โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาสายอาชีพ ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) จากทุกสังกัด ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,000 ทุน พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

ตามที่สถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ กสศ. จึงขอขยายเวลาการปิดรับเอกสารข้อเสนอโครงการจากเดิมวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ปิดรับ เวลา 12.00 น. เป็นปิดรับเวลา 23.59 น. ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กสศ. จะปิดระบบการรับสมัคร และท่านไม่สามารถดำเนินการอื่นใดได้

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564
(ปิดรับเวลา 23.59 น.)อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ
และดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการตามประเภททุน

สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษานวัตกรรม
1) เป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ

2) เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือหลักสูตร
• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
• สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology Engineering and Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

3) ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการจัดการด้านที่พัก

4) การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work-Integrated Learning หรือ WIL)

5) ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้ผู้ประกอบการ
1) คุณสมบัติเฉพาะเป็นสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กสศ. ต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา หรือเป็นสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กสศ.ในปีที่ผ่านมาและเป็นสถานศึกษาในโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปี 2564 และ/หรือศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) 

2) เป็นสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานโครงการฯ สูงตามเกณฑ์ที่กำหนด

3) เป็นสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลลัพธ์การทำงานทั้งด้านการส่งเสริมสนับสนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาให้มีสมรรถนะ เพื่อเป็นฐานกำลังคนในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

4) เป็นสถานศึกษาที่มีแนวคิดการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดี ประกอบด้วย หลักสูตร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ว่าที่นายจ้างและสังคม (พ่อแม่ ผู้ปกครองและปัจจัยอื่น ๆ ที่ล้อมรอบตัวนักศึกษา)

5) เป็นสถานศึกษาที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันกับว่าที่นายจ้าง ที่พัฒนาเชิงระบบ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ การศึกษา และเชิงนิเวศ ที่สามารถนำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

อ่านรายละเอียดแบบเสนอโครงการตามประเภททุน
เพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

สถานศึกษาทั่วไปสถานศึกษานวัตกรรม
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ประเภททุน 1 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564
(ปิดรับเวลา 23.59 น.)
https://eefinnovet.com/
ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564
(ปิดรับเวลา 23.59 น.)
https://eefinnovet.com


การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
โดยขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม ดังนี้

การประชุมวัน – เวลาเอกสารการประชุมชมวีดิทัศน์บันทึกการประชุม
ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ สำหรับประเภทสถานศึกษาทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00-12.30 น.
https://drive.google.com/drive/folders/1HYzFZifX12PH-Y1Qo1tiXlxZmsczD_la?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1Xzm9mK_35TfoudpP30AOympGXnXR0kBj?usp=sharing
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการสำหรับ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์      วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 – 16.30 น.
https://drive.google.com/drive/folders/1BieV1wkqaw8qwihMgpDWxjrkOon3os9G?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1245Mf7K-lNgGaCpVMm-WlTdRCoFzu8_Y?usp=sharing
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการเสนอโครงการสำหรับประเภทสถานศึกษานวัตกรรมวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30  น.
https://drive.google.com/drive/folders/1YKZ47BlYLirqc7EiXsimRThgHnjB3gnm?usp=sharing

อ่านเรื่องราวการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2
ติดต่อนอกเวลาราชการ 096-231-5523, 082-064-8865, 096-059-5230