ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่หัวข้อหมวดหมู่ดาวน์โหลดnotice_category_hfilter
19 กรกฎาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมในงานมหกรรมการศึกษาไทย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมในงานมหกรรมฯ.pdf

announcement
19 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ (Learning Platform) เพื่อสร้างสังคมสร้างสรรค์ของคนสอนและการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

procurement
18 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240723152257.pdf

procurement
18 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ โดยวิธีคัดเลือก

20240719083558656

procurement
17 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรม หลักสูตร MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240723110914.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนจัดการเสริมสร้างกระบวนการอบรมทักษะพื้นฐานชีวิตพร้อมถอดบทเรียนจากนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนจัดการเสริมสร้างกระบวนการอบรมทักษะพื้นฐานฯ

procurement
15 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการบริการ Log Management ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/ประกวดราคาจ้างโครงการบริการ-Log-Management-ของกองทุนฯ.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนจัดการเสริมสร้างกระบวนการอบรมทักษะพื้นฐานชีวิตพร้อมถอดบทเรียนจากนานาชาติ 

ราคากลาง

announcement
15 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการการจัดงานมหกรรมการศึกษาไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริหารจัดการงานมหกรรมการศึกษาไทย

procurement
15 กรกฎาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการ Log Management ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการบริการ-Log-Management-ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.pdf

announcement
12 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการอนุมัติเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรฯ

procurement
12 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนฯ.pdf

procurement
11 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
11 กรกฎาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 36

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 36

procurement_plan
10 กรกฎาคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน.pdf

monthly-procurement-summary
9 กรกฎาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 35

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 35

procurement_plan
9 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจ้างตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัย

procurement
9 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจ้างตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัย

procurement
9 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240716093818.pdf

procurement
8 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

procurement
8 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240715134524.pdf

procurement
8 กรกฎาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_โครงการจ้างผู้สอบบัญชีปี 68

announcement
8 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2568

procurement
5 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทาง กสศ. และภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240715152628.pdf

procurement
5 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนวิทยากรต่างชาติขับเคลื่อนบทเรียนจากต่างประเทศภายใต้การบ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240715145310.pdf

procurement
5 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อออกแบบประเด็นจากรูปธรรมความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่การจัดงานมหกรรมการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

procurement
5 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการรวบรวมเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Management) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240709141705.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (API) ผู้รับทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240712135011.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพิมพ์และจัดส่งสื่อเพื่อเผยแพร่การรับรู้ กระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240709134628.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษายืดหยุ่นระดับพื้นที่ (Mobile School) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240715104500.pdf

procurement
3 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567)

ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2567-30 มิถุนายน 2567)

procurement
3 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การผนึกพลังทีมเพื่อพัฒนาผลงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240708110016.pdf

procurement
3 กรกฎาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา(ปฐมวัย-ภาคบังคับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมฯ.pdf

procurement
2 กรกฎาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 34

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 34

procurement_plan
2 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผลิตเนื้อหา Best Practice เพื่อการสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240705135353.pdf

procurement
2 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240705113133.pdf

procurement
2 กรกฎาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240705095449.pdf

procurement
28 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างจัดเวทีระดมความร่วมมือเพื่อส่งต่อและสร้างโอกาสของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังการปล่อยตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240703134722.pdf

procurement
28 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240703100427.pdf

procurement
27 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240703150712.pdf

procurement
27 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการดูแลและแก้ไขปัญหาระบบรับสมัครนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240702141631.pdf

procurement
27 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มหรือพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ (Learning Platform) เพื่อสร้างสังคมสร้างสรรค์ของคนสอนและการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ราคากลาง.pdf

announcement
27 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาสู่ Thailand Zero Dropout โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240703103511.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการอนุมัติเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนระบบเดิม

แบบ-บก.06-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

announcement
26 มิถุนายน 2567(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการอนุมัติเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

procurement
26 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240703144250.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240704114227.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครองผ่าน link symphony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240704110946.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส.พี. ชั้น ๑๒ (อาคารบี) และชั้น ๑๓ (อาคารเอและบี)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนฯ-1.pdf

announcement
25 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคลากรสนับสนุนงานสำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240626152447.pdf

procurement
25 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานเลขานุการกลุ่มภารกิจ เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240626151031.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการระดมความร่วมมือส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240701154354.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มชุมชนการเรียนรู้ การศึกษายืดหยุ่น ขยายผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษายืดหยุ่น ราชบุรีโมเดล เด็กทุกคนต้องได้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240701150505.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง_กสศ.โครงการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมฯ.pdf

announcement
24 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ฯ.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอสอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240624171023.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำหนังสือทำเนียบครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240625160804.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์สัญญาเรื่องการจัดทำสัญญารับทุนโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240624152830.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240625151812.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240626110125.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการรับทุน กสศ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการสอบทานและประเมินผลฯ.pdf

procurement
20 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนจัดจ้างบริการภาษาเพื่อทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240626160301.pdf

procurement
20 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการการจัดงานมหกรรมการศึกษาไทย

ประกาศราคากลาง_โครงการบริหารจัดการงานมหกรรมการศึกษาไทย

announcement
20 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการคัดกรองสายตาและจัดหาแว่นสำหรับกิจกรรมโครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อคัดกรองทางสายตา I SEE THE FUTURE ระยะที่ 2 จังหวัดสมุทรสงคราม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการคัดกรองสายตาและจัดหาแว่นฯ.pdf

announcement
20 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง-1.pdf

announcement
19 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240626173433.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบและติดตามสัญญานักศึกษารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240621145446.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/07/20240701141258.pdf

procurement
18 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างหน่วยสนับสนุนฯ.pdf

procurement
18 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานพัฒนาคู่มือการสร้างความเสมอภาคให้กับนักเรียนด้อยโอกาสสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่กันดารห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240624102950.pdf

procurement
17 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตนิทรรศการทิศทางพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240619140434.pdf

procurement
17 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240624113338.pdf

procurement
17 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240624105929.pdf

procurement
14 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.pdf

announcement
14 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาทักษะผู้นำของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240618103054.pdf

procurement
14 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกวดราคาจ้างโครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
13 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างการรับรู้กระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240617143218.pdf

procurement
13 มิถุนายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 33

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 33

procurement_plan
12 มิถุนายน 2567(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภารกิจการทำงานของ กสศ. สำหรับการขยายผลและต่อยอดการทำงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240617152206.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง งานประชุมและกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240613113954.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี ๒๕๖๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดจ้างหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

announcement
12 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240617103847.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบประเด็นจากรูปธรรมความสำเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาและระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่การจัดงานมหกรรมการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ราคากลาง-Final.pdf

announcement
11 มิถุนายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 32

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 32

procurement_plan
10 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความรักษาความมั่นคงปลอดภัย

procurement
10 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมศักยภาพและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240611151106.pdf

procurement
10 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ประกาศราคากลาง_โครงการจ้างตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านความรักษาความมั่นคงปลอดภัย

announcement
10 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมนอกสถานที่ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240612100828.pdf

procurement
7 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ ๒๐๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศ-สำนักงาน-กสศ.pdf

procurement
7 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 27001 2022

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศราคากลาง.pdf

announcement
6 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการสื่อสาร การศึกษายืดหยุ่น ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240610142441.pdf

procurement
6 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240610135406.pdf

procurement
5 มิถุนายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนฯ.pdf

procurement
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม ของสื่อสังคมออนไลน์

procurement
5 มิถุนายน 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม-3.pdf

monthly-procurement-summary
5 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษากล่องจดหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240610112138.pdf

procurement
5 มิถุนายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหากิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์

announcement
4 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่วิดีโอสื่อสารจุดเน้นย้ำกระบวนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240606163528.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ช่วยบริหารโครงการวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240606110907.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพฯ

procurement
31 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการระบบ Call Center และ CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240605163304.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 31

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 31

procurement_plan
30 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบออกใบเสร็จรับเงินบริจาค และบริการเช่า Email Sender Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240605131426.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 30

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 30

procurement_plan
29 พฤษภาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า โครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า-โครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร.pdf

procurement
28 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240531094810.pdf

procurement
27 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการรับทุน กสศ. ปีงบประมาณ 2565-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกวดราคาจ้างโครงการสอบทานและประเมินผลฯ.pdf

procurement
27 พฤษภาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานของ โครงการรับทุน กสศ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสอบทานและประเมินผลการดำเนินงานฯ.pdf

announcement
24 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 29

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 29

procurement_plan
24 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240529143838.pdf

procurement
24 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/06/20240605133647.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 28

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 28

procurement_plan
21 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240527145024.pdf

procurement
21 พฤษภาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์ All for education ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรณรงค์-All-for-education.pdf

procurement
17 พฤษภาคม 2567ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 67 ครั้งที่ 3

procurement_plan
17 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 27

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 27

procurement_plan
17 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนการประชุมภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240524151212.pdf

procurement
17 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240524095631.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อกระดาษชำระและสเปรย์ปรับอากาศ สำหรับใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240520154629.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์แหล่งรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทยภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย –ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240521134219.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานติดตามสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240521103747.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240524102317.pdf

procurement
15 พฤษภาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา I SEE THE FUTURE ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_บริหารจัดการโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา

procurement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมภายใต้แนวคิด ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240516143845.pdf

procurement
14 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนและผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240517134632.pdf

procurement
13 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240515135145.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภารกิจ ALL FOR EDUCATION network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240516141412.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดำเนินการถ่ายทอดสดชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240514094948.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ-วสศ.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาและผลิตวิดีโอ การอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรอง นักเรียนทุนเสมอภาค สำหรับใช้งานในระบบ E-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240513110249.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน.pdf

monthly-procurement-summary
7 พฤษภาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 26

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 26

procurement_plan
1 พฤษภาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา I SEE THE FUTURE ระยะที่ 2

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 บริหารโครงการออกแบบนวัตกรรมทางสายตา

announcement
1 พฤษภาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร.pdf

announcement
30 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 25

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 25

procurement_plan
30 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจประเมินความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินและตรวจประเมินความเหมาะสมของข้อเสนอตามสัญญาของภาคีร่วมดำเนินงานของทั้ง 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240503101536.pdf

procurement
29 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสารานุกรมการศึกษาร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/05/20240502113223.pdf

procurement
26 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบเนื้อหาและผลิตนิทรรศการเส้นทางชีวิตการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240429160215.pdf

procurement
26 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 24

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 24

procurement_plan
25 เมษายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์ All for Education

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการรณรงค์-All-for-Education.pdf

announcement
25 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์ All for education ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์-All-for-education.pdf

procurement
23 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา.pdf

procurement
19 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Build Mindset for Effective Work โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240423140121.pdf

procurement
19 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240423133600.pdf

procurement
19 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 23

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 23

procurement_plan
18 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

procurement
11 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ.pdf

procurement
11 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
10 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 1 โรงเรียน 3 รูปแบบ เพื่อการศึกษาที่ยืดหยุ่นสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240417173658.pdf

procurement
10 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418160432.pdf

procurement
10 เมษายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 ผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรม

announcement
10 เมษายน 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพฯ.pdf

announcement
10 เมษายน 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อสนับสนุนนวัตกรสายอาชีพฯ.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียน นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418173819.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เปล่งแสงแปลงกาย บันทึกการเดินทางของเด็กทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240417171513.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240417163956.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418163305.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe ของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418143144.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240418140344.pdf

procurement
9 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศ-กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไตรมาส-2-ปีงบประมาณ-2567.pdf

procurement
5 เมษายน 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานฯ (TSQM)

procurement
5 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนประชาสัมพันธ์ทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240410102826.pdf

procurement
5 เมษายน 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 22

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 22

procurement_plan
4 เมษายน 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม.pdf

monthly-procurement-summary
4 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240405143102.pdf

procurement
4 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240405140510.pdf

procurement
4 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและน้ำดื่ม (ชนิดขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240409102504.pdf

procurement
3 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบเนื้อหาและจัดพิมพ์เล่มแผนกลยุทธ์ กสศ. ปี 2568 – 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240409105513.pdf

procurement
2 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนการออกแบบและพัฒนา policy tracker platform สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240410085655.pdf

procurement
1 เมษายน 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนจัดการเสริมสร้างกระบวนการอบรมทักษะพื้นฐานชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240404145045.pdf

procurement
29 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

procurement
29 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างการออกแบบแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบฯ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240402160254.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครองผ่าน link symphony โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240402153506.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฝ้าระวังและสื่อสารป้องกันความเสี่ยงทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240404140413.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตของที่ระลึกสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240404113624.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ฯ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกวดราคาจ้างโครงการ-จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการฯ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ วสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ-วสศ.pdf

announcement
28 มีนาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 21

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 21

procurement_plan
27 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240401144249.pdf

procurement
27 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการคัดกรองความยากจนด้วยการวัดรายได้ทางอ้อม ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240329094740.pdf

procurement
26 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน – ธันวาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ เดือน เม.ย.-ธ.ค. 67 (Final)

procurement
26 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ราคากลาง-Final.pdf

announcement
25 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานประชุมพิจารณาแบบเสนอชื่อทุนการศึกษา จากภาคเอกชนสานฝันให้น้องได้เรียนต่อ ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240329142659.pdf

procurement
25 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_เช่าใช้คลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

procurement
25 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตกระเป๋าผ้า กสศ. สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/04/20240401101304.pdf

procurement
25 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างฯ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะทำงานหนุนเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ-2.pdf

announcement
20 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตเสื้อเพื่อการสื่อสารโครงการการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Movement TSQM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240325140903.pdf

procurement
20 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารผลลัพธ์โรงเรียนพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240325134631.pdf

procurement
20 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240325114807.pdf

procurement
19 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบันทึกภาพ วิดีโอ และผลิตสื่อเผยแพร่งาน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240322132001.pdf

procurement
19 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ จัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการสื่อสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQM)

20240307165008_แบบ-บก.06 (2)

announcement
18 มีนาคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

procurement
18 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบงานกราฟิกเพื่อสนับสนุนงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240319153814.pdf

procurement
18 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240319145308.pdf

procurement
18 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน – ธันวาคม 2567

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 บริการสารสนเทศภาครัฐ เม.ย. – ธ.ค. 67

announcement
18 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240320105720.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการออกแบบการแสดงผลข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ.pdf

announcement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการติดตามนักศึกษาทุนที่มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาตามแผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315160152.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระบบนิเวศการเรียนรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315145316.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทดลองขยายผลและส่งต่อนวัตกรรมสังคมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315133459.pdf

procurement
14 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสื่อสารการทำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240315104928.pdf

procurement
13 มีนาคม 2567ประกวดราคาเช่าโครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกวดราคาเช่าโครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร.pdf

procurement
13 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่า Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการเช่า-Notebook-สำหรับใช้ในองค์กร-1.pdf

announcement
13 มีนาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 20

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 20

procurement_plan
12 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินฯ

procurement
12 มีนาคม 2567(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ

procurement
12 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการการขยายผลนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
12 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย

announcement
8 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนงานปัจฉิมนิเทศ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240311160903.pdf

procurement
8 มีนาคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 19

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 19

procurement_plan
7 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240311144153.pdf

procurement
7 มีนาคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ.pdf

procurement
6 มีนาคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์.pdf

monthly-procurement-summary
6 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 เช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศ

announcement
6 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240311141615.pdf

procurement
6 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240308135238.pdf

procurement
5 มีนาคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 โครงการธนาคารโอกาสเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้

announcement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความผูกพันของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306145853.pdf

procurement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแกนนำเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306132448.pdf

procurement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและงานแผนงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306112534.pdf

procurement
4 มีนาคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240306105554.pdf

procurement
29 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240304132240.pdf

procurement
29 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาชีวศึกษาสำหรับทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240304110748.pdf

procurement
29 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/20240304101948.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 18

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 18

procurement_plan
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการฯ.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ศักยภาพหน่วยจัดการเรียนรู้ ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการการบริหารจัดการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ฯ.pdf

announcement
28 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ.

procurement
27 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240228114044.pdf

procurement
23 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา(ปฐมวัย-ภาคบังคับ) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาฯ.pdf

procurement
23 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ. ชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กศศ.ฯ

procurement
22 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240223150319.pdf

procurement
22 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240228111932.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่ื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240223160359.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อสารผลลัพธ์นักเรียนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240227152125.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อ social media

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการประสานงานและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระดับภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240223140840.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมฯ.pdf

procurement
20 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 17

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 17

procurement_plan
19 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 67 ครั้งที่ 2

procurement_plan
19 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 16

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 16

procurement_plan
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการบำรุงรักษาระบบสมัครทุนและระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักเรียนทุนก้าวเพื่อน้องปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220151523.pdf

procurement
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220142647.pdf

procurement
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกิจกรรมสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายครู นักการศึกษาและภาคนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220140331.pdf

procurement
16 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อลอดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240220133500.pdf

procurement
15 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

ประกาศราคากลาง บก06 โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในฯ

announcement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซื้อสิทธิการใช้งาน Antivirus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240209143840.pdf

procurement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240212104639.pdf

procurement
8 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240212095500.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง.pdf

announcement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการฯ

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนให้แก่ทุนภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 ที่ปรึกษาและตรวจรายงานการเงินโครงการฯ

announcement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีฯ.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม.pdf

monthly-procurement-summary
6 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการอบรมและพัฒนาผู้สอบบัญชีส่วนกลางของ-กสศ-1.pdf

announcement
6 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงฯ.pdf

procurement
6 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึกต่อเนื่องระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240207145811.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างกระบวนกรสำหรับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้ แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย -ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางฯ-1.pdf

announcement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดองค์ความรู้ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนเสวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240207110735.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดพิมพ์กระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240208102202.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240207100720.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกวดราคาจ้างโครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกวดราคาจ้างโครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายฯ.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองความยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205115523.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนุบสนุนงานฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205113157-1.pdf

procurement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีที่ ๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/ประกาศราคากลาง_กสศ.-โครงการขยายผลนวัตกรรมเครือข่ายฯ.pdf

announcement
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205105701.pdf

procurement
31 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ. ชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี)

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 โครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ.ฯ

announcement
31 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรและพัฒนาแผนกลยุทธ์การสื่อสารขับเคลื่อนนโยบาย Zero Dropout โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/02/20240205100845.pdf

procurement
30 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการจัดส่งเฟอร์นิเจอร์และพัสดุ ปลายทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131104438.pdf

procurement
30 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131101557.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดนิทรรศการเพื่อรณรงค์สร้างความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131150457.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ต่อเนื่องระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131133435.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131112504.pdf

procurement
29 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อนความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240131095610.pdf

procurement
26 มกราคม 2567ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นฯ.pdf

procurement
25 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์สัญญาเรื่องการออกจดหมายติดตามโครงการล่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240129114255.pdf

procurement
25 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารความรู้สรุปบทเรียนจากงานประชุมวิชาการ Creativity in Education Summit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240130103306.pdf

procurement
25 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อวิดีโอเพื่อสื่อสารการขับเคลื่อนโรงเรียนและพัฒนาครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240130101123.pdf

procurement
24 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

procurement
23 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศราคากลาง_โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลฯ

announcement
23 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240126095034.pdf

procurement
22 มกราคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 14

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 14

procurement_plan
22 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240124104246.pdf

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้ฯ

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้ฯ-1.pdf

announcement
18 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122113903.pdf

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษาภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122102607.pdf

procurement
18 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อหนุนเสริมพลังภาคีเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122100245.pdf

procurement
18 มกราคม 2567(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นในการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ร่าง-ประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ.pdf

procurement
17 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและกำกับดูแลระบบนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและผู้ร่วมเรียนรู้ทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122155721.pdf

procurement
17 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อมัลติมีเดียสนับสนุนกระบวนการพิจารณาข้อเสนอ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240122152226.pdf

procurement
17 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประจำไตรมาส-1-1-ตุลาคม-2566-31-ธันวาคม-2566.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567procurement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้าง Maintenance ระบบ E-budget โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240117150843.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศราคากลาง.กสศ.-โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ-social-mediaฯ.pdf

announcement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการข้อมูลนอกเวลาราชการของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240117114940.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240118111627.pdf

procurement
16 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ ERP Microsoft Dynamics AX 2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240118105823.pdf

procurement
11 มกราคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 6

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯฯ.pdf

procurement
11 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ ๖

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ

announcement
11 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดทักษะพื้นฐานการสอนโครงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240116100356.pdf

procurement
10 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนและบริหารการจัดกิจกรรมลงพื้นที่และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรเงรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240112142517.pdf

procurement
10 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.ฯ.pdf

procurement
10 มกราคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 13

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 13

procurement_plan
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อนนำไปสื่อสาร ผลงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ ในรูปแบบ Visual Note โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240110161635.pdf

procurement
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยต้นแบบการคัดกรองและการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240110151227.pdf

procurement
9 มกราคม 2567ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

procurement
9 มกราคม 2567ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

ประกาศราคากลาง_บก.06 จ้างผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567

announcement
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษาสู่โอกาสประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240111100603.pdf

procurement
9 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240111094351.pdf

procurement
8 มกราคม 2567สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม.pdf

monthly-procurement-summary
5 มกราคม 2567ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 12

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 12

procurement_plan
5 มกราคม 2567ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ-1.pdf

procurement
5 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูเนื่องในกิจกรรมวันครูชูใจครู ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240109105333.pdf

procurement
5 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240110094811.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 67 ครั้งที่ 1

procurement_plan
4 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240109163601.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240108144032.pdf

procurement
4 มกราคม 2567ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 เพิ่มเติม และจัดส่งให้แก่ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240108133042.pdf

procurement
3 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
3 มกราคม 2567ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมฯ

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240103165853.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104143932.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำประเด็นเนื้อหา และออกแบบหนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104142026.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240103135345.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฝ้าระวังและสื่อสารป้องกันความเสี่ยงทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104114656.pdf

procurement
26 ธันวาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

procurement
26 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนของ-กสศ.pdf

announcement
26 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบเนื้อหาและเล่มรายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240104140305.pdf

procurement
26 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานฯ.pdf

procurement
25 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการ PMS โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
25 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ.pdf

procurement
25 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_เช่าใช้อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1

procurement
22 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2024/01/20240103150402.pdf

procurement
22 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace

procurement
21 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231226113652.pdf

procurement
21 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231226105424.pdf

procurement
21 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการส่งเสริมโอกาสโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231226102155.pdf

procurement
20 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231221153903.pdf

procurement
20 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231221150803.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 11

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 11

procurement_plan
19 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนฯ.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลฯ.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231220110523.pdf

procurement
19 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบและพัฒนาการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ.pdf

announcement
18 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 เช่าใช้อินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1

announcement
15 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งาน Google Workspace

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จัดซื้อสิทธิการใช้งาน google workspace

announcement
15 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

announcement
15 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติ

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 สนับสนุน ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเวทีเรียนรู้ฯ

announcement
14 ธันวาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

procurement
14 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินฯ.pdf

announcement
14 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการ PMS

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการดูแลและบำรุงบริหารจัดการโครงการ-PMS-v.2-1.pdf

announcement
13 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231214110604.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมฯ.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 10

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 10

procurement_plan
8 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาต้นแบบการจัดตั้งกลไกระดมทุน ทรัพยากร และกองทุนในระดับพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231213105159.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231213095853.pdf

procurement
7 ธันวาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 9

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 9

procurement_plan
7 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนานโยบายและแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231212102251.pdf

procurement
6 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231208145811.pdf

procurement
6 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231208141108.pdf

procurement
6 ธันวาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน-2566-.pdf

monthly-procurement-summary
6 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกและการสอนเสวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231208110109.pdf

procurement
4 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์

announcement
1 ธันวาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ในชั้นเรียน (Formative Assessment Workshop) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231204152056.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯv.2.pdf

announcement
29 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130155219.pdf

procurement
29 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาระบบติดตามการบริหารจัดการสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231204111935.pdf

procurement
29 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/12/20231201103236.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและปรับปรุงระบบฯ.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130150054.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130143103.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ.pdf

announcement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง สำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130110533.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคืนสู่เหย้าเครือข่ายสถานศึกษา (Reunion Product 4 season Equity Partnership of School Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130103343.pdf

procurement
28 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่สำนักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ชั้น 12 (อาคารบี) และ ชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231130095625.pdf

procurement
27 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค

20231106145728_ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
27 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ.pdf

announcement
24 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 8

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 8

procurement_plan
24 พฤศจิกายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127164652.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารและพัฒนาต้นแบบเฟซบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127144356.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ.pdf

announcement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อสื่อสารนวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127134032.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารผลลัพธ์รูปแบบการพัฒนาการศึกษาและลดควาามเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231128110347.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 พัฒนาเว็บไซต์ กสศ.ฯ

announcement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนงานจัดจ้างบริการภาษาเพื่อทางวิชาการและพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือองค์กรนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231128103029.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดองค์ความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนต้นแบบ Active Learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231127141351.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะ ในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ Social mediaเพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอและสื่อฯ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาเว็บไซต์ eef.or.th และ afe.eef.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231128100439.pdf

procurement
21 พฤศจิกายน 2566รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๖.pdf

yearly-procurement-summary
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 7

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 7

procurement_plan
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

procurement
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ.pdf

procurement
21 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

procurement
16 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้ความสนับสนุนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231120102409.pdf

procurement
15 พฤศจิกายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
15 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการย้ายระบบบริหารจัดการโครงการ PMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231116105945.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231115151647.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกวดราคาจ้าง-โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมฯ.pdf

procurement
14 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ คือการให้ที่ยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญฯ.pdf

announcement
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
13 พฤศจิกายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 6

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 6

procurement_plan
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 จ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร

announcement
8 พฤศจิกายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ.pdf

announcement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Wolf Approve) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231113113918.pdf

procurement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการคลาวด์รองรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231113111105.pdf

procurement
7 พฤศจิกายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อวิดีโอเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231113095922.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลส่วนบุคคลฯ

procurement
30 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำ Furniture Built-in ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/20231101163609.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญาและอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุฯ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231031103857.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231027143304.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและบุคลากรกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231026142106.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231026135742.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

แบบ-บก.06 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

announcement
24 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231026133026.pdf

procurement
24 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 5

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 5

procurement_plan
20 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์งานปฐมนิเทศฯ.pdf

procurement
20 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ภายใต้โครงการส่องทางทุน by กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231025103217.pdf

procurement
20 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231025105014.pdf

procurement
19 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231020135042.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 4

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 4

procurement_plan
18 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเวทีเสวนาวิชาการ ห้องเรียนเรียนรวม (Inclusive Classroom) เรื่องเล่าจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากประเทศสิงคโปร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231019143520.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศฯ

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน-2.pdf

announcement
17 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่ 5 สำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231019113317.pdf

procurement
16 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 3

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 67_ปรับแผนครั้งที่ 3

procurement_plan
16 ตุลาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายพัสดุฯ.pdf

announcement
16 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ

procurement
11 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริการมีส่วนร่วมฯ.pdf

procurement
11 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 2

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งที่-2.pdf

procurement_plan
9 ตุลาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน 2566)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประจำไตรมาส-4-1-กรกฎาคม-2566-30-กันยายน-2566.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
6 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567 ปรับแผนครั้งที่ 1

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งที่-1.pdf

procurement_plan
4 ตุลาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2566-1.pdf

monthly-procurement-summary
3 ตุลาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ.pdf

procurement
2 ตุลาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2567

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2567-ปรับแผนครั้งแรก.pdf

procurement_plan
29 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.04 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

announcement
29 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference)ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างฯ.pdf

announcement
29 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร(ERP)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดฯ.pdf

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะฯ.pdf

announcement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ

procurement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการปรับปรุงแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำฯ.pdf

announcement
28 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยสู่สาธารณะ ในเวทีสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารสำนักงาน

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06_จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ

announcement
28 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_สนับสนุนการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ฯ

announcement
27 กันยายน 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสศ.

procurement
27 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231002153449.pdf

procurement
27 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Contact Center

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กสศ.

announcement
26 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนฯ.pdf

procurement
26 กันยายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะฯ.pdf

procurement
26 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน วงจรที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/10/20231004101453.pdf

procurement
25 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการเรียนรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230927105458.pdf

procurement
25 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลกฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230927100906.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ Social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำคลิปวีดีโอฯ.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ social media เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายในงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำคลิปวีดีโอและสื่อ-social-mediaฯ.pdf

announcement
22 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางโครงการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้.pdf

announcement
22 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะและสร้างการรับรู้เพื่อการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925132240.pdf

procurement
22 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

procurement
21 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลฯ

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะสมองส่วนหน้า สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925153951.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือฯ.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925145438.pdf

procurement
20 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230925135204.pdf

procurement
19 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้รูปแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิต

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการรณรงค์สื่อสารสร้างการรับรู้.pdf

announcement
19 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำป้ายและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230921113804.pdf

procurement
19 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ.pdf

announcement
18 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230920105736.pdf

procurement
18 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อฯ

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตคู่มือนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918172137.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน และสมุดโน้ตฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์.pdf

announcement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่การทำงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919110023.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230920101408.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919100729.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
15 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนเสวนาทางวิชาการเพื่อสื่อสารนโยบายระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919093238.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918164440.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และสกัดชุดความรู้โครงการขยายผลและต่อยอดทุนส่งเสริมโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918155926.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการการลงพื้นที่คัดกรองความยากจนผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919144922.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างเสมอภาค.pdf

announcement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถอดบทเรียนครูแกนนำและพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230919132239.pdf

procurement
14 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อลดการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางถอดบทเรียนเพื่อหาโอกาสในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้.pdf

announcement
14 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230920094855.pdf

procurement
13 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมกลไกการทำงาน ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฯ

procurement
13 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914105357.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารรายงานการเงินและรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ภาคเหนือ และภาคเหนือตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914165023.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจการรับรู้ ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914161708.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914145945-1.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914143311-1.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230914133020.pdf

procurement
12 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โอกาส OPENHOUSE

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางโครงการนิทรรศการการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต-โอกาส-OPENHOUSE.pdf

announcement
12 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและนำเสนอความคิดเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230921095658.pdf

procurement
11 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ในส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและงานด้านการพัฒนาขยายผลคุณภาพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918133006.pdf

procurement
11 กันยายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 43

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 43

procurement_plan
11 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230918111404.pdf

procurement
11 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการห้องเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการจ้างออกแบบและผลิตคู่มือการบริหารจัดการ.pdf

announcement
11 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรมโรงเรียนและครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนมหกรรม.pdf

announcement
11 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสพื้นที่ภาคกลางภายใต้โครงการส่องทางทุน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลางพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา.pdf

announcement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230913165159.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาหน่วยงานจัดการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230913162052.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารรายงานการเงินและรายงานผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยจัดการเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230913153224.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230913145039.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายฯ.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.-ในรูปแบบภาษาอังกฤษฯ.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230913140440.pdf

procurement
8 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศฯ

procurement
8 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการพัฒนาระบบเพื่อออกแบบการบริหารโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้.pdf

announcement
8 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรม

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_จัดทำสื่อพัฒนาเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ

announcement
7 กันยายน 2566ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ครั้งที่ 4

procurement_plan
7 กันยายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 42

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 42

procurement_plan
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230908155107.pdf

procurement
6 กันยายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation) เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงแะลหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230908152330.pdf

procurement
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230908142914.pdf

procurement
6 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230908133300.pdf

procurement
6 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียนและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

แบบ-บก.06 พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนงานมหกรรมโรงเรียน

announcement
5 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement
5 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนนักศึกษาทุน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230906143148.pdf

procurement
5 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการสนับสนุนการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf

announcement
5 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารงานทั่วไปภายใต้สำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230907134228-1.pdf

procurement
5 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา,

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการบริหารจัดการชุดนิทรรศการฯ.pdf

procurement announcement
4 กันยายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนและครู สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมฯ.pdf

procurement
4 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะบุุคลากร กสศ. หลักสูตร Coaching for high performance โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230905111048.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของผู้ขอรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปีการศึกษา 2466 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230905153243.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารฯ.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตและส่งเล่มคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้โครงการจัดทำต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสถานศึกษาและหน่วยกำกับติดตามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230905134141.pdf

procurement
1 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลักดันการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ.pdf

announcement
1 กันยายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/โครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.pdf

announcement
1 กันยายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 41

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 41

procurement_plan
31 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230904171453.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์และแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการผลิตสื่อรณรงค์และแพลทฟอร์มฯ.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. และ สถ.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230904161614.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวิดีโอความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/09/20230904151600.pdf

procurement
30 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาฯ

procurement
30 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ. และ สถ.) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด.pdf

announcement
30 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์งานปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
29 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่ทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230831105230.pdf

procurement
29 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ตามแผนการตรวจสอบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230831102437.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) Draft เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้ฯ

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส.พี.ชั้น ๑๒ (อาคารบี) และชั้น ๑๓ (อาคารเอและบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนฯ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ครั้งที่ 3

procurement_plan
25 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมฯ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถอดบทเรียนและจัดการองค์ความรู้โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปีที่ 1

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06

announcement
25 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230828103930.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านการจัดสรรอินเทอร์เน็ตให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ-1.pdf

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/โครงการถ่ายทำวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.pdf

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout)

20230821100930_ประกาศราคากลาง

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ภายใต้โครงการมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดราชบุรี (Zero Dropout) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_เอกสารประกวดราคาโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ

procurement
24 สิงหาคม 2566ประกาศ ราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคฯ.pdf

announcement
24 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
23 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่น 5 เพื่อเป็นฐานข้อมูลครูและการจัดทำหนังสือเผยแพร่ในงานพระราชทานรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230824171612.pdf

procurement
23 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารและส่งเสริมกลไกการทำงาน ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

ประกาศราคากลาง_จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฯ

announcement
23 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-ปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง-ปี-๒๕๖๖.pdf

announcement
23 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารข้อมูลฯ.pdf

procurement
22 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อวิดีโอสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230824112631.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวร ตามแผนการตรวจสอบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230823161338.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230824142145.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอนและขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

procurement
21 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมสร้างสรรค์ของคนสอน และขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา

20230810165054_แบบ-บก.06

announcement
18 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางโครงการผลิตชุดสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ.pdf

announcement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุ Tableau License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230822105909.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อเพิ่อประชาสัมพันธ์การต่อยอดและขยายผลการทำงานร่วมกับเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230822102001.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อการต่อยอดขยายผลการทำงานของโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230822093705.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Zoom Meeting Biz Plus และ Zoom Large Meeting 15 license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230823084354.pdf

procurement
17 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 40

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 40

procurement_plan
16 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ._โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือฯ-1.pdf

announcement
16 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างตรวจสอบโครงการให้ทุนและตรวจติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนงาน ปี 2566

แบบ-บก.06-แก้ไขV1_08082566

announcement
16 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือ Creative Thinking in School เพื่อการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือฯ.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230816145719.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด พศ. เพื่อการใช้งานระบบ E-learning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230816135511.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างจัดส่งคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับสถานศึกษา และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230816114003.pdf

procurement
15 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230816105919.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการบริหารจัดการประชุมฯ ภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230815142704.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศฯ.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานส่วนเพิ่มเติมชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230815132705.pdf

procurement
11 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค สังกัด พศ. เพื่อการใช้งานในระบบ E-learning

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/โครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอในรูปแบบกราฟิกการอบรมการ.pdf

announcement
11 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริหารการประชุมรับฟังความเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาต้นแบบที่ดำเนินงานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230811154904.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06 บริหารเว็บไซต์ กสศ.

announcement
10 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระดับภูมิภาคของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/25661.pdf

announcement
10 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนและครู สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาโครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมฯ.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. และ Equity Lab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final_ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อฯ

procurement
10 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนและครู สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริหารจัดการความรู้เพื่อการจัดงานมหกรรมโรงเรียนฯ.pdf

announcement
9 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกรภายใต้ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230811102325.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230810141522.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 39

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 39

procurement_plan
8 สิงหาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนฯ.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกรภายใต้ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Lab)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของนวัตกร.pdf

announcement
8 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ 3 จังหวัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230810094329.pdf

procurement
8 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาและอาจารย์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาฯ.pdf

announcement
7 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ ๓ จังหวัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง-โครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่.pdf

announcement
7 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารงานประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230809141840.pdf

procurement
7 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 38

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 38

procurement_plan
4 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 37

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 37

procurement_plan
4 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาครูและนักจัดการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Exploratory Action research สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230807145914.pdf

procurement
4 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230807140725.pdf

procurement
4 สิงหาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/20230807114139.pdf

procurement
3 สิงหาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 36

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 36

procurement_plan
3 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/57871-2.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการ Notebook สำหรับใช้ในองค์กร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลางNotebook-2.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอาคารเอส.พี.ชั้น 12 (อาคารบี) และชั้น 13 (อาคารเอและบี)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการเช่าสถานที่ทำการของสำนักงานฯ.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_จ้างผู้สอบบัญชี กสศ. ปี 2567

procurement
26 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.-ในรูปแบบภาษาอังกฤษฯ.pdf

procurement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06_บริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศฯ ภาคเหนือ-กลาง-ตะวันออก

announcement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ กสศ. ในรูปแบบเสื้อแจ็คเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230727153812.pdf

procurement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง_กสศ.โครงการบริหารจัดการประชุมปฐมนิเทศฯ.pdf

announcement
26 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กสศ. ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานและสื่อสารทางสังคมออนไลน์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการพัฒนาเว็บไซต์-กสศ.-ในรูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ผลงานฯ-1.pdf

announcement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 35

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 35

procurement_plan
25 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและแก้ไขระบบบริหารจัดการโอนเงินตรงให้นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230727141824.pdf

procurement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลและปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230727110906.pdf

procurement
25 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการสนับสนุนงานของฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230727094401.pdf

procurement
24 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230725144849.pdf

procurement
24 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำนิทรรศการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230726111242.pdf

procurement
21 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์และเแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์และแพลทฟอร์มฯ.pdf

procurement
21 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 34

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 34

procurement_plan
21 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการผลิตสื่อรณรงค์และเแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูและเปลี่ยนแปลงการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการผลิตสื่อรณรงค์และเแพลทฟอร์มสำรวจสภาพจิตใจครูฯ.pdf

announcement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชั้น 12 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230724152718.pdf

procurement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษภายใต้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230724150216.pdf

procurement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดทำและติดตั้งสติกเกอร์ภายในสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230725101733.pdf

procurement
20 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 33

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 33

procurement_plan
19 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 32

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 32

procurement_plan
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลการทำโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230721160747.pdf

procurement
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการจัดการชุดข้อมูลสำหรับงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230721152324.pdf

procurement
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230721105505.pdf

procurement
19 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตเอกสารประกอบโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230721102619.pdf

procurement
18 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการชุดข้อมูลสำหรับงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศราคากลาง..pdf

announcement
18 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผู้สอบบัญชี กสศ. ปีงบ 67

procurement
18 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2567

แบบ-บก.06_จ้างผู้สอบบัญชี ปี 67

announcement
17 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์ชุดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230719170149.pdf

procurement
17 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230720095051.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตวิดีโอสอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230717162911.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเล่มคู่มือการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขสำหรับสถานศึกษา 5 สังกัด และคู่มือสนับสนุนการดำเนินงานติดตามสถานศึกษา สำหรับหน่วยกำกับติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230718140048.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 31

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 31

procurement_plan
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่หนุนเสริมการพัฒนาต้นแบบกองทุนสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230717135045.pdf

procurement
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตภัณสื่อสิ่งพิมพ์รายงานสร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230717114132.pdf

procurement
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตคู่มือประกาศสนับสนุนชุดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230717103438.pdf

procurement
13 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประจำไตรมาส-3-1-เมษายน-2566-30-มิถุนายน-2566.pdf

procurement
12 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการการอบรมรายงานการเงินและแนวทางประเมินผลโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230717094513.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการถอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการ Visual Note บันทึกด้วยภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230713151309.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการออกแบบนิทรรศการ ความฝัน ความหวัง และพลังในตัวครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230713143435.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกิจกรรมการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230713133743.pdf

procurement
7 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทำชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงผ่านกระบวนการเสริมพลังของแกนนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230713114657.pdf

procurement
7 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการข้อมูลโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบเพื่อเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230713110749.pdf

procurement
6 กรกฎาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมฯ.pdf

procurement
5 กรกฎาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน-2566.pdf

monthly-procurement-summary
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแปลเอกสาร พรบ. พัฒนาทักษะจากต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230710173711.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230707154321.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230711153738.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230707150921.pdf

procurement
4 กรกฎาคม 2566ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 ครั้งที่ 2

procurement_plan
3 กรกฎาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final (ฉ.จริง) ประกาศประกวด_หน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญา ปี 66

procurement
3 กรกฎาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/โครงการสนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเอง.pdf

announcement
30 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230711113510.pdf

procurement
30 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230710104126.pdf

procurement
28 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความผูกพัน พฤติกรรมเชิงบวกและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230703152238.pdf

procurement
28 มิถุนายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ.pdf

procurement
27 มิถุนายน 2566(ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Final (ร่าง) ประกาศประกวด_หน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญา ปี 66

procurement
27 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2566

20230526212528_ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
26 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนงานสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230629163543.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานมอบรางวัลโครงการพัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/07/20230704143043.pdf

procurement
23 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230629153644.pdf

procurement
23 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสนับสนุนและสร้างความเข้าใจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230629104826.pdf

procurement
23 มิถุนายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 30

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 30

procurement
21 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่องการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230627145652.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230627135919.pdf

procurement
21 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230627111814.pdf

procurement
20 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/โครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

announcement
20 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์รวมพลังเครือข่ายเพื่อเส้นทางสายอาชีพ.pdf

announcement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามและสนับสนุนการบริหารสัญญาภาคีร่วมดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230622154731.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230623144046.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับงานห้องประชุมชั้น 12 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_จัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมชั้น 12

procurement
19 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำเครื่องมือสื่อสารนโยบายระบบทุนการศึกษายุติวงจรยากจนข้ามรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230623105546.pdf

procurement
16 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สนับสนุนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง.pdf

announcement
16 มิถุนายน 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 29

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 29

procurement_plan
16 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230622102555.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230620153442.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการกำกับติดตามสัญญารับทุนการศึกษาของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230621133207.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลางโครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนโครงการพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/โครงการสนับสนุนงานรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุน.pdf

announcement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดทำแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230621113819.pdf

procurement
15 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาเส้นทางชีวิตด้านการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายของกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230621095759.pdf

procurement
13 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการข้อมูลความรู้และผลิตเครื่องมือสื่อสารนวัตกรรมการศึกษาที่ทุกคนมีทางเลือกและตอบโจทย์ชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230616143940.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230616134824.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการให้คำปรึกษาและติดตามด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุสำหรับโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230616114517.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำภาพเล่าเนื้อหาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230616102905.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดสื่อข้อเสนอนโยบาย กสศ. ผ่านกิจกรรมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230614154520.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการจัดการกิจกรรมทดลองขายของในรูปแบบแบบ onsite ของโครงการ equity partnership โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230614151317.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ชี้แจงปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230614135739.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤษภาคม-2566.pdf

monthly-procurement-summary
6 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตคลิปวิดีโอเมืองแห่งการเรียนรู้พะเยา-เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230609111715.pdf

procurement
6 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230609100223.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230606151957.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2566ประกาศราคากลาง กสศ. จัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงสำหรับงานห้องประชุมชั้น 12

ประกาศราคากลาง_แบบ บก.06 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องประชุมชั้น 12

announcement
1 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมการสร้างความเสมอภาครูปแบบภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230606111258.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230606102829.pdf

procurement
31 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230606155359.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้บทเรียนจากหนังสือต่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_ขับเคลื่อนและบริหารจัดการความรู้ฯ

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230602110725.pdf

procurement
30 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการเช่า Email Sender Service และบริการบำรุงรักษาระบบสมาชิกสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230602102751.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสนับสนุนลงพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากนานาชาติ เพื่อพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230601160630.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการความรู้ระบบนิเวศนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230601152553.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานรับฟังความคิดเห็น ๔ ภูมิภาค เพื่อเตรียมแผนกลยุทธ์ ๓ ปี กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการบริหารจัดการงานรับฟังความเห็นฯ.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการระบบ Call Center และ CRM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/06/20230602100123.pdf

procurement
25 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230531105700.pdf

procurement
24 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230525143354.pdf

procurement
24 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมการบรรจุและแต่งตั้งครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230529105739.pdf

procurement
23 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบ ถาม-ตอบ สำหรับการใช้งานภายใน ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230529120645.pdf

procurement
23 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230529112953.pdf

procurement
23 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ_โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการและประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/23052023110926-0001.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการการสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230522104334.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารนโยบายและส่งเสริมภาพลักษณ์ตามกลยุทธ์การสื่อสาร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230522102012.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สนับสนุนภาพลักษณ์ กสศ. สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230522100145.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สื่อสารสนับสนุนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230518112025.pdf

procurement
16 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 28

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 28

procurement_plan
16 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230518102539.pdf

procurement
15 พฤษภาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการบริหารจัดการงานรับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค เพื่อเตรียมแผนกลยุทธ์ 3 ปี กสศ.

20230511165140_ประกาศราคากลาง_แบบ-บก.06

announcement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 27

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 27

procurement_plan
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการศึกษาที่เสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230515153646.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230515145452.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230515115519.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230522111512.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดสื่อกราฟิกเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230512141428.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตถ่ายทำการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายการทำงานและส่งเสริมศักยภาพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230512134354.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่ออายุสิทธิการใช้งาน Adobe Creative Cloud ของกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230511105152.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมของสื่อสังคมออนไลน์ฯv2.pdf

announcement
9 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 26

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 26

procurement_plan
9 พฤษภาคม 2566ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรม ของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย-ภาคบังคับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกวดราคาโครงการจัดจ้างพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมฯ.pdf

procurement
8 พฤษภาคม 2566ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรับแผนครั้งที่ 25

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66_ปรับแผนครั้งที่ 25

procurement_plan
8 พฤษภาคม 2566ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย – ภาคบังคับ) ระยะที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ_โครงการจัดจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ

procurement
3 พฤษภาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2566.pdf

monthly-procurement-summary
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230508161540.pdf

procurement
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อผลักดันวาระการศึกษาทางเลือกเฉพาะกลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230508141305.pdf

procurement
3 พฤษภาคม 2566ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/20230508133333.pdf

procurement
3 พฤษภาคม 2566