เจาะบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาไทย 4 ความจริงเรื่องเหลื่อมล้ำ

เจาะบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาไทย 4 ความจริงเรื่องเหลื่อมล้ำ

ที่ผ่านมามักมีคำถามว่า ทำไมการศึกษาไทยลงทุนมาก แต่ได้ผลน้อยทั้งที่งบประมาณด้านการศึกษามากเป็นอันดับหนึ่ง วันนี้คนไทยสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้จาก

“ระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ”​ หรือ NEA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

​โดย NEA จะช่วยให้ทราบว่าตลอดเส้นทางงบประมาณมีการจัดสรรออกไปอย่างไร ในกิจกรรมใดบ้าง เข้าถึงกลุ่มประชากรไหน จำนวนเท่าใด แต่ละจังหวัดได้รับงบประมาณต่างกันอย่างไร สามารถเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดการทบทวนการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาคมากขึ้น​

โดยจากข้อมูล​ NEA ยืนยันว่า ระบบการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งด้านโอกาสจากฐานะที่แตกต่างกัน ด้านคุณภาพเพราะพื้นที่มีความห่างไกล สิ่งที่สำคัญคือเมื่อทราบถึงสภาพปัญหาและต้นเหตุแล้ว ย่อมจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนออกแบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็ว

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม