Banner
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
พิจิตร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตรพัฒนา startup นวดแผนไทยที่ใช้แรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับกระแสนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ที่ศาสตร์แห่งการนวดแผนไทยโด่งดังไปทั่วโลก เพราะการนวดชนิดนี้ไม่ใช่แค่การนวดเพื่อผ่อนคลายหรือทำให้สบายตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการรักษาอาการปวดเมื่อยที่สืบทอดต่อกันมาผ่านหมอนวดรุ่นสู่รุ่น ทั้งประโยชน์และความสบายที่ได้จากการนวด จึงทำให้ศาสตร์ของการนวดแผนไทยมีชื่อเสียงจนใครๆ ก็รู้จัก

กิจกรรมที่ชาวต่างชาติมักจะลิสต์ไว้เป็นอันดับต้นๆ เมื่อมาเที่ยวเมืองไทยคือการได้ลองสัมผัสการนวดแผนไทย ศาสตร์ที่เป็นความภูมิใจของชาตินี้จึงทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว อย่างที่เกิดขึ้นในอำเภอโพธิ์ประทับช้างและอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ที่มีร้านนวดเกิดใหม่ขึ้นหลายแห่ง

เมื่อมีความต้องการ ก็จำเป็นจะต้องมีการผลิตหมอนวดที่จบศาสตร์การนวดไทยอย่างแท้จริงออกมาป้อนให้กับตลาด วิทยาลัยชุมชน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีบทบาทในการสร้างความเข็มแข็งในพื้นที่ จึงได้สร้างสรรค์โครงการ ‘พัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส’ เพื่อตอบความต้องการของตลาดนวดไทยที่เติบโตขึ้น รวมถึงสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทั้งสิ้น 60 คน

ผู้อ่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องเน้นที่ผู้สูงอายุ นั่นก็เพราะจังหวัดพิจิตรนับว่าเป็นจังหวัดที่มีสังคมผู้สูงอายุขนาดใหญ่ อ้างอิงตัวเลขจากเอกสารโครงการพบว่า จังหวัดพิจิตรมีประชากร 541,004 คน จากจำนวนนี้มีผู้สูงวัยที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีถึง 104,862 คน คิดเป็นร้อยละ 19 จากประชากรทั้งหมดเลยทีเดียว เมื่อมีผู้สูงอายุมากขนาดนี้ทำให้จังหวัดและชุมชนต้องให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง เช่น การอำนวยความสะดวก พื้นที่สาธารณะสำหรับผู้สูงวัย โอกาสทางอาชีพที่ทำให้พวกเขาเลี้ยงตัวเองได้ เป็นต้น

วิทยาลัยชุมชนฯ จึงจับมือกับเครือข่ายสำคัญอย่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะนวดแผนไทยที่เน้นการปฏบัติงานจริง โดยจะมีการอบรมตั้งแต่ทักษะการนวดแผนไทย เทคนิคต่างๆ ที่จำเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนวด การสร้างวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เป็นต้น โดยวิทยาลัยชุมชนได้มองปลายทางไปถึงการพัฒนาให้พื้นที่ของสองอำเภอนี้กลายเป็น Startup ชุมชนแห่งการนวดแผนไทยในอนาคตด้วย

ประเทศไทยมีภูมิปัญญามากมายที่สามารถ ‘ขายได้’ หากนำมาใช้ได้อย่างถูกที่และถูกเวลา แต่การจะรักษาทักษะภูมิปัญญาเหล่านั้น จำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ‘คุณภาพ’ ด้วย เพราะไม่ว่าบริการหรือสินค้าของเราจะโด่งดังมากแค่ไหน หากคนที่ได้มาสัมผัสกลับได้รับของที่ไม่มีคุณภาพไป ชื่อเสียงเหล่านั้นก็จะค่อยๆ ลดน้อยลง การที่วิทยาลัยชุมชนฯ ริเริ่มโครงการที่สอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวย่อมเป็นการช่วยให้มั่นใจได้ว่าแรงงานเหล่านี้จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รู้ลึก รู้จริง ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทยของแรงงานสูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 • โทร: 081-4610129
 • ผู้ประสานงาน: นายมนตรี พันธ์กสิกร

เป้าประสงค์

สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ผลผลิต แรงงานสูงอายุและแรงงานด้อยโอกาสนอกภาคการศึกษามีทักษะฝีมือแรงงานนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2