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ (30 ปี ปวงชนเพื่อการศึกษา) และทำสื่อนิทรรศการแบบเสมือนจริง (3 มิติ) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษํท-มอนสเตอร์เดฟ-จำกัด.pdf

21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารโครงการภายใต้ภาวะโควิด เช่น บทความ ข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000478_บริษํท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารทางโทรทัศน์และเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่โครงการในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000477_บริษํท-แรบบิท-ดิจิทัล-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือแรงงานยากจนด้อยโอกาสหรือเด็กโอกาสภายใต้สถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000479_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาว-เสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000475_บริษํท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

21 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการแปลและเรียบเรียงเอกสารและบทความ (ENG-TH) ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 จำนวน 15ชิ้น/เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000474_นางสาวนงลักษณ์-อัจนปัญญา_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

20 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนการสื่อสารโครงการเพื่อระดมทุน โดยเผยแพร่ผ่านสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000473_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

18 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำวิดีทัศน์การทำงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000468_นางสาวสถาพร-มีเจตนา_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

15 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจนักศึกษาทุนสายอาชีพช่วงวิกฤติโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000464_บริษัท-ซูเปอร์โพล-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

15 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยจัดการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000463_บริษัท-เจตนาดี-รีพับลิค-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

13 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและโมเดลการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000462_บริษัท-ไซด์คิด-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-รอลงนาม.pdf

12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการ พร้อม CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000459_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสารภาคนโยบายทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น และการจัดทำคู่มือถาม-ตอบประเด็นความเสี่ยงองค์กร phase 1 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000458_นายอภิวัจ-สุปรีชาวุฒิพงศ์_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสาร รณรงค์ ช่วยเหลือเด็กเพื่อสร้างความเสมอภาคในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000457_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบริหารจัดการส่งสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000456_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

12 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000455_นายภานุวัฒน์-บุตรเรียง_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-รอลงนาม.pdf

8 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000452_นายกฤดิธาดา-จารุสกุล_นายวิระพงค์-ใจห้าว-รอลงนาม.pdf

8 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรงณคงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000451_นางสาวสาวิตรี-รักษาสิทธิ์_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

8 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000450_นายพิษณุ-เกษมจิตร_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

5 พฤษภาคม 2563ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคล-อโยเดีย-1.pdf

1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจเชิงปริมาณกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การวางแผนรณรงค์การสื่อสารส่วนงานระดมทุน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด.pdf

1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/บริษัท-บัณฑิต-เซ็นเตอร์-จำกัด.pdf

1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000445_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000444_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา (พฤษภาคม 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000443_นางสาวสุจิตรา-สมปาน_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

1 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์และการบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000442_นายพัฒน์-จันทะโชติ_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1 (จัดพิมพ์โปสเตอร์ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 3 แบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000441_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำระบบงานด้านบัญชี การเงินและงบประมาณกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000440_นางสาวปาริชาติ-สกุลภาพนิมิต_นายกำพล-ศรีมหาโพธิ์-รอลงนาม.pdf

30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำชุดวีดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000439_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

30 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานชุด Storytelling กลุ่มเป้าหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/PO63_000438_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเฟสบุ๊ก กสศ. Phase 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000436_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานจัดทำเอกสารของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000435_นางสาวมุกฑารีย์-ชูความดี_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบรายงานประจำปี 2562 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000434_บริษัท-โหลดดิ้ง-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ผู้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000433_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

 

29 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการจัดการงาน Call Center สนับสนุนข้อมูลแก่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000432_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

28 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อออกแบบและวางแผนแนวทางการสื่อสารของสำนักงานบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000430_นายอภินันท์-ธรรมเสนา_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

28 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่แอดมินและธุรการส่วนงานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000429_นายธนากร-เจริญศิรพรกุล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

28 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ช่วยจัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000428_นายวัลลภ-ประกอบนพเก้า_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-รอลงนาม.pdf

24 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Server รองรับระบบ ERP (ต่ออายุ) ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000421_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

24 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสาธารณะเพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในประเด็นการลดความเหลื้อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

23 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนารูปแบบกระบวนการทำงาน ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาแนวทางการใช้จ่ายเงิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

22 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000415_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

22 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000414_บริษัท-นอร์ธพลัส-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

22 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทีมสนับสนุนและประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทีมคอลเซ็นเตอร์) ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000413_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารโครงการ (PMS) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000407_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด-สัญญาจ้าง.pdf

21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแผ่นพับแนะนำโครงการ 11 ชุดของ กสศ. เพื่อสร้างความเข้าใจภารกิจและสนับสนุนภาพลักษณ์ สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000408_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งตรงกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จาก กสศ.เพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000409_บริษัท-ชัดแจ้ง-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

21 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับสื่อสารองค์กร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000406_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

20 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับ กสศ. โดยสัมภาษณ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website และ Social media ภายใต้โครงการ เผยแพร่ข่าวสารสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000403_บริษัท-โมเดิร์นดั๊ก-กรุ๊ป-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

20 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและความจำเป็นของนักเรียนทุนเสมอภาคต่อสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000404_นายกนิษฐ์-ศรีเคลือบ_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

20 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดหางานรณรงค์สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเปราะบาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000405_บริษัท-วิคทอเรียอิมเมจ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

17 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานบริเวณโซนสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ติดผนังและฝ้าในอาคารเอและบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000401_บริษัท-เอ็ม-อี-อี-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

17 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000402_บริษัท-พรอสเพอรัสพลัส-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม-1.pdf

16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานประชุมของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

16 เมษายน 2563ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000395_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคของสถานศึกษา ในระบบCCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000396_พีรพร-สินประเสริฐ_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

16 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อบริหารระบบ Social Monitoring บน Social media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000397_บริษัท-อินโฟเควสท์-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดจ้างบริหารจัดการเวทีแถลงผลงานวิชาการ และติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบและดำเนินงานจัดทำเอกสารของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ วสศ.ในห้วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000379_นางสาวปิยะนุช-บุปผา_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-รอลงนาม-1.pdf

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย Application Line official account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิขอรับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนแบบเสนอชื่อผู้รับทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ สมุดโน๊ต โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000381_บริษัท-ภาพพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creative and Critical Thinking (CCT) ของอาจารย์วิจารณ์ พานิช จำนวน 300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000385_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำวีดีโอถ่ายทำกระบวนการ Creative and Critical thinking ชุดที่ 2 และ 3 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000384_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

10 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและการประสานงานสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/PO63_000379_นางสาวปิยะนุช-บุปผา_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-รอลงนาม.pdf

7 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำโครงการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

7 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา (Education Disruption Conference, Hackathon, and Accelerator) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างวิจัยพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสังคม.pdf

2 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสื่อสารเรื่องราว กสศ.ผ่าน the reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

2 เมษายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาสายด่วน กสศ.หรือCall center เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

30 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(คนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

30 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(คนที่1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

23 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000349_นางสาวชูสะอาด-กันธรส_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ.pdf

20 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ ทุนการสอนเป็นไปได้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000348_บริษัท-อินสครู-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

20 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมการบริจาคเพื่อนำไปสู่การวางแผนการรณรงค์สื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000347_บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000338_บริษัท-แอทไวส-คอลซัลติ้ง-จำกัด_นางโสฬวี-คงวัฒน์.pdf

18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น1 ครั้งที่2 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000340_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน.pdf

18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและบริหารจัดการช่องทาง Line official ขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวนืโหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000399_บริษัท-อินสครู-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

18 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000329_นางสาวสุวิชล-สีนิล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

17 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอบตัวแบบที่ 1 (ชุดโต๊ะทำงาน โซฟา เก้าอี้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000326_บริษัทแพรคติก้า-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อจัดทำหนังสือถอดบทเรียนการประชุม Creative and Critical Thinking (CCT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000327_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ.pdf

16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000330_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเนื้อหาในการนำเสนอและสื่อสารเรื่องราวของ กสศ. ผ่านสื่อออนไลน์ The reporters โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000331_บริษัท-รีพอร์ตเตอร์-โปรดักชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง.pdf

16 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้องประชุมสำนักงานโซน Public โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000328_บริษัท-เอวีวัน-เน็ตเวิ์ค-แอนด์-เซร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

12 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำหรับผู้รับทุนโครงการพัฒนาระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000322_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นายสงกรานต์-ระวิวัลย์.pdf

11 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์และตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000321_นายปรัชญา-เพชรวิสิทธิ์_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

11 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานสัญญาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000320_บริษัท-ไนท์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

10 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์และติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/บริษัท-ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส-คอนซัลติ้ง-ประเทศไทย-จำกัด.pdf

9 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สนับสนุนการประสานงานโครงการภายใต้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมนวัตกรรมและทุนการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000311_น.ส.สุธิตา-สิทธิคุ้มวงศ์_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

9 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000310_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

9 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพิ่มเติม (เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน และตู้ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000309_บริษัท-โคคูโยอินเตอร์เนชั่นแนล-ประเทศไทย-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

6 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแนวคิดวิดีทัศน์ครูรักษ์ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000305_บริษัท-เฟรนด์-แอนด์-มานะ-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก.pdf

5 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการบริหารจัดการเอกสารการเงินในกิจกรรมของ วอศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000302_นางสาวเบญญา-คำแสน_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ.pdf

5 มีนาคม 2563ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการประสานงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000303_นางสาว-วรางคณา-สิ่งสม_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง.pdf

3 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานพร้อมเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ณ สำนักงาน กสศ. อาคารเอส พี ชั้น 13 (อาคารเอและอาคารบี) โดยวิธีคิดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000297_บริษัท-เอ็ม-อี-อี-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

3 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการออกแบบพร้อมติดตั้งป้ายนิทรรศการ และรถเข็นผลิตภัณฑ์เครื่อข่ายวาดฝัน ณ สำนักงาน กสศ. (อาคารเอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000296_ห้างหุ่นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

3 มีนาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดทำเนื้อหาวิชาการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการจัดประชุมระดับพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/03/PO63_000296_บริษัท-สามก๊ก-อีเว้น-เอเจนซี่-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์.pdf

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเนื้อหาแอพพลิเคชั่นทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย Call Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ และสติ๊กเกอร์ตกแต่งสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์สั้นและเผยแพร่ผ่านสื่อ the reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชุดวิชาประกอบฝัน 101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

28 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อ online content และวิดีโอเกี่ยวกับครู เด็ก และการระดมทุนพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ครั้งที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์(Digital Signage)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

18 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิต online content และวิดีโอ ล้านพลังคนไทย มอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Mediaโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

17 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ทำงานของสำนักงาน กสศ.ณ บริเวณโซนสำนักงาน อาคารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 กุมภาพันธ์ 2563ประกวดราคาจ้างวิเคราะห์และติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานของระบบสำหรับโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของ กสศ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding))

ดาวน์โหลด

11 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่2(เครื่องโน๊ตบุ๊ก,จอมอนิเตอร์พร้อมสาย เชื่อมต่อHDMI,อุปกรณ์คีย์บอร์ดเชื่อมต่อแบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. ณ อาคารเอส.พี.ชั้น13 (อาคารบี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

7 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาดและบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานประชุม ณ สำนักงาน กสศ. อาคารเอส พี ชั้น13 อาคารเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี 2563 ครั้งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ ส่วนเพิ่มเติม (อาคารเอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กสศ.และลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนเด็กนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานโพสต์แคมเปญระดมทุนและระบบ iSEE รวมถึง Boot poot Face กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

31 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารและจัดงานมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญปักหมุดนครนายก ภายใต้โครงการ

ดาวน์โหลด

30 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานและลูกจ้าง กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

29 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข่าวและวิดีโอสัมภาษณ์ ผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ของ The Standard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Call Center แก่สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนา Content และถอดเนื้อหาเป็นบทความออนไลน์ ประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษา ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความ และ info graphic เกี่ยวกับระบบ iSEE และเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ของ The Standard โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

24 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารงาน Project Facebook กสศ.ภายใต้โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการจัดทำสัญญารับทุนของศูนย์สัญญา กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

21 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตบอร์ดนิทรรศการเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

16 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการกระจายข่าวสาร Social media ของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

15 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

15 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการตรวจสอบและจัดทำข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข 3สังกัด สำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

14 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารเรื่องราวของ กสศ. ผ่านสื่อออนไลน์ the reporter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

13 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Server รองรับระบบ ERP(ต่ออายุ 3 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ดาวน์โหลด

10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบที่ 3 (ชุดโต๊ะทำงาน ชุดโต๊ะประชุม เก้าอี้) ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่14 เพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 Dream Rallyมุ่งสู่ฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ สมุดโน๊ต สำหรับประชาสัมพันธ์ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

10 มกราคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเวทีสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดชายแดนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Back To Top