iSEE ฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

”iSEE” ฐานข้อมูลช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิจัยพัฒนาระบ สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) หรือ iSEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่

รายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน โดยเชื่อมโยงเลขประจำตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม 6 กระทรวงและข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

https://isee.eef.or.th/

ศักยภาพของ iSEE

ช่วยค้นหา คัดกรองเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างละเอียดเป็นรายคน สำรวจถึงที่อยู่ พบตัวตนจริงและใช้ระบบสารสนเทศที่มีความแม่นยำสูง ประมวลผล บริหารจัดการช่วยเหลือ ทั้งยังติดตามการมาเรียนและพัฒนาการจนสำเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพของประเทศตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

iSEE ใช้งานง่าย

 

iSEE ใช้งานง่ายผ่าน Smart Phone และ Tablet ทั้งในระบบ iOS และ Android รวมทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ PC และ Mac เพื่อใช้เรียกดูข้อมูลได้ทุกสถานที่ และทุกเวลาสามารถรายงานผลทั้งในรูปแบบกราฟิกและตารางสรุปข้อมูลสถิติ รวมทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งภาพรวมระดับประเทศ จังหวัด สถานศึกษาไปจนถึงรายบุคคล

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

1

ครูหรือผู้ปกครองบันทึกข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายบ้านและที่อยู่บ้าน
2

ส่งไปยังฐานข้อมูล
3

ระบบรายงานผล ในรูปแบบกราฟิก

รู้อะไรใน iSEE

 

รายได้ผู้ปกครอง / สถานะครัวเรือน / ภาพถ่ายสภาพบ้านเรือน / สภาพปัญหา / พฤติกรรมเสี่ยง / ความช่วยเหลือ / อัตราการมาเรียน / ผลการเรียนและการเลื่อนชั้นข้อมูลเด็กด้านสุขภาพ / น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (BMI) / ผลการจัดสรรและการได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขของนักเรียนทุนเสมอภาค

*ติดตามต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

 

กว่าจะมาเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ

 

ครูและสถานศึกษา คือ หัวใจ คือต้นทางของข้อมูล พิสูจน์ว่าเด็กมีตัวตนและอยู่ในสถานะ`ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์จริง

 

จะไม่มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป

 

iSEE เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้รัฐบาลมองเห็นและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลของโครงการลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว

ข่าวและบทความ

“ก้าวไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา”

Back To Top