โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) จากทุกสังกัด ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2566

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,300 ทุน พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 27 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2565

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับ เวลา 23.59 น.)อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ
และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการตามประเภททุน

สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษานวัตกรรม
1) เป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

2) เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หรือสาขาวิชา/สาขางาน ดังนี้
• สาขาวิชา/สาขางานที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• สาขาวิชา/สาขางานที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
• สาขาวิชา/สาขางานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology Engineering and Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

3) ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการจัดการด้านที่พัก

4) การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work-Integrated Learning : WIL)

5) ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้
สถานประกอบการ
1) คุณสมบัติเฉพาะเป็นสถานศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี (ระหว่างปี 2562 – 2565) หรือสถานศึกษาที่เคยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและเป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปี 2565 และหรือศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) 

2) เป็นสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่ผ่านมา อยู่ในระดับดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) เป็นสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการฯ ทั้งในด้านการส่งเสริมสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะเพื่อเป็นฐานกำลังคนในการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์

4) เป็นสถานศึกษาที่มีแนวคิดการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าที่นายจ้างและสังคม (ผู้ปกครองและปัจจัยอื่น ๆ ที่ล้อมรอบตัวนักศึกษา) อยู่ในระดับที่ดี และมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์

5) เป็นสถานศึกษาที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกับว่าที่นายจ้าง มีการพัฒนาเชิงระบบ ทั้งมิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และเชิงนิเวศ ที่สามารถนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาทั่วไป และสถานศึกษานวัตกรรม เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงในปี 2566 กสศ. จะนำผลการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของสถานศึกษามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาด้วย โดยสถานศึกษาต้องนำส่งรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณในแต่ละปีที่เข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงได้ครบถ้วน

อ่านรายละเอียดแบบเสนอโครงการตามประเภททุน
เพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษานวัตกรรม
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 1 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
• ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2565
(ปิดรับเวลา 23.59 น.)
https://eefinnovet.com/
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2565
(ปิดรับเวลา 23.59 น.)
https://eefinnovet.com


การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
โดยขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม ดังนี้

การประชุมสร้างความเข้าใจ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
กำหนดการประชุม
สำหรับสถานศึกษากลุ่มผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ดาวน์โหลด กำหนดการ และ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่าน QR Code
สำหรับสถานศึกษาทั่วไปและสถานศึกษานวัตกรรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ดาวน์โหลด กำหนดการ และ
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่าน QR Code

QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม


อ่านเรื่องราวการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2