เงินอุดหนุน‘กสศ.’ฟื้นทักษะทำ‘กริชรามันห์’ ศิลปะปลายด้ามขวาน

เงินอุดหนุน‘กสศ.’ฟื้นทักษะทำ‘กริชรามันห์’ ศิลปะปลายด้ามขวาน

เนื่องจากเด็ก ๆ มีความสามารถและความถนัดแตกต่างกัน ผลสำเร็จทางการศึกษาจึงไม่ใช่เครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตเสมอไป นั่นคือหลักการตั้งต้นของครูโรงเรียนพัฒนาบาลอ ตำบลบ้านบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้นำมาใช้ขับเคลื่อนในโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้มีความรู้สู่การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

มูฮัมหมัด ซัยนูดิน หะยีมะ ครูโรงเรียนพัฒนาบาลอ จังหวัดยะลา ระบุว่า โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนหรือทุนนักเรียนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ให้กับเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ ขณะเดียวกันยังได้ทุนสำหรับนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน ทางโรงเรียนพัฒนาบาลอเริ่มต้นพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการสืบสานทำ ‘กริชรามันห์’ ซึ่งถือเป็นศิลปะเลื่องชื่อของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความเป็นมายาวนานสืบย้อนไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่ 7 แม้ทางโรงเรียนมีอุปสรรคในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน

“ตอนนี้โชคดีทางโรงเรียนได้รับทุนดังกล่าวจาก กสศ. จึงได้นำมาใช้จัดสรรทั้งในเรื่องอุปกรณ์ และใช้อุดหนุนเงินให้เด็กยากจนพิเศษที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นรายคน และโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำกริชรามันห์จึงดำเนินต่อไปได้” มูฮัมหมัด ซัยนูดิน กล่าว

มูฮัมหมัด ซัยนูดิน กล่าวว่า โรงเรียนมีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปยังการสร้างทักษะอาชีพให้กลุ่มเด็กด้อยโอกาส ทุนที่โรงเรียนได้รับถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กในชุมชนของเราสามารถเข้าถึงการเรียนหนังสือ ได้ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเพื่อเป็นช่างฝีมือผู้มีความชำนาญศิลปะโบราณที่เกือบจะสูญหายไปแล้ว นับเป็นทั้งการสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นไปพร้อมกัน

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดความสามารถเด็กให้ไปสู่ระดับอาชีพหลังจบการศึกษา สามารถนำไปสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จริงในอนาคต

ในช่วงระหว่างฝึกทีกษอาชีพโรงเรียนยังได้ร่วมมือกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มสหกรณ์กริชรามันห์ จังหวัดยะลา นำผลิตภัณฑ์กริชจากโครงการฝึกอาชีพไปจัดจำหน่ายทั้งในร้านสินค้าที่ระลึกและในรูปแบบออนไลน์ เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้เด็กนักเรียนอีกทางหนึ่ง สำหรับกริชรามันห์ สนนราคาขายตั้งแต่ 1,000 บาท จนถึง 10,000 บาท

มูฮัมหมัด ซัยนูดิน เผยด้วยว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน ยังมีหลักสูตรการทำอาหารและขนมอีกด้วย นอกเหนือจากทักษะอาชีพที่ติดตัวเด็กจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตแล้ว ผลผลิตจากการฝึกพัฒนาทักษะระหว่างเรียนสามารถนำไปจำหน่ายเกิดรายได้กลับมาสู่เด็กนักเรียนอีกด้วย

“เด็กนักเรียนที่เข้ามาฝึกทักษะอาชีพ เป็นเด็กในระดับชั้น ม. 1-ม.3 มีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจำ เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสออกไปเรียนนอกพื้นที่เนื่องจากขาดแคลนทุนการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนมองว่าการฝึกฝนทักษะทางอาชีพนั้นสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

มูฮัมหมัด ซัยนูดิน ย้อนตำนานกริชรามันห์ว่า เป็นอาวุธโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรลังกาสุกะ ปัจจุบันเป็นศาสตร์ที่แทบจะสูญหายไปแล้วด้วยขาดช่วงทางองค์ความรู้ ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการทำกริชรามันห์เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นต่อไป ทั้งยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียน มีการทำกริชอยู่ 2 ประเภท คือ
1.กริชหัวนกพังกะ ในสมัยโบราณจะใช้ในหมู่เจ้าเมืองและขุนนาง
2.กริชหัวลูกไก่ เป็นอาวุธสำหรับสามัญชนทั่วไป

เด็กนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการทำกริชทั้ง 2 ประเภท โดยแบ่งความชำนาญออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญระดับกลาง และระดับเริ่มต้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2