เจาะบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาไทย 4 ความจริงเรื่องเหลื่อมล้ำ

เจาะบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาไทย 4 ความจริงเรื่องเหลื่อมล้ำ

ที่ผ่านมามักมีคำถามว่า ทำไมการศึกษาไทยลงทุนมาก แต่ได้ผลน้อยทั้งที่งบประมาณด้านการศึกษามากเป็นอันดับหนึ่ง วันนี้คนไทยสามารถหาคำตอบเหล่านี้ได้จาก

“ระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ”​ หรือ NEA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

​โดย NEA จะช่วยให้ทราบว่าตลอดเส้นทางงบประมาณมีการจัดสรรออกไปอย่างไร ในกิจกรรมใดบ้าง เข้าถึงกลุ่มประชากรไหน จำนวนเท่าใด แต่ละจังหวัดได้รับงบประมาณต่างกันอย่างไร สามารถเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดการทบทวนการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาคมากขึ้น​

โดยจากข้อมูล​ NEA ยืนยันว่า ระบบการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นในหลายมิติ ทั้งด้านโอกาสจากฐานะที่แตกต่างกัน ด้านคุณภาพเพราะพื้นที่มีความห่างไกล สิ่งที่สำคัญคือเมื่อทราบถึงสภาพปัญหาและต้นเหตุแล้ว ย่อมจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนออกแบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดและรวดเร็ว

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2