Banner
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
มุกดาหาร

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จับนวดไทยมาสอนคนตำบลร่มเกล้า เตรียมชุมชนให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวดูกังหันยักษ์

พื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย เป็นจุดท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม และเป็นตำบลที่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การทอผ้า และแปรรูปผ้าพื้นเมือง ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตำบลร่มเกล้าและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไม่ขาดสาย โดยตัวชุมชมเองมีการชูจุดเด่นของท้องถิ่นในเรื่องผ้าทอภูไท อาหารพื้นถิ่น รวมถึงมีแลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยวอย่าง ‘กังหันลมผลิตพลังงาน’ ที่สวยงามและโดดเด่นจำนวน 13 ต้น

จากเหตุปัจจัยเหล่านี้ ทำให้วิทยาลัยชุมชนเห็นโอกาสในการสร้างแรงงานที่จะช่วยตอบความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอีกรูปแบบในการสร้างรายได้ของชุมชน ซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่วิทยาลัยชุมชนเลือกการพัฒนาอาชีพนวดไทยนั้น เกิดจากการที่ตัวหน่วยงานมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการนวดไทย และเป็นผู้อนุญาตใบขึ้นทะเบียนสำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาแรงงานที่มีความต้องการเรียนรู้ ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 ด้านการนวดไทย เพราะการเรียนนวดไทยเพื่อการประกอบอาชีพ นั้นต้องมีมาตรฐาน และยังเป็นศาสตร์ที่มีความลึกซึ้งที่ต้องอาศัยผู้ชำนาญการในการฝึกสอน

วิทยาลัยชุมชนได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับกลุ่มชุมชนใน 3 ตำบลคือตำบลร่มเกล้า ตำบลโชคชัน และตำบลกกแดง เพื่อให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือและการสร้างอาชีพให้แก่ตนเอง โดยมีการเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ด้วย

กลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่ใช่กลุ่มหมอนวดมืออาชีพที่มีทักษะอยู่แล้ว ทว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงาน จำนวน 90 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 ตำบลดังกล่าว โดยเกณฑ์สำคัญในการรับสมัครคือจะต้องมีความตั้งใจในการพัฒนาทักษะการนวดไทยและมีความมุ่งมั่นในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว

โครงการ ‘การสร้างงาน สร้างอาชีพ กับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ’ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกฝนอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย กายวิภาคศาสตร์ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ประวัติองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การนวดผ่อนคลาย ไปจนถึงการฝึกภาคปฏิบัติที่เข้มข้น รวมทั้งสิ้นทุกวิชาจะต้องใช้เวลาถึง 231 ชั่วโมง ในการเรียนให้จบหลักสูตร

เจ้าหน้าที่โครงการเล่าถึงความก้าวหน้าของสมาชิกในโครงการให้ฟังว่า “หลังจากผ่านหลักสูตรของโครงการครบแล้ว เรามีสมาชิกที่สามารถผ่านการทดสอบของโครงการจำนวน 58 คน ซึ่งแต่ละคนก็จะได้ใบรับรองจากวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด 5 ใบ คือวุฒิบัตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ วุฒิบัตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งวุฒิทั้งสองชนิดนี้จะประกอบด้วยภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมเป็น 4 วุฒิ และใบขึ้นทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเจ้าของร้านนวดไทยได้ทันที

นอกเหนือไปจากวุฒิเบื้องต้นทั้ง 5 ประเภทแล้ว ยังมีสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะไปสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ใบรับรองจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพพนักงานนวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยใบรับรองนี้จะทำให้สามารถเดินทางไปทำงานนวดไทยในต่างประเทศได้

ความเข้มข้นของหลักสูตรและการทดสอบในโครงการนี้ ทำให้บุคคลากรที่ผ่านการฝึกฝนจากโครงการมีคุณภาพมาตรฐานสากลจริงๆ ซึ่งสามารถนำเอาวิชาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันที นอกจากนี้ยังนำไปต่อยอดเป็นใบอนุญาตในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานรายได้ได้ด้วย และล่าสุดด้านของหน่วยงานท้องถิ่นตำบลร่มเกล้าก็ได้เตรียมสร้างร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพเพื่อมารองรับแรงงานที่ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยชุมชนด้วย ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดอันดีที่ทำให้โครงการนี้มีความ ‘ครบวงจร’ ในแง่ของการสร้างแรงงานขึ้นมาเพื่อตอบความต้องการของชุมชนจริงๆ

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการสร้างคนสร้างงานกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 • โทร: 096-0949554
 • ผู้ประสานงาน: นางวัชราภรณ์ ชนะเคน

เป้าประสงค์

 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพได้
 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ให้บริการนวดไทยที่ได้มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 80 %
 3. ตรึงประชาชนวัยแรงงานให้อยู่ในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงาน
 4. สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community – based Tourism: CBT)

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2