Banner
วิทยาลัยชุมชนพังงา
พังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงาเปิดโครงการฝึกแคดดี้ให้แรงงานนอกระบบ ช่วยสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาเมืองแห่งความสุข

คนที่รักชายหาดและทะเล คงไม่มีใครไม่รู้จักจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคใต้ ความพิเศษของจังหวัดแห่งนี้คือถึงแม้จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยว แต่ทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดยังถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม อาจด้วยสาเหตุที่ทางจังหวัดและผู้ประกอบการมีการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดและจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ว่า “จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข”

นับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2561 จังหวัดพังงามีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 35,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมากอยู่แล้ว แต่ทางจังหวัดมีวิสัยทัศน์ว่าพังงายังมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสเมืองนี้มากขึ้น ด้วย 5 มาตรการ คือ 1. ส่งเสริมอาชีพ 2. ยกระดับการท่องเที่ยว 3. เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย 4. สนับสนุนการกีฬา และ 5. รักษาความสะอาด

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยความที่พังงาเป็นเมืองที่มีอากาศดี มีทะเลที่สวยงาม และมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้เหล่านักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬากอล์ฟได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น จะเห็นได้จากสถิติที่บริษัท กระทะทอง จำกัดได้จัดเก็บไว้ พบว่า 3 ถึง 4 ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟได้เข้ามาใช้บริการสนามกอล์ฟมากถึง 5,500-6,000 คน ‘การท่องเที่ยวเชิงกีฬา’ จึงกลายมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพังงาที่สอดรับกับจำนวนของนักท่องเที่ยวที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของนักกอล์ฟก็คือผู้ช่วยหรือ ‘แคดดี้’ ซึ่งเป็นคนที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักกอล์ฟ  ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสนาม การบอกทิศทางหลุม ทิศทางกระแสลม อุปสรรคในสนาม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันจำนวนแคดดี้ในจังหวัดพังงามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักกอล์ฟที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

วิทยาลัยชุมชนพังงาจึงได้จัด ‘โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา’ ขึ้น เพื่อจุดมุ่งหมายในการผลิตแคดดี้ที่สามารถทำงานได้ทั้งกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

โครงการเปิดรับสมัครผู้สนใจในจังหวัดพังงาที่เป็นแรงงานนอกระบบและมีความสนใจประกอบอาชีพพนักงานแคดดี้ จำนวน 50 คน

การฝึกอบรมในโครงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กระทะทอง จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟและโรงแรมในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับฝึกภาคสนาม รวมทั้งสื่อ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น  โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปจนถึงการลงสนามจริงเพื่อฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ทางโครงการได้จัดอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของสถานประกอบการและสามารถเริ่มงานได้ทันที

โครงการพัฒนาทักษะฯ ของวิทยาลัยชุมชนพังงาไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานแคดดี้เท่านั้น แต่ยังมีเครือข่ายของผู้ประกอบการสนามกอล์ฟซึ่งมีตำแหน่งงานว่าง สามารถรองรับการจ้างงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ด้วย นอกจากจะช่วยให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มนี้มีรายได้และมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาให้มีความแข็งแกร่งขึ้นตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดพังงาอีกด้วย

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา

 • โทร: 064-4790874
 • ผู้ประสานงาน: ธวัชชัย จิตวารินทร์

เป้าประสงค์

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะสำหรับการประกอบอาชีพพนักงานงานแคดดี้
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้จากการประกอบอาชีพพนักงานแคดดี้

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2