Banner
โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่
เชียงใหม่

ชาวแม่ออน เชียงใหม่ สู้วิกฤติโควิด-19 ด้วยการเรียนรู้ทักษะชีววิถีที่นำของเหลือใช้ภายในบ้านมาลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

หากพูดถึงตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หลายๆ คนอาจยังไม่คุ้นเคยสักเท่าไร แต่หากบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยผาตั้ง น้ำพุร้อนสันกำแพง ถ้ำเมืองออน น้ำตกแม่กำปอง และวังเย็น หลายคนคงจะคุ้นหูขึ้นมาทันที เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาอย่างยาวนาน ด้วยพื้นที่โอบล้อมด้วยภูเขาสีเขียวขจีแสนรื่นรมย์

แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เศรษฐกิจหลาย ประเทศชะงักงัน สำหรับประเทศไทย แม้สถานการณ์จะไม่ได้รุนแรงเหมือนหลายๆ ประเทศ ถึงอย่างนั้นมาตรการล็อคดาวน์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับชาวบ้านในตำบลทาเหนือเองที่ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ จนรายได้ขาดหาย ด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านเกิด และประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก 

“โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม จากมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ส่งผลให้ภาคการเกษตรในตำบลทาเหนือได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้ผู้ทำงานรับจ้างในภาคการเกษตร หลายรายต้องต้องตกงาน สูญเสียรายได้ ครอบครัวเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น” หนึ่งในชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อธิบายถึงสภาพเศรษฐกิจของชุมชนในปัจจุบัน

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควบคู่กับความต้องการที่ต้องการสร้างแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองจากทุนของชุมชน โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ภายใต้ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ จึงได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร ผู้ถูกเลิกจ้างงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จาก 5 หมู่บ้านในตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 70 คน ในโครงการส่งเสริมทักษะชีววิถีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

จากผลกระทบที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญ ทางโครงการจึงได้ออกแบบและจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการผลิตอาหารและการทำเกษตรที่ดีเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เช่น การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด การแปรรูปเห็ด และการเลี้ยงจิ้งหรีด หรือการลดปริมาณขยะในครัวเรือนอย่างการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน การทำปุ๋ยชีวภาพ รวมถึงการทำน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อใช้ทำความสะอาดบ้านและสุขภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านรู้วิธีป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของไว้รัสโควิด-19 สุดท้ายคือการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารทางการเงินเพื่อให้แต่ละครอบครัวรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนและของชุมชนเอง 

ในอนาคตหากโครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายจะเกิดการพัฒนาและมีทักษะในการปลูกเห็ด พืชผักสวนครัว และเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อบริโภคเองและจำหน่ายได้จริง ทำให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนลดลง เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นตามมา กลายเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างให้กับสมาชิกในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงให้อยากทำตาม ซึ่งถือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ดีกระจายสู่ชุมชนอย่างกว้างขวาง แทนที่การแพร่ระบาดโควิด-19  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

หากโครงการสำเร็จจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ปริมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนลดลง เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นตามมา กลายเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างให้กับสมาชิกในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงให้อยากทำตาม

เกี่ยวกับโครงการเบื้องต้น

ส่งเสริมทักษะชีววิถีสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่

 • โทร: 064-7593179
 • ผู้ประสานงาน: นายกวีวัธน์ ตาหลวง

เป้าประสงค์

1.กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ดี และเหมาะสม เพื่อความมั่นคงทางด้านการผลิตอาหาร สามารถใช้บริโภคในครัวเรือน เสริมสร้างโภชนาการของสมาชิกในครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
2.กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เช่น  การเพาะเห็ด การแปรรูปและถนอมอาหาร การเพาะเลี้ยงไส้เดือน และสามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนาเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมของครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง
3.กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลสุขอนามัยของครอบครัว จัดการปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในครัวเรือนได้และมีวิธีป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

 

เรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กว่า 74 หน่วยงาน 42 จังหวัด กับ 1 เป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพแก่แรงงานด้อยโอกาส

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2