ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563

ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาเสนอชื่อนักศึกษา หรือ นักศึกษาสมัครด้วยตนเอง

กสศ. เชิญชวนนักศึกษาสมัครทุนด้วยตนเองและสถานศึกษา เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ตั้งแต่ 10-31 ก.ค. 2563 โดย กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป

แนวทางการรับสมัครประกอบด้วย 3 แนวทาง
  1. นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ปีการศึกษา 2562 และสอบเข้าปริญญาตรีได้สมัครด้วยตนเอง โดยมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
  2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน
  3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน หรือหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาที่กำหนดเสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน

 

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน
  • แบบสมัคร ก สำหรับนักศึกษาสมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส./อนุปริญญา ดาวน์โหลด
  • แบบเสนอชื่อ ค สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอน หรือหลักสูตร 4 ปี ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง