โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาสายอาชีพ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) จากทุกสังกัด ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,000 ทุน พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ
และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการตามประเภททุน

สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษานวัตกรรม
1) เป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

2) เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือหลักสูตร
• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
• สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology Engineering and Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

3) ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการจัดการด้านที่พัก

4) การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work-Integrated Learning หรือ WIL)

5) ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้ผู้ประกอบการ
1) คุณสมบัติเฉพาะเป็นสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กสศ. ต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา หรือเป็นสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กสศ.ในปีที่ผ่านมาและเป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปี 2564 และ/หรือศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) 

2) เป็นสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานโครงการฯ สูงตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) เป็นสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลลัพธ์การทำงานทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาให้มีสมรรถนะ เพื่อเป็นฐานกำลังคนในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

4) เป็นสถานศึกษาที่มีแนวคิดการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดี ประกอบด้วย หลักสูตร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าที่นายจ้างและสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครองและปัจจัยอื่น ๆ ที่ล้อมรอบตัวนักศึกษา)

5) เป็นสถานศึกษาที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับว่าที่นายจ้าง ที่พัฒนาเชิงระบบ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ การศึกษา และเชิงนิเวศ ที่สามารถนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

อ่านรายละเอียดแบบเสนอโครงการตามประเภททุน
เพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษานวัตกรรม
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 1 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564
https://eefinnovet.com/
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564
https://eefinnovet.com


การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
โดยขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม ดังนี้

การประชุมวัน – เวลาเอกสารการประชุมชมวีดิทัศน์บันทึกการประชุม
ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ สำหรับประเภทสถานศึกษาทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.30 น.
https://drive.google.com/drive/folders/1HYzFZifX12PH-Y1Qo1tiXlxZmsczD_la?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1Xzm9mK_35TfoudpP30AOympGXnXR0kBj?usp=sharing
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการสำหรับ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์      วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 – 16.30 น.
https://drive.google.com/drive/folders/1BieV1wkqaw8qwihMgpDWxjrkOon3os9G?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1245Mf7K-lNgGaCpVMm-WlTdRCoFzu8_Y?usp=sharing
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการสำหรับประเภทสถานศึกษานวัตกรรมวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30  น.
https://drive.google.com/drive/folders/1YKZ47BlYLirqc7EiXsimRThgHnjB3gnm?usp=sharing

อ่านเรื่องราวการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2
ติดต่อนอกเวลาราชการ 096-231-5523, 082-064-8865, 096-059-5230

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2