Banner
วิทยาลัยชุมชนสตูล
สตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูลเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศให้ได้ใบอนุญาตมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) แก้ปัญหานำเที่ยวข้ามจังหวัดไม่ได้

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีที่มาจากการที่วิทยาลัยชุมชนสตูลต้องการจะสร้างโอกาสที่เสมอภาคให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์เฉพาะที่ต้องการเปลี่ยนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตการนำเที่ยวในต่างพื้นที่ ทำให้มัคคุเทศก์จำนวนหนึ่งหรือที่เรียกกันว่ามัคคุเทศก์เฉพาะ ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามเขตพื้นที่หรือข้ามจังหวัดได้

วิทยาลัยชุมชนจึงได้หาทางช่วยเหลือและสนับสนุน โดยการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะขึ้นมา เพื่อฝึกฝนอบรมเหล่ามัคคุเทศก์ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบของใบอนุญาตนำเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายของโครงการจึงเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงที่พลาดโอกาสการฝึกอบรมที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยว โดยหลังจากที่ได้เปิดรับสมัครแล้ว ก็มีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจและมาเข้าร่วมจำนวน 53 คน 

หลังจากที่ได้สมาชิกครบแล้ว โครงการก็ได้จัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และเมื่อผ่านการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พบว่ากลุ่มมัคคุเทศก์เฉพาะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นใน 3 ด้านคือ 

1.องค์ความรู้ ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล เช่นอุทยานธรณีโลกสตูล ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  โบราณคดี  และวรรณกรรมท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกท้องถิ่น เป็นต้น 2.ทักษะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทักษะของมัคคุเทศก์ในศตวรรษที่ 21 คือทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัยขึ้นในการนำเที่ยว รวมถึงทักษะการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. เจตคติ สมาชิกที่เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพมัคคุเทศก์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้มีความเข้มแข็งกันในกลุ่มมัคคุเทศก์

ความก้าวหน้าของสมาชิกทั้ง 50 คน เป็นหมุดหมายที่ดีว่าวิทยาลัยชุมชนสตูลมีคุณภาพและสามารถเป็นหน่วยงานที่ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพิงได้ ซึ่งหลังจากนี้มัคคุเทศก์ทั้ง 50 คน จะได้รับหนังสือรับรองจากโครงการเพื่อนำไปเปลี่ยนประเภทของในอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) ต่อไป

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

วิทยาลัยชุมชนสตูล

 • โทร: 085-0808816
 • ผู้ประสานงาน: นายอัศวยุช เทศอาเส็น

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสสำหรับคนที่เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะอยู่แล้ว ให้ได้รับการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง จะได้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2