iSEE ฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

iSEE ฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

“iSEE” ฐานข้อมูลช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) วิจัยพัฒนาระบ สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(Information System for Equitable Education) หรือ iSEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่
รายบุคคล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4 ล้านคน
โดยเชื่อมโยงเลขประจำตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัวกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐรวม 6 กระทรวง
และข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
https://isee.eef.or.th/

ศักยภาพของ iSEE

ช่วยค้นหา คัดกรองเด็กเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างละเอียดเป็นรายคน
สำรวจถึงที่อยู่ พบตัวตนจริงและใช้ระบบสารสนเทศที่มีความแม่นยำสูง
ประมวลผล บริหารจัดการช่วยเหลือ ทั้งยังติดตามการมาเรียนและพัฒนาการจนสำเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพของประเทศ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

iSEE ใช้งานง่าย

iSEE ใช้งานง่ายผ่าน Smart Phone และ Tablet ทั้งในระบบ iOS และ Android
รวมทั้งผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ PC และ Mac เพื่อใช้เรียกดูข้อมูลได้ทุกสถานที่
และทุกเวลาสามารถรายงานผลทั้งในรูปแบบกราฟิกและตารางสรุปข้อมูลสถิติ
รวมทั้งข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งภาพรวมระดับประเทศ จังหวัด สถานศึกษาไปจนถึงรายบุคคล

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

1. ครูหรือผู้ปกครองบันทึกข้อมูลส่วนตัวรูปถ่ายบ้านและที่อยู่บ้าน

2. ส่งไปยังฐานข้อมูล

3. ระบบรายงานผล ในรูปแบบกราฟิก

รู้อะไรใน iSEE

รายได้ผู้ปกครอง / สถานะครัวเรือน / ภาพถ่ายสภาพบ้านเรือน
/ สภาพปัญหา / พฤติกรรมเสี่ยง / ความช่วยเหลือ
/ อัตราการมาเรียน / ผลการเรียนและการเลื่อนชั้นข้อมูลเด็กด้านสุขภาพ
/ น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย (BMI) 
/ ผลการจัดสรรและการได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขของนักเรียนทุนเสมอภาค
*ติดตามต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

กว่าจะมาเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ

ครูและสถานศึกษา คือ หัวใจ คือต้นทางของข้อมูล พิสูจน์ว่าเด็กมีตัวตนและอยู่ในสถานะ`ครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์จริง

จะไม่มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป

iSEE เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้รัฐบาลมองเห็นและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และขยายผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนเชื่อมโยงข้อมูลของโครงการ
ลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
และโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว

ข่าวและบทความ

ภาคีเครือข่ายตรวจวัดสายตา-ตัดแว่นตาให้นักเรียนฟรี สิทธิประโยชน์บัตรทอง ของขวัญเพื่อเด็กไทยสายตาดี
7 มกราคม 2565

ภาคีเครือข่ายตรวจวัดสายตา-ตัดแว่นตาให้นักเรียนฟรี สิทธิประโยชน์บัตรทอง ของขวัญเพื่อเด็กไทยสายตาดี

เมื่อโควิด-19 ซ้ำเติมความไม่เสมอภาค “อสม. การศึกษา” คือคำตอบ
11 ตุลาคม 2564

เมื่อโควิด-19 ซ้ำเติมความไม่เสมอภาค “อสม. การศึกษา” คือคำตอบ

“ครู​รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นกองหนุน ทำให้เด็ก ๆ กลับมาเรียนหนังสือกับเพื่อนได้​” เรื่องเล่าของครูนูรฟาติน สีเดะ จากจังหวัดปัตตานี
6 กันยายน 2564

“ครู​รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นกองหนุน ทำให้เด็ก ๆ กลับมาเรียนหนังสือกับเพื่อนได้​” เรื่องเล่าของครูนูรฟาติน สีเดะ จากจังหวัดปัตตานี

กสศ. ร่วมหนุนบทบาทของ อปท. ‘ระดมความร่วมมือท้องถิ่น…พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต’
19 สิงหาคม 2564

กสศ. ร่วมหนุนบทบาทของ อปท. ‘ระดมความร่วมมือท้องถิ่น…พัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต’

กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน รุ่น 3
10 กรกฎาคม 2564

กสศ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน รุ่น 3

เฝ้าระวังกลุ่มนร.ยากจนเฉียบพลัน ให้การช่วยเหลือตรงจุดทันท่วงที
18 พฤษภาคม 2564

เฝ้าระวังกลุ่มนร.ยากจนเฉียบพลัน ให้การช่วยเหลือตรงจุดทันท่วงที

“ก้าวไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา”

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2