ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2563”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2563”

สร้าง “ความพิเศษ” เป็น “พลัง”

กสศ. เชิญชวนเยาวชนที่มีความพิการ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. 3 หรือ เทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 สมัครขอรับทุนเรียนต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

สิ่งที่ผู้รับทุนได้รับ

  1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้รับทุน (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
  2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามรถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  29 พฤษภาคม 2563

 

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลการติดต่อสอบถาม
1. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2. สาขาวิชาบัญชี
ที่อยู่ เลขที่ 49 หมู่5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 053-211-592
อีเมล cmpoly07@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cmpoly.ac.th
2. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 1. สาขาวิชาไฟฟ้า
2. สาขาวิชาการออกแบบ
ที่อยู่ เลขที่ 99   หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
เบอร์โทรศัพท์ 0-3430-0165
อีเมล dss.biac@gmail.com
เว็บไซต์ www.biac.ac.th
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1. สาขาวิชาการพิมพ์
2. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
ที่อยู่ เลขที่ 1643/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2652-9625-30
อีเมล donboscobangkok@gmail.com
เว็บไซต์ www.donboscobkk.ac.th
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่อยู่ เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ 089-403-5950
อีเมล schoolinfo@mahatai.org
เว็บไซต์ www.prtc.ac.th
5. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 1. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ที่อยู่ เลขที่ 778  หมู่ 20  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000
เบอร์โทรศัพท์ 044-514-414
อีเมล srpcnext@gmail.com
เว็บไซต์  www.srpoly.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล SpecialNeeds@EEF.or.th